Utrikes 15 april, 2018

Dumskallarnas socialism

Beskyllningarna mot brittiska Labour för att ha problem med antisemitism har lett till anklagelser om mediedrev och häxjakt. Antisemitismen har dock en lång historia inom vänstern.

För tre veckor sedan sögs brittiska Labour in i ännu en antisemitism-skandal efter att det framkommit att partiledaren Jeremy Corbyn ska ha gett sitt stöd åt en grafittiartist vars väggmålning i östra London tvättats bort då den innehöll antisemitiska stereotyper i sitt motiv. Det är inte första gången som partiet anklagas för antisemitism. 2016 uteslöts Londons tidigare borgmästare Ken Livingston ur partiet efter att ha fällt antisemitiska kommentarer i en radiointervju med anledning av en annan Labour-ledamots antisemitiska Facebook-post. Händelserna fick tillsammans med andra av liknande art så stor uppmärksamhet i media att partiet tillsatte en intern utredning för att gå till botten med saken. Sedan dess har debatten fortsatt om vad som kan anses vara ett antisemitiskt budskap och huruvida Labour har ett ”problem” med antisemitism, som det ofta heter i brittisk media. Men det är inte bara för Labour som frågan om antisemitism ständigt återkommer. Faktum är att antisemitism har en minst lika lång historia inom vänstern som inom andra politiska läger.

Enligt en studie från förra året av Institute for Jewish Policy Research i Storbritannien är problemet med antisemitism inte mer utbrett inom Labour än i andra brittiska partikulturer. Det är dock heller inte mindre. Skillnaden består i sättet som antisemitismen tar sig uttryck på. Till skillnad från den nationalistiska högern och extremhögern, för vilka antisemitism länge har varit en integrerad – för att inte säga central – del av det ideologiska tankegodset, har antisemitiska föreställningar och troper ofta sugits upp i det övriga ideologiska idékomplexet inom vänstern. Det som utmärker vänstern är dock en sentida renässans för tankemönster som ofta anklagas för att vara antisemitiska. Dessa tar sig oftast uttryck i kritik av Israel och uttrycks ofta av grupper som själva är föremål för diskriminering, vilket gör problemet särskilt komplext.

Banklobbyns ursprung

Den mest klassiska antisemitiska stereotypen är den som gör gällande att judar skulle vara särskilt benägna att tjäna pengar. Den judiske bankiren, lånehajen, ockraren etcetera som lever gott på andras misär tillhör den moderna antisemitismens standardrepertoar. Som de flesta fördomar har även denna en förhistoria. Hannah Arendt påpekar i Totalitarismens ursprung att det inte är särskilt konstigt att kopplingen mellan judar och pengar gjordes, och att judiska bankirer blev föremål för antisemitiska konspirationsteorier, då familjer som Rothschild under 1800-talet hade ett inflytande som var få förunnat. I egenskap av privata långivare till kungliga hov i Europa hade baronerna Rothschild och andra liknande familjer i princip makt att avgöra utgången på krig mellan stormakterna på kontinenten. Att en handfull familjer, som från början gav sig in i den ekonomiska världen eftersom judarna sedan medeltiden förbjudits att ägna sig åt de flesta andra yrken, betroddes med det känsliga uppdraget berodde till stor del just på deras judiska identitet. I egenskap av judar och alltså ”statslösa” ansågs nämligen dessa familjer inte hysa lojalitet till något speciellt land, inklusive det som de bodde i (en idé som i sig kom att bli källa till antisemitisk propaganda längre fram).

Kopplingen mellan judar och det internationella finanskapitalet under den moderna epoken har gjort att antisemitismen har fått en speciell status bland andra former av rasism

Det är knappast förvånande att denna trop kom att upptas i den socialistiska föreställningsvärden i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Konspirationsteorin om den judiska banklobbyn som styr världen bakom kulisserna genom olika hemliga sällskap (frimurarna, Illuminati etcetera) lever än i dag i högsta välmåga inom perifera delar av vänstern. Och även om få skulle hävda att de tror på de här idéerna genomsyras ofta diskurser från vänster av en liknande retorik. På väggmålningen som orsakade sådant blåsväder i Labour förra månaden syns till exempel sex män, varav flera bär stereotypa judiska drag, sitta vid ett monopolbräde som står på en grupp nakna människors krökta ryggar. I bakgrunden tronar det allseende ögat, den symbol med ett öga på toppen av en pyramid som återfinns på amerikanska dollarsedlar och ofta förknippas med Frimurarorden och andra hemliga sällskap. Titeln lyder: ”The new world order is the enemy of humanity”.

