Okategoriserade 26 mars, 2009

Skolbarn ska lära sig ”brittiskhet”

Brittiska barn upplever rasism i skolan och ser att lärarna beter sig diskriminerande mot svarta elever. Nu har en ny rapport satt fart på debatten om nationell tillhörighet i Storbritannien. En del anser att debatten syftar till att landets etniska minoriteter ska assimileras

I Storbritannien pågår en debatt om nationell identitet med jämna mellanrum. Den senaste har pågått sedan början på 2000-talet, då Tony Blair talade om sin vision av ”brittiskhet”. Han sade att ”blodsband allena” inte definierade nationell identitet och att det moderna brittiska samhället har skapats av ”en rik blandning av människor med rötter i olika folkgrupper och religioner över århundraden”.
Debatten tog ny fart i januari 2007, när den brittiska regeringen lade fram sin rapport Diversity and Citizenship (Mångfald och medborgarskap). Flera ministrar, både i dåvarande Blairs regering och i nuvarande Gordon Browns, anser att skolorna ska lära ut brittiska värderingar. De anser att sådan undervisning skulle få barnen att känna mer samhörighet med samhället de lever i.
Kritiken har inte uteblivit och kommer både från lärarfacket och representanter för andra institutioner i samhället. Medborgare och representanter för olika intressegrupper, institutioner och organisationer, frågar sig vilka värderingar ministrarna menar är specifikt brittiska. Vad skulle vara lämpligt att lära ut till barn och vuxna, nyanlända som infödda? Och vilka ska avgöra vad som är lämpligt?
Rapporten Diversity and Citizenship är gjord på uppdrag av utbildningsdepartementet, i kölvattnet efter explosionerna och dödsskjutningen i London i juli 2005, och sammanställd av Sir Keith Ajegbo. Ajegbo är övertygad om att det är skolans ansvar att ta debatten om hur vi ska leva tillsammans i ett mångfasetterat samhälle, oavsett hur kontroversiellt och svårt det kan te sig.
Rapportförfattarna vill att alla skolor inom fem år ”ska ge eleverna verktyg för att aktivt kunna delta i en demokrati och uppskatta och förstå skillnader mellan människor”.

I rapporten finner man att alla barn behöver förstå sin identitet och känna samhörighet, och att det är lika viktigt för det i landet födda barnet som för ett barn som nyligen kommit. Man finner även förslag på hur skolan kan förbättra och stärka undervisningen i gemensamma värderingar och värdet av kulturell identitet.
Författarna hänvisar bland annat till en studie som lades fram 2005, The Educational Experience and Achievements of Black Boys in London Schools 2002-2003 (Erfarenheter inom utbildning och resultat för svarta pojkar i Londonskolor 2002-2003). Den visar att rasismen är utbredd bland lärare och i skolledningar samt att det engelska skolsystemet producerat nedslående resultat när det gäller en stor grupp av de svarta eleverna de senaste 50 åren. Trots flera skolreformer går bland annat 70 procent av alla pojkar med afrokaribisk bakgrund ut skolan med undermåliga betyg.

Studiens resultat pekar på att ett dåligt resultat i skolan ofta beror på att barnen fått för lite positiv uppmärksamhet av läraren, blivit orättvist behandlade av skolledningen och fått uppgifter som inte har legat på rätt nivå.
Eleverna, oavsett årskurs, uttryckte en önskan om att få större inblick i den svarta historieskrivningen.
Många barn i undersökningsgruppen talar om att de upplevt rasism i skolan, och att de inte fått stöd för att hantera problemet. I klassrummen har lärarna varit aggressiva verbalt, inte låtit de svarta eleverna svara när de räckt upp handen och bestraffat dem hårdare när de har brutit mot regler. Många barn anser också att en alltför stor del av tiden och energin går åt till att bemöta fientliga lärare.

