Okategoriserade 29 mars, 2006

”Valet står mellan kinesisk och amerikansk kapitalism”

Kapitalismen är på väg att skapa ett nytt proletariat i kåkstäderna jorden runt. För att kontrollera situationen används allt hårdare tag. Flamman publicerar en intervju med den slovenske filosofen Slavoj Zizek, med utgångspunkt från kravallerna i Frankrike.

– Pressen mot en alternativ politik är oerhört stark, i det man kallar det post-ideologiska politiska landskapet. Själva grundtesen är att det skulle finnas en överordnad ideologi som säger ”inga ideologier”! Det vill säga ”inga andra valmöjligheter än den moderna kapitalismens regler”. Det finns frågeställningar inom den ramen som fortfarande är tillåtna för överläggningar, de rör toleransen och multikulturalismen. Enkelt uttryckt skulle det i dagens värld bara finnas ett enda viktigt alternativ. Antingen väljer vi den amerikanska kapitalismen, av liberalt slag, eller den kinesiska. För mig skulle det bli mycket tråkigt att leva i en sådan värld där det enda verkliga valet ryms inom de alternativen.
För trettio år sedan sade man om Sovjetunionen att det skulle bli ett tredje-världen-land med atombomb. På ett sätt kan man säga att det nästan är sant om USA idag. Dessa två ytterligheter kompletterar varandra. Problemet för den nya världsordningen är inte tredje världen utan den andra, Europa. Det finns egentligen ingen förändringspotential i tredje världen, vilket beror på den konkreta sociala situationen där. Exploateringen och fattigdomen är alldeles för brutal där, de har ingen chans som jag ser det. Sådan är också den gamla lärdomen hos Marx. Dessvärre tror jag inte heller att man kan göra någon revolution med den verkligt fattige.

Hur ska då en utväg från den demokratiska liberalismen kunna ske?
– Jag har ingen vacker lösning på det. Jag tror inte att det är så enkelt att man kan hänvisa till några övergripande slagord, som den ”europeiska sociala modellens” fackla eller ”solidaritetens”. Jag är rätt pessimistisk i det avseendet. De senaste svåra problemen vi haft, som upploppen i de franska förorterna, kommer med ett varningsbudskap, det är en första reaktion mot den europeiska arrogansen inför upploppen i New Orleans efter orkanen Katrina. USA lär ha sin primitiva liberalism medan vi i Europa har vår sociala välfärdsstat… Här ser man klart att saker och ting inte är så enkla. Denna våldsspiral tror jag är det allmänna symptomet på den samtida kapitalismen. Det traditionella svaret, som går ut på att förorda fler sociala program, mer solidaritet, räcker inte längre. Roten till det onda sitter djupare än så.

Vad är det?
– Det är hela logiken, som den samtida kapitalismen vilar på, som står på spel. Låt oss ta ett exempel. Om det finns något globalt fenomen som är karakteristiskt för den här epoken så är det kåkstäderna. Precis som den samhällskritiska sociologen Mike Davis framhåller, talas det fortfarande om Kinas, Singapores och Sydkoreas ekonomiska framgångar, men man undanhåller en av de omedelbara effekterna av deras framgångar, kåkstadsexplosionen. Enligt vissa uppskattningar bor närapå en miljard människor i kåkstäder. Deras invånare är på god väg att bli den största sociala gruppen globalt sett. Man tänker spontant på favelas men det handlar inte bara om det. Det största området med kåkstäder ligger i Centralafrika, mellan Lagos och Elfenbenskusten. Där bor 70 miljoner människor i kåkstäder. De liknar ”Homo Sacer” i Agambens bok. De står utanför det civila samhället men är samtidigt mer eller mindre integrerade i ekonomin, genom svartjobb, trafficking, med mera. För att återuppta den marxistiska terminologin handlar det kanske där om ett nytt förrevolutionärt proletariat. Där finns stora grupper, enorma folkmassor, som inte har någon förankring i en tradition, som saknar en nedärvd hierarki för att organisera sin sociala struktur. Det handlar verkligen om formligen utestängda personer. Statens målsättning är inte ens längre att kontrollera dem, bara att isolera dem. Kåkstäderna är alltså områden där det för att överleva är omöjligt att få tillgång till ens den mest grundläggande formen av socialisering. Vilket tvingar dessa grupper att utveckla parallella överlevnadsstrategier. Där finns så klart gängbildningar, en underjordisk ekonomi, religiösa grupperingar. Dessa alldeles för kaotiska organisationsformer fungerar uppenbart inte. Men fenomenet är intressant. Det handlar verkligen om en marxistisk situation, i den betydelsen att dessa grupper blir tvingade, för att överleva på lång sikt, att uppfinna en reell samhällsform.
Det finns en konsekvens i denna nya apartheid som nu börjar nå våra samhällen. Man kan troligen inte definiera den i marxistiska klasstermer. Men man kan urskilja tre klasser, tre stora grupper. Å ena sidan den nya universella symbolbärande klassen. Journalisternas, chefernas, professorernas, experternas. De hör till en ny universell klass, där individen har mer gemensamt med sina likar på andra sidan jorden än med ”vanliga” människor i grannskapet. Kulturellt sett utgör de ett samhälle för sig. Längst ner på skalan har vi de utslagna och fattiga i förorterna. Och däremellan finns medelklassen, arbetarklassen. Det är en klass som nästan håller på att försvinna, vilket förklarar den överdrivna sårbarheten hos ”traditionalisterna”.