Fetischiserad antikapitalism

Kopplingen mellan judar och det internationella finanskapitalet under den moderna epoken har gjort att antisemitismen har fått en speciell status bland andra former av rasism. Till skillnad från andra diskriminerade grupper tillskrivs judarna ofta en speciell form av inbillad makt, vilket gör att kampen mot dem kan ta sig emancipatoriska uttryck. I föreställningen om en judisk världskonspiration inkarnerar den rike juden det globala kapitalet som sådant, således kan antisemitism göras till en form av antikapitalism och vice versa. ”Antisemitism är en revolt mot det globala kapitalet, felaktigt identifierat som judarna”, som den marxistiske sociologen Moishe Postone sammanfattar det. Förmodligen är det detta som avses i det uttryck som ofta felaktigt brukar tillskrivas grundaren av den tyska socialdemokratin August Bebel: ”antisemitism är socialism för dumskallar”.

Theodor Adorno och Max Horkheimer hävdar i sin tur att antisemitismen är ett resultat av kapitalismens själva funktionssätt. Till skillnad från i tidigare ekonomiska system är kapitalistens maktutövning kamouflerad av lönekontraktet. Det är först när arbetarna kommer till köpmannen i ”cirkulationssfären” för att spendera sin lön som de inser att de har blivit lurade, varpå de riktar sin ilska mot köpmannen (som inte sällan är jude) i stället för arbetsgivaren. ”Därför ropar man: ’Ta fast tjuven!’ och pekar på juden. Han får göra tjänst som syndabock inte bara för enskilda manövrer och machinationer, utan också i den övergripande meningen att hela klassens ekonomiska bedrägeri läggs honom till last.”

Enligt Postone är denna ”fetischiserade form av antikapitalism”, som tog sig tidiga uttryck i amerikansk populism kring förra sekelskiftet, unik för antisemitismen och gör den särskilt farlig för vänstern. Han hävdar även att detta synsätt kan bidra till att förklara spridningen av antisemitism i Mellanöstern de senaste årtiondena. Enligt Postone är inte frågan om palestiniernas lidanden den enda orsaken till den grasserande antisemitismen i regionen – man måste även ta ekonomiska faktorer i beaktande. De tre senaste decennierna har Mellanöstern gått bakåt ekonomiskt sett i förhållande till många andra regioner – endast subsahariska Afrika har upplevt en sämre ekonomisk utveckling. Samtidigt har andra länder som tidigare brukade anses höra till tredje världen utvecklats i snabb takt. Därmed finns en bra grogrund för ekonomiskt motiverad antisemitism i Mellanöstern. Det är alltså inte bara Israel-Palestina-konflikten utan även en allmän känsla av hjälplöshet inför den globala utvecklingen som göder antisemitism i regionen under skydd av en moraliskt rättfärdig progressiv och antiimperialistisk retorik enligt Postone. För hundra år sedan utmålades Storbritannien och judarna som ansvariga för det globala kapitalets dominans, i dag är det USA och judarna i form av staten Israel.

Sionism och antisionism

Det vanligaste uttrycket för antisemitism inom vänstern tar sig dock genom motståndet till sionismen. Samtidigt som de judiska bankfamiljerna uppnådde sin speciella maktställning fortskred assimileringsprocessen av judarna i Västeuropa som hade inletts med upplysningen och franska revolutionen. Det är betecknande att antisemitismen i sin moderna form började uppträda i takt med att judarna inlemmades som fullvärdiga medlemmar av de västerländska samhällena. Mot slutet av 1800-talet uppstod också den rörelse som skulle komma att döpas till sionismen. Med en växande massrörelse vars mål var att etablera ett hem åt judarna, i kombination med den redan existerande judiska bankeliten, fanns alla förutsättningar för en kraftfull konspiratorisk, antisemitisk offensiv.

Sionismen hade sina rötter främst bland de östeuropeiska judarna som ansåg att de hade en kollektiv identitet, till skillnad från de västeuropeiska judarna som var mer assimilerade i sina respektive länder

1905 publicerades dokumentet Sions vises protokoll i Ryssland, där staten hade underblåst pogromer mot judar i årtionden. Skriften som utgav sig för att vara en avskrift av Theodor Herzls tal vid den första sionistiska kongressen i Basel 1897 hävdade att judarna planerade en sammansvärjning för att ta över världen. Det framkom senare att det var en förfalskning som spridits av den ryska säkerhetstjänsten Ochrana, men det hindrade inte att Sions vises protokoll kom att bli en hörnsten i den gryende form av antisemitism som gick under namnet antisionism.