Studien om elevernas erfarenhet av den brittiska skolan, som gjorts på uppdrag av dåvarande borgmästaren i London, följs av en rekommendation i vilken borgmästare Ken Livingstone säger att han har stort förtroende för Londons lärare, deras professionalism och hängivenhet, men att han anser att ”sammansättningen av lärarkåren, skolledningarna och andra som arbetar med att utbilda våra barn måste ändras drastiskt, så att den speglar mångfalden hos Londons barn”.
Han hänvisar till att en tredjedel av alla Londonbor har afrikansk, asiatisk eller karibisk bakgrund och att 43,5 procent av alla elever i Londons skolor (2002-2003) hade afrikansk, asiatisk eller annan minoritetsbakgrund, och menar att detta borde reflekteras i lärarkåren. Idag kommer endast 7,4 procent av lärarna från en etnisk minoritet.
Men Livingstone säger inte ett ord om alla elevers rätt till likvärdig utbildning och till att behandlas med respekt, oavsett etnisk, sexuell och ekonomisk tillhörighet. Ingenstans nämnde borgmästaren att lärare, skolledning och annan personal måste ändra förhållningssätt till närmare hälften av de barn som går i Londons skolor.

Den rasism och främlingsfientlighet som finns i skolan och samhället har kommenterats bland annat av Manny Lewis, chef för London Development Agency. Lewis säger att det idag finns 100.000 småföretagare med afrikansk, asiatisk eller karibisk bakgrund i huvudstaden, att dessa småföretagare står för 20 procent av all affärsverksamhet och har närmare en fjärdedel av all anställd arbetskraft i staden.
Han anser att det inte är försvarbart att ha låga förväntningar på barn med afrokaribisk bakgrund eftersom de är morgondagens småföretagare.
Lewis kan ha rätt i sak men den centrala frågan här är inte ekonomisk lönsamhet utan alla barns rätt till en fullvärdig skolgång. Om samhället inte i handling ger uttryck för de värderingar som det – förhoppningsvis – finns konsensus omkring, blir diskussionen om att lära ut brittiska värderingar bara ett spel för gallerierna.

Och mycket riktigt har det varit en förvirrad debatt med oklara förtecken. Tony Blair har sagt att brittisk identitet innefattar värderingar som ”kreativitet byggd på tolerans, öppenhet och anpassningsförmåga”, ”familjer” samt ”rent spel, ansvar och rättigheter och ett utåtriktat närmande till omvärlden”.
I brittiska dagstidningar har man haft omröstningar om vad som är brittiskt, och fått svar som Earl Grey-te, modeskaparen John Galliano, humor, gin och tonic och att de flesta talar ens språk när man åker utomlands.
Alltfler britter har pekat på att frågan om brittiska värderingar inte har något bestämt innehåll och därför i sig är intressantare än svaren. Alltfler frågar sig vad som ligger bakom och vilka avsikterna är. En del anser att debatten är ett mer politiskt korrekt sätt att begära att landets etniska minoriteter ska låta sig assimileras.
En del anser det oroande att det i modern tid är möjligt att uttala sig utifrån en position där man anser sig kunna säga sanningen om vad som är brittiska värderingar och brittisk identitet, och därmed även kunna säga vad som inte lämpar sig som brittisk identitet.
Baljeet Ghale från lärarfacket NUT menar att det behövs en debatt om värderingar i skolan, men ifrågasätter om fokus ska ligga på nationell identitet. Hon anser att ”utbildningsdepartementet endast ökar främlingsfientligheten när de fordrar att människor ska anta en påbjuden syn på ’brittiskhet’”. Vid NUT:s kongress 2007 sade Ghale att ”vissa menar att rasism är en av de brittiska värderingarna”, och tillade att Storbritannien inte har monopol på tolerans och yttrandefrihet.

Med tanke på den debatt som föranlett rapporten Diversity and Citizenship menar Ghale att det är hoppingivande när Sir Keith Ajegbo säger att mer kan göras för att barn ska undersöka och debattera sin identitet.
Ajegbo och hans kollegor har levererat en gedigen rapport och konkreta förslag på hur man kan gå från ord till handling – för skolledning, lärare och politiker. De framhåller att alla de värderingar som finns i det brittiska samhället måste bli synliga, och att man inte kan huka för den existerande diskrimineringen – oavsett vem som blir diskriminerad. Och att ett samhälle endast genom att låta alla sidor komma till tals, berätta sin historia och tolka historien kan få alla att bli delaktiga.
I rapporten finner man hur historieundervisningen kan ge barnen del av det sammanhang som de lever i. Man understryker att historieundervisningen bör förklara varför dagens samhälle ser ut som det gör, och mer än idag ta upp ämnen som kolonialismen, slavhandeln och suffragettrörelsen, men framför allt bör den ge eleverna utrymme att diskutera och problematisera världshistorien och sin upplevelse av den.
Gordon Browns regering har hörsammat rapportförfattarnas rekommendationer att låta barnen ta del av alla delar av den brittiska historien och debattera den. Tanken är god, men kanske inte helt färdig att sätta i verket.