Sionismen hade sina rötter främst bland de östeuropeiska judarna som ansåg att de hade en kollektiv identitet, till skillnad från de västeuropeiska judarna som var mer assimilerade i sina respektive länder och främst såg på sin judiska identitet som en fråga om religion. Bland andra liknande rörelser fanns den socialistiska Bund-rörelsen som hade uppstått ur det ryska socialdemokratiska partiet i början av seklet. Till skillnad från sionisterna sökte dock Bund-rörelsen inte ett nytt hemland för judarna utan större autonomi för judarna i Ryssland. Många sekulära socialistiska och kommunistiska judar förkastade dock all form av kollektiv judisk identitet då de snarare såg sig som delar av en socialistisk international (Lev Trotskij avfärdade till exempel Bund-judarna som ”sjösjuka sionister”). Denna form av antisionism, som inte nödvändigtvis var antisemitisk, lider dock av motsägelser eftersom den avvisar judarnas rätt till nationellt självbestämmande i universalismens namn samtidigt som den tillerkänner alla andra folk denna rätt. Sedan Israel grundades har den ifrågasatt Israels existens som den uppfattar som reaktionär samtidigt som den uppfattar arabisk nationalism som per definition progressiv.

”Progressiv” antisemitism

En annan form av antisionism inom vänstern är den som Sovjetunionen gjorde bruk av under skenrättegångarna efter andra världskriget. Denna var klassiskt antisemitisk på alla sätt utom till namnet eftersom Sovjetunionen inte kunde använda samma språk som nazisterna. I den så kallade Slánský-processen i Tjeckoslovakien anklagades flera medlemmar av kommunistpartiets centralkommitté för att vara rotlösa kosmopoliter som var del av en global konspiration – klassiska antisemitiska anklagelser – varpå de avrättades. De stämplades som sionister trots att de inte hade någonting med sionismen att göra, vilket gjorde att ordet sionist fick samma innebörd som antisemiter lägger i ordet jude. Den här typen av antisemitism, som gjordes legitim för vänstern under namnet antisionism trots att den inte hade något med Israel att göra, exporterades sedan till delar av Mellanöstern under kalla kriget då konflikten mellan Israel och arabländerna intensifierades, bland annat av säkerhetstjänsterna i olika öststater.

Förintelsen, grundandet av Israel och den efterföljande konflikten med palestinierna har dock förändrat förutsättningarna för antisemitismen och gett den en ännu mer komplex dimension. I dag har den stora majoriteten av anklagelserna om antisemitism från vänstern på ett eller annat sätt med Israel-Palestina-konflikten att göra. Kritik mot Israels ockupation och förtryck av palestinierna tar sig ibland antisemitiska uttryck enligt klassiska mönster. Samtidigt gör Israels regering ofta allt i sin makt för att utmåla saklig och legitim kritik av dess politik som antisemitisk. Bittra och upprörda eller illa informerade vänsteraktivister och politiker tenderar att blanda ihop judar i allmänhet med Israel, något som inte underlättas av det faktum att Israel uppfattar sig som en judisk nation som representerar alla judar. Oförsonligheten i konflikten har även lett till att äldre typer av antisemitiska tankefigurer har återkommit i debatten, till exempel den medeltida föreställningen om att judar dödar barn i ritualmord för att utföra blodoffer. Till exempel anklagades journalisten Donald Boström för att sprida myter i den andan efter att ha publicerat en artikel i Aftonbladet 2009 om att Israel plundrar palestinska barns kroppar på organ. Han fick dock senare upprättelse.

Kritik mot Israels ockupation och förtryck av palestinierna tar sig ibland antisemitiska uttryck enligt klassiska mönster

Den antiisraeliska eller ”progressiva” antisemitismen är den som oftast tar sig uttryck inom den organiserade vänstern i dag. Detta till skillnad från den västerländska extremhögern som på senare tid har allierat sig med Israel mot den upplevda gemensamma muslimska fienden, men där klassisk högerantisemitism likväl ständigt bubblar upp till ytan. Denna nya form av Israelkritik som först märktes under den första intifadan på 1980-talet och främst under den andra i början av 2000-talet döptes snabbt till ”den nya antisemitismen” i västerländsk media. Den fick också den franske filosofen Bernard-Henri Lévy att hävda att antisemitismen under det tjugoförsta århundradet främst kommer att komma från vänster. Ett av de tydligaste uttrycken för den tesen på senare tid är komikern Dieudonné M’bala M’bala i Frankrike.

Antirasism och förintelseförnekelse

Från början var den fransk-kamerunesiske Dieudonné del av en bejublad antirasistisk komikerduo tillsammans med en judisk partner. I början av 2000-talet började han dock intressera sig för historien om slavhandeln och frågan om skadestånd. Den franska vänsterns ointresse för dessa frågor i kombination med det aldrig sinande offentliga intresset för förintelsen gjorde att han började uttrycka alltmer antisemitiska åsikter. Han föll dock slutgiltigt i onåd i och med en sketch som kritiserade den ”amerikansk-sionistiska axeln”, där Dieudonné iförd ortodox judisk klädsel gör en Hitlerhälsning och ropar ”Isra-heil”. Sedan dess har stämningsansökningarna och förbudsförsöken haglat mot Dieudonné. Det har dock inte hindrat honom från att i samarbete med den högerextreme polemikern Alain Soral sprida en alltmer flagrant och konspiratorisk antisemitism till främst invandrarungdomar med bakgrund i de franska kolonierna, bland annat genom att popularisera gesten la quenelle, en nedåtvänd armgest som påminner om en Hitlerhälsning. Han har även ställt upp i lokalval för partiet Liste Anti-Sioniste som 2009 fick störst stöd i fattiga invandrartäta förorter.

Fenomenet Dieudonné sammanfattar väl den nya antisemitismen som tenderar att uttryckas av grupper som själva ofta är offer för rasism eller diskriminering, såsom muslimer i Västeuropa, men vars röster och historier inte tillmäts samma betydelse som judiska sådana. Förintelsens närmast sakrala status i länder som Frankrike har kritiserats även av konservativa judiska intellektuella som akademiledamoten Alain Finkielkraut för att vara en uppenbar källa till antisemitiska konspirationsteorier bland yngre generationer, där många är övertygade om att det är ett påhitt av den judiska ”lobbyn”. Mordet på den 85-åriga förintelseöverlevaren Mireille Knoll i Paris för två veckor sedan, det senaste i en rad antisemitiska hatbrott i Frankrike de senaste åren, vittnar om frågans betydelse.

För vänstern gäller det att i det nya klimatet hålla rent i de egna leden, använda sunt förnuft och inte låta bitterhet och avtrubbning inför en grupps våld göra att giftiga fördomar och stereotyper används i stöd åt en annan.

Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Kultur 15 juni, 2024

I Downtown delar man alltid med sig av droger, cigaretter och läppstift

Jennifer Clement tecknar i sin självbiografi hur det var att växa upp bland bohemer i New York under 1980-talet. Foto: Pontus Lundahl / TT.

Med sin bohemiska överklassbakgrund som motor målar författaren Jennifer Clement upp en ungdom i 80-talets hippa men destruktiva New York.

När Frida Kahlo var bortbjuden och blev trött av tequila hade hon för vana att leta upp närmsta badrum. Fanns det ett badkar lade hon sig i det.

I ateljéhuset i Mexiko City hade hon ett eget kar, och i det badade författaren Jennifer Clement på 60-talet tillsammans med Diego Riveras barnbarn. Ateljéhuset var hennes andra hem, och badkar fanns det lite varstans i stan. Även på tjejtoan i skolan. Grönkaklat! Där låg hon och rökte marijuana och kysstes med sin första pojkvän. Som i en ärtgrön båt. Sedan stack hon till New York.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Hedvig Ljungar
Litteraturvetare och kritiker.
Kommentar 14 juni, 2024

Sverigedemokraternas valvaka på restaurang Josefina på Djurgården i Stockholm. Foto: Pontus Lundahl / TT.

Vårt Europa bygger murar. Kring detta motto hade partiledningen utformat Jimmie Åkessons EU-valturné i tio städer med medföljande DJ. Det skulle vara fest och unz-unz på torgen. Festivalen Sweden Rock skulle användas som fotomöjlighet att marknadsföra Åkesson bland folket, med dalahästar, hårdrocksriff och pyroteknik. Kommunikationsavdelningen spenderade betydande summor på spektakulär reklam med tapetserade tunnelbanetåg och skärgårdsbåtar i Stockholms innerstad. 

Men efter Kalla faktas granskning kastade partiet om sin valkampanj. Partiet bemötte granskningen genom att gå aggressivt på offensiven. Åkesson höll ett Youtubetal till nationen om att Sverigedemokraterna var utsatta för en påverkansoperation från TV4. I mediekanalen Riks ägnades valkampanjen åt att bemöta granskningen med egna motinslag. Dagen innan valet skickade partiet ut sms till tusentals människor med uppmaningen att inte låta TV4 vinna. Kulturkriget hade helt tagit överhand, partibudskapet föll omkull.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Mathias Wåg
Grävande journalist och aktivist.
Veckobrev 14 juni, 2024

Järnmalmen kan inte fraktas på Voi

Fredrik Hjelm med hjälm. Foto: Stina Stjernkvist/TT.