Enligt skolministern, lord Adonis, ska barn från elva till 16 år med hjälp av de nya direktiven få ”kunskap om uppkomsten av det brittiska samhället och brittiska värderingar och därmed få ökad förståelse och större tolerans”. Trots rapportförfattarnas tydliga påpekande om att värderingarna är var och ens och att alla måste få komma till tals, säger skolministern att man med hjälp av historia kan lära sig vilka de brittiska värderingarna är – inte att man ska använda historia till att höra alla de värderingar som finns och funnits.
Bättre historieundervisning räcker dock inte för att skapa samhörighet, varken i klassrummet eller i samhället. Det är viktigt att lära av historien – men den är ingen genväg till goda förebilder och värderingar att samlas runt. Storbritanniens historia är full av rasism och förtryck, och ”uppkomsten av det brittiska samhället” präglas till stor del av andra värderingar än dem som regeringen vill lansera som ”brittiska”.

I många länder, inte bara i Storbritannien, söker man idag efter vägar till starkare samhörighet i samhällen som är både globala och lokala.
Keith Ajegbo, Baljeet Ghale och andra med dem menar att skolan är en av flera instanser som har ansvar för att sprida kunskap och leda debatten om brittiska värderingar. Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv är det lika viktigt att regeringen, media och andra institutioner undersöker, talar om och ger plats åt de värderingar som finns i samhället.
Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv kan det vara nödvändigt att gå bortom den politiska dagordningen och se till grunden för vad man önskar bygga samhället på: Värderingar om allas lika värde – värderingar som inte är bundna till en specifik nation eller ett specifikt politiskt parti.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Nyheter/Utrikes 18 april, 2024

Bosättare fördrev palestinier med hjälp av Israels armé

En israelisk soldat iförd kostym vid ett högtidsfirande organiserat av bosättare på Västbanken. Foto: AP Photo/Leo Correa.

Israelisk militär och bosättare kritiseras av Human Rights Watch för sin behandling av palestinier på Västbanken. Organisationen rapporterar att palestinier har fördrivits från sina hem, och många vågar inte återvända.

– Bosättare och soldater har fördrivit hela palestinska samhällen. De har förstört varje hem, med uppenbart stöd från styrande israeliska myndigheter, säger Bill Van Esveld, biträdande barnrättschef på Human Rights Watch (HRW), i ett uttalande på organisationens hemsida. Han fortsätter: 

– Medan världen fokuserar på Gaza så ökar övergreppen på Västbanken, underblåst av årtionden av straffrihet och likgiltighet bland Israels allierade.

HRW har undersökt våldsamma tvångsförflyttningar i fem palestinska samhällen mellan oktober och november 2023. FN rapporterar att sedan de började registrera attacker 2006, så når anfallen efter 2023 en ny nivå av obarmhärtighet.

Utredningen visar att beväpnade bosättare tillsammans med ett arméförband har isolerat och plundrat palestinska samhällen. En del av de palestinska invånarna har hållits bundna, blivit torterade och utsatts för sexuellt våld. Andra har under pistolhot förvisats från sina hem, förbjudna från att ta med sina ägodelar.

En familj med sju barn som tvingades fly till fots bor nu i ett förrådsutrymme

Som underlag för granskningen har HRW använt sig av inspelade videor och 27 vittnen. De bekräftar hur män iförda Israels militäruniform trakasserat människor med automatvapen. Organisationen mejlade Israels försvar den 7 april, men har den 16 april fortfarande inte fått svar på sina frågor.

Ingen har kunnat återvända till de samhällen som HRW har undersökt. Den israeliska militären har antingen avvisat eller ignorerat ansökningar om att de utkörda ska få komma hem. En familj med sju barn som tvingades fly till fots bor nu i ett förrådsutrymme, och riskerar att vräkas då de inte har pengar till hyra. HRW beskriver hur bosättarna uttryckt hot om att alla som försöker återvända kommer att mördas. 

Läs mer

Den israeliska människorättsorganisationen In Defense of Human Rights krävde under attackerna att den israeliska högsta domstolen skulle befalla armén att beskydda de palestinska samhällena från bosättarnas våld. De ville också att invånarna i Khirbet Zanuta skulle få återvända hem. Organisationen fick svaret att ingen hade tvångsförflyttats, och Israels statsadvokat menade istället att palestinierna frivilligt hade lämnat på grund av jordbruksproblem. 

Organisationen har inte gett upp, och nästa förhandling i målet äger rum den 1 maj.

Saga Grande
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Inrikes 18 april, 2024

Borta med vinden

Vattenfall har investerat miljarder i tre stora vindkraftparker runt Fredrika. Produktionen täcker ungefär en procent av hela landets elbehov, men intäkterna för byn och för Åsele kommun är små. Foto: Robert Henriksson / DN / SCANPIX.

Vind- och vattenkraften i trakterna kring Fredrika producerar en procent av Sveriges el. Samtidigt stängs bibliotek och äldreboenden i närområdet. Med de regler som finns i Sverige stannar vinsterna sällan kvar i bygden.

Skylten som visar vägen mot biblioteket sitter kvar i Fredrikas centrum, men i början av februari slog det igen dörrarna för gott.

Bibliotekarien Britt-Marie Arvidsson har kört de två milen in till Fredrika för att visa oss biblioteket. Det ryms i ett enda, lite större rum i den låga röda skolbyggnaden. Trots det begränsade utrymmet finns allt som man kan vänta sig: skönlitteratur, deckare, fakta, och en avdelning om bygden och landets norra delar. Barnen har ett eget hörn med en kåta där man kan krypa in för att läsa i lugn och ro.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Arne Müller
Journalist i Umeå, som har skrivit boken "Norrsken: Drömmen om den gröna industrin", som granskar industriprojekten i norra Sverige.
Nyheter/Utrikes 18 april, 2024

Google-arbetare avskedas efter protest: ”AI-drivet folkmord”

Teknikarbetare protesterar utanför Googles huvudkontor i San Francisco i december 2023. Foto: Santiago Mejia/San Francisco Chronicle/AP.

28 anställda sägs upp efter att ha kritiserat teknikbolagets samarbete med israelisk militär.

Minst nio anställda på teknikjätten Google greps i tisdags under en tio timmar lång sittprotest inne på företagets kontor i New York City och Sunnyvale. Under onsdagen meddelade Google i ett internt meddelande att 28 anställda har avskedats för medverkan i protesterna, rapporterar The Verge.

– Allt fler är villiga att riskera sina jobb för att stå upp mot medverkan till folkmord, säger organisatören och Google-arbetaren Ray Westrick till Democracy Now!.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Peter Eriksson
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Utrikes 18 april, 2024

Putin trappar upp jakten på socialister: ”Värre än någonsin”

Georgier protesterar mot den ”ryska lagen” om utländska agenter den 9 april 2024, som har spridit sig i regionen. Foto: Shakh Aivazov/AP.

Ryska socialistiska rörelsen är senast i raden att klassas som utländska agenter och förbjudas att verka i landet. ”Jag räknar inte med att överleva kriget”, säger den svartlistade statsvetaren Greg Judin till Flamman.

Varje fredag håller Rysslands oppositionella andan. Då presenterar nämligen det ryska justitiedepartementet de senaste tillskotten till sin lista med ”utländska agenter”, där både individer, organisationer och medier kan hamna.

Fredagen den 5 april utökades listan med ett nytt namn: Ryska socialistiska rörelsen (RSR), en vänstergrupp med rötter i trotskismen. Flamman ringer upp Ilya Budraitskis (bilden), en av organisationens medgrundare, som sedan krigets början befinner sig i exil i USA.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Kultur 18 april, 2024

”Smärtpunkten” hyllar den hårda vården

Tony Olsson, spelad av Martin Nick Alexandersson och Riksteaterns producent Isa Stenberg (Maria Sid). David Dencik spelar Lars Norén. Foto: Nicklas Elmrin /SVT.