Jag måste erkänna en sak: Jag älskar att åka elsparkcykel.

Vänta, bli inte arg.

Visst var de en farsot på farlederna i början – folk överskattade sin omkörningsförmåga och det fanns ingenstans att parkera. Nu har antalet cyklar minskat, parkeringsrutor har kritats upp, och till och med slipskillarna har insett att båda händerna behövs på styret oavsett hur viktigt Avanza-ärende man har.

Därför blev jag dyster av att läsa Voi-grundaren Fredrik Hjelms tweet häromdagen. Han delade ett påstående om att samtiden blivit så vänster att helt rimliga saker framstår som extremhöger, som ”yttrandefrihet”, ”vetenskapliga fakta” och ”lägre skatter”. Bland hans lajks finns tweets av Tobias ”SD-Tobbe” Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, om att framtiden ”ser ljus ut” när SD blir störst i skolvalet.

Förutom att det är svårt att tänka sig ett mer historiskt felaktigt påstående än att vår samtid ligger till vänster om folkhemseran (!), förstärks känslan av att vissa teknikföretagare lever i en världsfrånvänd althöger-bubbla. Här kan man även nämna Fredrik Wester, datorspelsmiljardären som sponsrade Bulletin, och Minecraft-grundaren Notch som tror på konspirationen Qanon.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

För några år sedan kläckte Fredrik Hjelm en idé på X, som han även kreddade Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski för, om att det borde finnas en ”glasdörr för journalister”, så att storföretagare slipper bli så missförstådda. Journalister har nämligen alltför vid yttrandefrihet, som låter dem ”skriva vad de vill och positionera saker hur de vill”, och båda chefer har gjort ”hundratals intervjuer och många har lämnat en bitter eftersmak”. Detta efter negativa skriverier om Voi – som i efterhand måste sägas ha hjälpt dem att lösa många problem.

Det stora samhällsproblemet de ville lösa var alltså att medierna får skriva fritt om storföretag. En ”lösning” på århundraden av svensk pressfrihet. Tack, killar.

Här finns en brist på ödmjukhet inför områden man saknar expertis i. Och även ur pr-synpunkt undrar jag om inte en nyfikenhet och hövlig ton skulle vara mer gynnsam? När Sebastian Siemiatkowski förklarade varför Sverige har blivit ”Europas Silicon Valley” med Socialdemokraternas 90-talsreform, som via fackföreningarna skulle sätta en PC i varje hem, var det nog inte bara jag som myste över hyllningen till den svenska välfärdsstaten.

– Datorer var oåtkomliga för låginkomstfamiljer som min, men när reformen trädde i kraft köpte min mamma en dator till oss nästa dag, sade han till Reuters.

Till skillnad från vad Fredrik Hjelm kanske tror är jag ingen luddit som vill placera appar till höger och tundraliv till vänster. Som sagt älskar jag att swisha runt på en elsparkcykel. Regionerna borde gå ihop med ett företag och erbjuda tjänsten som en del av kollektivtrafiken.

Men deras hybris antyder en skev förståelse för hur innovationer kommer till, för elsparkcykeln långt ifrån ny. Som jag har skrivit tidigare är dess föregångare autopeden en hundra år gammal uppfinning, som älskades av suffragetterna och i pressen kallades för en ”djävulsvagn” med ”vildhästens humör och ålens list” (även där saknades visst en ”glasdörr”).

Som många andra uppfinningar var den en kombination av individuell skaparkraft, kollektiva ansträngningar från hela forskarkåren, och offentligt risktagande. Som framgick av Flammans första maj-nummer om entreprenörskap finns nämligen även skaparkraft i kollektivet.

Dagens ”innovatörer” är ofta snarare investerare, garanterat stenhårt jobbande, men teknologin finns redan där. I stället handlar uppfinnandet ofta mer om att samla in kapital, samt hitta luckor i regleringar och arbetsmarknadslagar.

Från ena sidan behövs alltså ödmjukhet, och från den andra kanske ett större intresse för högteknologi. Det offentliga behövs nämligen för att Sverige ska fortsätta vara ett innovativt land – se bara på hur LKAB:s utveckling av grönt stål hämmas av att Malmbanan inte byggs ut.