SVT:s serie om dubbelmordet i Malexander gestaltar en kriminalpolitik i förändring, men är okritisk till dagens trender. Kriminologen Hanna Tenenbaum har sett ”Smärtpunkten”.

Den 28 maj 1999 sköts poliserna Olle Borén och Robert Karlström ihjäl i Malexander av tre nynazister. Händelsen skakade Sverige. Själv var jag bara tre år, och berättelser om de sår som dåden lämnade fick jag ta del av långt senare.

SVT:s Smärtpunkten tar avstamp några månader tidigare, och gestaltar arbetet med Noréns pjäs 7:3, med tre fångar varav två nynazister i rollerna. Pjäsen spelades på scener utanför anstalter och efter den sista föreställningen rymde skådespelarna. Jakten på dem slutade med morden i Malexander.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Hanna Tenenbaum
Kriminolog.
Veckobrev 17 april, 2024

Jag älskar Sverige mer än Ivar Arpi

Till Sveriges försvar mot nationalisterna! Foto: Privat.

Jag skriver detta på väg hem från en föreläsning om Sveriges psykedeliska historia i Skövde, som jag måste säga är en fantastisk plats. Det första man möts av vid stationen är nämligen ett jättelikt kulturhus. Att det ser ut som en tegelborg från Super Mario Bros gör inte saken sämre.

Kulturhuset byggdes 1964 efter en ritning av Hans-Erland Heineman och sägs vara Sveriges första. Innanför tegelväggarna finns konsthall, biograf, danssalonger, restaurang, konferensrum, en teater med 500 stolar, samt ett bibliotek som pryds av ett praktfullt betongverk av Siri Derkert, ”Senapsträdet och himlens fåglar”.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Nyheter/Utrikes 17 april, 2024

Högerextrema norrmän återskapar Hamsuns röst med AI: ”Groteskt”

Författaren Knut Hamsuns signatur. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Författarens ättlingar är skeptiska till projektet – men det högernationalistiska förlaget har inga planer på att stoppa det.

Det norska högerextrema förlaget Legatum Publishing har planer på att använda AI för att återskapa den nazistiska nationalikonen Knut Hamsuns röst. Syftet är att den konstgjorda rösten ska läsa in Hamsuns bok ”Svält” på engelska. 

Då det gått mer än 70 år efter författarens död så tappar förlaget Gyldendal rättigheterna till verket, som därmed får användas av vem som helst. Frågan om upphovsrätten även gäller någons röst är dock inget lagen har beslutat om än.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Saga Grande
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Kultur 17 april, 2024

Bilden av den mörke titanen saknar distans

Hur mycket Lars Norén tål Sverige? Författaren porträtteras nu i en dokumentär på SVT av Sindra Grahn. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT.

Lite genikult skadar inte, men dokumentären om dramatikerns konstnärskap hade mått bra av att våga gräva vidare kring gränslinjen mellan etik och estetik.

Hur mycket Lars Norén tål Sverige? Bara det senaste året har två fackböcker givits ut, hans sista oavslutade dagbok har publicerats, ett teatermanus har blivit serieroman, ett antal pjäser har satts upp och i dagarna sänds en dokumentär och en dramaserie om hans liv och verk.

Det hela hade inte varit så problematiskt om det inte kombinerats med en förgudning av honom. En ny ton har infunnit sig i samtalet: Norén beskrivs som en dyster titan, en mobbad olympier.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Rasmus Landström
Författare, litteraturredaktör och medlem i Flammans styrelse.
Inrikes 17 april, 2024

Greta Thunberg har äntligen blivit farlig

Klimatungdomens växande radikalism tyder på mognad. Foto: Pascal Bastien/Avaaz/AP.

Den klimatrörelse som Alex Schulman drömmer om skulle snabbt bli irrelevant.

Jorden har feber. Mars blev den tionde månaden i rad som det globala värmerekordet slogs. Medeltemperaturen de senaste tolv månaderna är 1,56 grader högre än under förindustriell tid. Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader vid slutet av århundradet framstår som alltmer omöjligt att uppnå. Samtidigt fortsätter utsläppen att öka. Alla förhoppningar om kraftfulla åtgärder mot klimatförändringen har grusats, alla vackra löften från världens makthavare dragits i smutsen.