Och hur mycket teknikbrorsorna än vill kan järnmalmen inte fraktas på Voi.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Essä 14 juni, 2024

Maskinen som kapade ojämlikheten

Bild: Mirazooze/Adobe Stock, Wikimedia.

Giljotinen var det redskap som skulle jämna ut samhällspyramiden. I stället skrämde maskinen självaste Marx från att ta ordet jämlikhet i mun.

På den tiden tog färden över Atlanten minst en månad. Vanligtvis strök en och annan matros med under färden, föll överbord eller dog i sjukdom, men det var inte för besättningsmännen som giljotinen var avsedd. Det var av helt andra anledningar som denna rätt otympliga tingest, bland andra livsnödvändigheter, packats ombord på skeppet.

I oktober 1789, bara några månader efter stormningen av Bastiljen, stod den första upplagan av giljotinen färdig att användas. Sitt namn hade den fått av uppfinnaren själv, doktor Joseph-Ignace Guillotin, som för övrigt var motståndare till dödsstraffet. Han tänkte, något optimistiskt kanhända, att avrättningar medelst giljotin var så tekniskt effektiva att själva underhållningsvärdet skulle gå förlorat. Utan publik inga avrättningar, tänkte han enligt läran om konsumtionsetik.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Carl Cederström
Docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Nyheter/Utrikes 14 juni, 2024

Macrons kris kan föra vänstern till makten

Manon Aubry jublar vid ett valmöte den 25 maj. Hennes parti Okuvade Frankrike är ett av de största partierna i den nya vänsteralliansen. Foto: Aurelien Morissard/AP.

Macrons extraval har satt fransk politik i gungning. Men medan flera högerpartier imploderar inför öppen ridå har vänstersidan lyckats samla sig oväntat snabbt i en ”folkfront” för att stoppa Le Pen.

I söndags kväll gick den välkammade 28-årigen Jordan Bardella – som Marine Le Pen kallar ”Lejonungen” – upp på en scen i Paris. Publiken som skanderade hans namn viftade med trikoloren i takt med den pumpande syntbasen i ”March of progress” av Malo.

Något progressivt framsteg var det dock inte som den nyblivne EU-parlamentarikern beskrev i sitt tal.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Inrikes/Nyheter 13 juni, 2024

Björn Söder anklagar Palestinautställning för lagbrott

Medelhavsmuseet ligger på Fredsgatan i Stockholm. Foto: Jessica Gow / TT.

SD-politikern Björn Söder anklagar Medelhavsmuseets utställning ”Nakba” för lagbrott och politisk aktivism. Men Gunnar Ardelius, generalsekreterare på Sveriges Museer, menar att det snarare kan vara Söder själv som bryter mot lagen.

Den 16 maj invigdes Nakba: Palestinska berättelser från 1948 på Medelhavsmuseet i Stockholm. Utställningen bygger på en bok av Bernt Hermele, där han har samlat 65 berättelser om flykten från palestinska byar i samband med Israels grundande. Under utställningen visades föremål som tagits med i flykten – som ett färgfoto, en bit av ett stengolv och en hemnyckel.

Nu ifrågasätts utställningen av den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Björn Söder, i en skriftlig fråga till kulturminister Parisa Liljestrand.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Kommentar/Kultur 13 juni, 2024

Om kungahuset inte värnar den goda konsten och de kungliga samlingarna – vem ska då göra det? Här invigs en utställning med ”paketkonstnären” Yrjö Edelman. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Som socialist tycker jag inte att det är mitt jobb att försvara möjligheten att besöka de kungliga slotten – men ingen annan verkar ju göra det.

Kungen och Silvia – vem bryr sig? Få normala människor får i dag puls av det svenska kungahuset. Trots att de börjar bli till åren verkar de inte sugna på att släppa fram den i och för sig sympatiska Victoria, som med sin gammaldags utstrålning har allt svårare att genomborra sensationsbruset av fittparfymer och rysskonton. Systern Madeleine passar klart bättre in i den samtida medielogiken, men hennes Piz Buin-ångande Saint Tropez-aura och sunkiga karlslok vid sin sida påminner mer om en influerare i mellanskiktet än en prinsessa.

Men om man bortser från ideologisk hållning kring privilegieavel och orättvisan i ”800 rum” och går till kärnuppdraget, alltså kungahuset som marknadsföringsmotor i världen och sammanhållande kraft, så finns det anledning att ställa frågan: Vad får vi för guldmynten?