Min generation har helt enkelt misslyckats fullständigt, och vet om det. I en desperat jakt på syndabockar riktar somliga in sig på klimatrörelsen, och inte minst dess ikoniska ledargestalt Greta Thunberg – som nu blivit för radikal och obekväm. ”Hon hade chansen att förändra världen och kastade bort den”, skriver Alex Schulman i en bitter krönika i DN.

Hans besvikelse visar att han svalt myten om Greta Thunberg med hull och hår: berättelsen om det oskyldiga barnet som säger sanningen till makten, bjuds in till parlament och FN för att hålla tal, och äntligen förmår världens makthavare att ta sitt förnuft till fånga. Men den berättelsen har naturligtvis alltid varit falsk. Inte för att den överdriver Thunbergs betydelse eller genomslagskraft, utan för att den förtiger att den verkliga makten vare sig vilar i FN:s generalförsamling eller i några nationella parlament.

Att mänskligheten i dag befinner sig i en existentiell kris beror i grunden på ett kapitalistiskt ekonomiskt system baserat på hänsynslös exploatering av människor och natur. Ett system som sätter majoriteten av världens tillgångar – och därmed makten över de mest avgörande ekonomiska besluten – i händerna på en liten minoritet.

Läs mer

Miljardärer och kapitalförvaltare utövar alltså lika mycket makt över vår gemensamma framtid som folkvalda politiker. För den som inte vill se detta är det bekvämt att göra Greta Thunberg till syndabock.

Men det somliga vill se som urartning är snarare ett tecken på mognad. Det är både förutsägbart och logiskt att klimatrörelsen blir mer konfrontativ i takt med att tiden rinner ut och den politiska utvecklingen går åt fel håll. Att rörelsen blir mer systemkritisk och knyter an till andra frågor – som motståndet mot Israels blodiga krig i Gaza – är nödvändigt.

Att rörelsen blir mer systemkritisk och knyter an till andra frågor – som motståndet mot Israels blodiga krig i Gaza – är nödvändigt.

En tänkande politisk rörelse måste klara att peka på samband. Mellan militarisering och miljöförstöring. Mellan Israels brott mot palestinierna och fossilindustrins brott mot hela mänskligheten. Mellan den nationalistiska högerns förakt för svaghet och kapitalets behov att söndra och härska. Mellan växande ojämlikhet och urvattnad demokrati. Mellan åtstramad välfärd och utarmning av naturresurser.

Klimatkatastrofen är mänsklighetens allvarligaste kris hittills, men långtifrån den första. Förstörelsen av ekosystem, lokalsamhällen och människoliv har accelererat sedan kapitalismens födelse. Långt innan temperaturkurvorna började peka uppåt existerade överflöd sida vid sida med svält och misär, maktfullkomlighet intill maktlöshet. Mänskligheten lägger mer kraft och resurser på att utveckla och köpa nya högteknologiska vapen än klimatomställning.

Att de unga klimataktivisterna förstår detta bättre än Alex Schulman är inte så konstigt. De har ju redan testat det han föreslår – att snällt sitta utanför parlamenten och be politiker att ”lyssna på vetenskapen”. Tack vare dem finns det nu verkligt hopp. Inte om frälsning genom modiga beslut av världens makthavare, utan om en demokratisk folkrörelse som formar framtiden underifrån.

Inrikes/Nyheter 16 april, 2024

L svänger i skolfrågan: ”Ny politik om två år”

Lotta Edholm, Johan Pehrson och Fredrik Malm vid presskonferensen. Foto: Samuel Steén / TT.

Liberalerna vill ta fram en ny skolpolitik inför valet 2026. Men enligt Åsa Plesner kan partiet börja driva en annan politik redan nu om viljan finns.

Under tisdag eftermiddag höll Liberalerna en presskonferens där de presenterade sin nya vision för den svenska skolan, som ska omsättas i en ny skolpolitik inför valet 2026. 

I centrum står återregleringen av skolan, där bland annat friskolereformen ska rullas tillbaka, tillsammans med målstyrningen och kommunaliseringen. Även en ”postmodern och konstruktivistisk kunskapssyn” nämns i partiets debattartikel i Svenska Dagbladet, publicerad samtidigt som presskonferensen. 

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]