Nyligen firade Sverige nationaldag och i en notis i DN under rubriken I korthet kunde man samma dag få veta att Kungahuset sparar in. Det var inte fråga om stramare apanage, inställda semestrar och renoveringar, utan om att det sedvanliga firandet på borggården var inställt. Ett besök på kungens hemsida informerar om att paret i stället besökte Pajala, så just det kan inte ha kapat kostnaderna så mycket.

Men längre ned i samma notis meddelas att flera av de kungliga slotten hädanefter håller stängt för allmänheten.

Nu tillhör inte jag den del av den radikala vänstern som anser att allt med kungahuset fordrar en fransk ”utjämning” (se Carl Cederströms text i veckans nummer). Med sitt inflytande och sina pedagogiskt varaktiga epoker är de utomordentligt användbara som minnesstickor för historiekunskap och i alla fall bakåt i tiden högkompetenta beställare av konst och arkitektur.

Läs mer

Som ung konsthistoriestuderande var jag själv på Karl-Gurras lönelista som anställd guide på Hovstaterna. I tjugoårsåldern tog jag jobb på Rosersbergs slott i norra Stockholm. Först pendel och sedan en halvtimmes promenad till fots. Allt för konsten. Det var det värt. Vill man komma riktigt nära de människor som styrde storpolitiken under det turbulenta 1800-talet är det en upplevelse.

Här levde den siste representanten av den oldenburgska ätten, Karl XIII, bror till den mer berömde Gustav III. Detaljerna i inredningen, ordagrant instruerade av hertig Karl själv och gemålen Hedvig Elisabeth Charlotta, är så välbevarade att man anar deras andedräkter. Precis som sina föregångare var de bildade människor med medel att anlita Europas främsta konsthantverkare. Färgsprakande sidentapeter, allegoriska fresker och dekorsymboler avslöjar det rättesnöre som han fann i frimureriet.

Kanske var det i det gröna biblioteket med det schackrutemönstrade trägolvet som den ofrivillige monarken tog det svåra beslutet att adoptera uppkomlingen från Pau, marskalk Jean-Baptiste Bernadotte som gynnats av den jakobinska röran och stigit i graderna hos Napoleon. Den mäktige Gustav III hade mördats några år tidigare och själv var Karl XIII barnlös. Med andra ord: diplomati på högsta möjliga nivå värktes med största sannolikhet fram i dessa flyglar.

Nej, jag är absolut inte rojalist, men när Hovstaterna stänger ute medborgare från tillgången till levande historia och kulturarv så är det inte så mycket kvar för ett kungahus att bidra med. Fram till nyligen fanns en särskild inrättad avdelning ägnad åt att göra specialutställningar utifrån de kungliga samlingarna, vars konstnärliga kvalitet är i absolut världsklass. Den funktionen är också indragen i all tysthet. Är inte det ett skumt beteende i tider av ökande historieintresse och nationell stolthet?

Giuseppe Penone, ”The Inner Flow of Life”, 2024. Foto: Örjan Furberg.

Kvar finns en inte jättebegåvad designprins och en nyinrättad konstfond, Prinsessan Estelles Kulturstiftelse, som varje år inviger en till intet förpliktigande skulptur på Djurgården. Inköpspolicyn verkar vara en variant på glasögonfodralet ur en Gucci-kollektion, det vill säga ett slätstruket verk av en superkändis som sett sina bästa dagar.

Häromveckan klipptes bandet för det senaste tillskottet: en uppochnedvänd, död trädstam i brons av italienaren Giuseppe Penone (se bilden ovan). En passande fallen fallossymbol för de torftiga resterna av den en gång så ståtliga kulturkonservatismen.

Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Nyheter/Utrikes 12 juni, 2024

Ökänd polsk antisemit tar plats i EU-parlamentet

Braun-fans i september 2023. Foto: Czarek Sokolowski/AP.

En judisk ljusstake fick högerextremisten Grzegorz Braun att balla ur. Nu ska han representera Polen i EU.

Under tisdagen stod det klart att den högerextrema politikern Grzegorz Braun tar en av de polska platserna i Europaparlamentet. 

I vintras väckte den ultrakonservativa Braun internationell uppmärksamhet efter att han med hjälp av en brandsläckare blåst ut en menora, en judisk ljusstake, som ställts upp i det polska parlamentet för att uppmärksamma den judiska ljushögtiden chanukka. I samband med den antisemitiska aktionen beskrev han parlamentets övriga ledamöter som deltagare i en ”satanisk, talmudisk kult” och menade att de borde skämmas.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Kommentar 12 juni, 2024

En israelisk missil landar i närheten av Khan Younis, långt innanför gränsen för den ”humanitära zonen” så som den definierades den 6 maj. Foto: Forensic Architecture.

Lägret Tal al-Sultan ingick i det som IDF beskriver som en ”säker zon”. Ändå föll bomberna.

Den 26 maj bombade Israels armé ett tältläger i Tal al-Sultan dit människor tagit sig för att de trodde att det var en säker zon.

Människor i hela världen gav uttryck för en ny dimension av sorg. Vi gick till jobbet eller gjorde det vi var tvungna men något svart satt som en rovfågel runt våra axlar och våra huvuden. Man börjar sortera i sitt inre om det är värst att se lemälästningarna eller sorgen, en mammas tysta mun eller små barnfingrar som lite försiktigt vilar mot en vit säck med ett namn på. Eller när säckarna körs iväg på en kärra.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Johanna Adolfsson
Kulturgeograf och forskare.
Ledare 12 juni, 2024

Grälsjuka kan stoppa Europas extremhöger

Viktor Orbán drömmer om att göra Ungern stort igen. Foto: Darko Vojinovic/AP.

EU:s högersväng är ett faktum. Men den blev inte lika stor som befarat. Och samarbetet kan skjutas i sank – av partiernas bångstyriga företrädare.

Det var en leende Viktor Orbán som mötte reportrarna utanför skrytbygget Puskás Arena i november 2022. Efter 93 rafflande minuter hade rödtotten Zsolt Kalmár gjort 2–1 mot Grekland på övertid. Segern var ett faktum.

Men det var inte den ungerska startelvans bollsinne som blev dagens stora nyhet. I stället var det ett tygstycke över Orbáns axlar som fick omvärldens blickar att riktas mot Budapest. På halsduken syntes Ungerns flagga i form av en blobb med – för det otränade ögat – svåridentifierade konturer.

För vissa var figuren mer lättigenkännlig som Storungern, det kungadöme som upptog stora delar av Balkan under 1800-talet. I nationalistkretsar lever idén kvar som en dröm om att Ungern ska återta land från i princip alla grannländer. Allra mest från Rumänien, där 1,2 miljoner etniska ungrare fortfarande bor.

Att nationalismen är på frammarsch i Europa visade sig inte minst i söndagens val till EU-parlamentet. Högerextrema partier ser ut att knipa en fjärdedel av platserna, och det viskas om att mittenhögern kommer söka samarbete med dem snarare än med socialdemokraterna. Därtill har de nyfascistiska tjejbossarna Giorgia Meloni och Marine Le Pen börjat smida planer på att förena dagens splittrade nationalistpartier i en stor grupp.

Men samarbetet krackelerar innan det ens tagit form. Rumänska AUR har meddelat att de kommer att vägra delta i en grupp där det ungerska maktpartiet Fidesz ingår, just på grund av deras stormaktsambitioner. Samtidigt är AUR själva inga kattungar, utan drömmer om att ”återta” delar av västra Ukraina, som anses rättmätigt rumänska.

Ironiskt nog kan det bli nationalisterna själva som räddar Europa från nationalismen.

Ungrarna och rumänerna är inte heller ensamma om sådana drömmar. Bland de andra koncept som flyter runt i den nationalistiska idésoppan finns Storbulgarien, Storserbien, Storgrekland och – håll i dig nu – Stormoldavien. I Spanien drömmer Vox om att återta Gibraltar.

Nationalister är sällan särskilt bra på att samarbeta, och det finns en logisk förklaring till det. Grundprincipen i ideologin är ju att sätta den egna nationen först. Det är en olöslig ekvation, där rika länder vill slippa fördela pengar till fattigare stater, medan de fattigare länderna vill maximera bidragen. Lägg till lite gammal hederlig revanschism, och kaoset är totalt. Att göra ett land ”stort igen” är sällan populärt bland grannarna.

Läs mer

Grälsjukan bland de högerextrema har redan fått vissa att döma ut idén om en stor nationalistisk grupp i parlamentet. ”Drömmen om en EU-kritisk supergrupp som kan konkurrera med mittenhöger- och mittenvänsterblocken förblir just en dröm”, skriver Ben Hall på Financial Times.

Hur bra det funkar att överbrygga skillnaderna såg vi under eftersnacket efter Ungerns match mot Grekland. Ukraina kallade upp Ungerns ambassadör för en avhyvling. Även Rumäniens regering blev rasande, och krävde en ursäkt. Orbán själv ryckte bara på axlarna.

”Fotboll är inte politik”, sade han.

Ironiskt nog kan det bli nationalisterna själva som räddar Europa från nationalismen.

Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]