För att återgå till upploppen i Frankrike så jämförde du dem med maj -68. I motsats till 1968 som enligt din mening var en ”utopisk dröm” finns här vare sig program, ideologi eller utopisk dröm. Det är en ”post-politisk” urladdning?
– Ja, ”post-politisk” är den, eftersom den är andra sidan av myntet av vårt post-politiska samhälle. När man spelar ut det post-politiska kortet blir upploppen själva post-politiska. Det är det som är det egentligt tragiska, priset vi får betala för själva omöjligheten att formulera något alternativ.

Anser du att kommunismens misslyckande och sammanbrott bidragit till att eliminera varje möjligheten till alternativ? Är denna möjlighet fullständigt uträknad?
– Idag kan vi omöjligt tänka ut ett sådant alternativ. Men jag tror trots allt att vi är nära en urladdning. Redan hos Lenin är den sanna utopin förknippad med ett akut läge. Man blir utopist när inget annat återstår att göra. I den betydelsen tror jag vi kommer att bli mer och mer hänvisade till utopin. Lenins utopiska period, före och just efter Oktoberrevolutionen, var frukten av en totalt hopplös situation. En sådan reaktion skulle då vara förknippad med att de ”realistiska” valmöjligheternas fält inte är ”realistiskt”, i betydelsen överensstämmande med den förhärskande ideologin. Vad finns att göra idag? Den kapitalistiska ideologins hegemoni är så stark att till och med vänstern vänder sig till kulturen och talar om tolerans, vilket faktiskt betyder att vänstern inte ens vågar föreställa sig ett konkret alternativ till den ekonomiska ordningen.

Du varnar i åtskilliga av dina verk för det globala undantagstillstånd som blivit permanentat efter 11 september och in­skränkningarna av friheterna som det rättfärdigar…
– Det är inget undantagstillstånd i motsättning till ett normalt tillstånd. Det liknar mera en sammanjämkning. I Frankrike råder formellt undantagstillstånd. Ändå fortsätter livet sin gilla gång! Så ser framtiden ut. Inte någon direkt diktatur men med förändrade spelregler, där undantagslagar kommer att sammanfalla med den normala situationen.
Det är en stillsam revolution. Reglerna har förändrats steg för steg, utan att vi har lagt märke till det. Ta till exempel tortyren. Det nya är inte tortyren som handling i sig. Den verkliga katastrofen är att frågan: ”Under vilka vilkor får man tortera?” har blivit ett legitimt samtalsämne i den offentliga debatten. Om någon för tio år sedan hade sagt, ”man bör tortera”, hade det omedelbart förkastats utan minsta motargumentation.
Det är detta som, för att uttrycka det med den hegelianska idealismens terminologi, markerar en förändring i det objektiva varandet. Vi befinner oss mitt i en radikal förändringsprocess. Minsta ingrepp i det ekonomiska livet uppfattas som irrationellt och katastrofalt. Det råder liksom en tyst överenskommelse enligt vilken ekonomin bara följer sina egna avpolitiserade regler, vilket gör att den ”demokratiska” debatten inskränks till kulturens sfär. Tragiken består just i denna radikala avpolitisering av ekonomin, sammanjämkad med en förskjutning mot ett permanent tillstånd av undantagslagar.
– De nya uteslutningsmekanismerna och apartheidformerna går hand i hand med den dominerande offerskapande ideologin. Richard Rorty, en av den moderna liberalismens filosofer, anser att vad som ytterst räknas i den mänskliga värdigheten är inte intelligens eller kreativitet utan förmåga att lida, att vara ett offer, att förnimma smärta. När man på det viset definierar offerskapandet, som en grundläggande form, är frågan inte längre hur man ska organisera sig utan hur staten bör förebygga smärta. Därför motsätter jag mig den utbredda uppfattningen att statens roll är i avtagande. Det är helt fel! Staten drar sig förvisso tillbaka från den sociala sfären, men betraktar man USA efter 11 september har det aldrig förr i mänsklighetens historia funnits en så stark stat, i form av kraftfullhet, militärbudget och kontrollmedel. Staten spelar där en absolut avgörande roll. Även liberalismen i dess vildaste form kräver mer och mer av staten. Vi bevittnar i realiteten en formlig explosion av alla statliga instrument. Vår nuvarande nykonservativa stat är en extremt stark stat.
Å ena sidan finns dessa nya typer av fångar, osynliga fångar, som försvinner i fängelser i Östeuropa och på andra håll. De står utanför. Utanför de allmänna platserna. Man säger: ”Men om de är terrorister, så vad spelar det för roll?” Men om det finns osynliga fångar, vars behandling faller utanför lagen, betyder det att det finns en osynlig makt. Det är paradoxen med en stat med undantagslagar. Lagen själv stiftar sina egna undantag och skapar lagrum för en utomrättslig stat att utöva sin makt.
Det argument som säger att de torterade fångarna bara är en minoritet, en marginell företeelse, är inte hållbart. Agamben framhåller att vad han kallar ”Homo Sacer” inte bara innefattar de utslagna och marginaliserade. Sakta men säkert blir vi alla Homo Sacer. Ta anti-terroristlagen, som Sarkozy nyligen har fått antagen i Frankrike. Den sanktionerar de facto en skärpt kontroll av alla.

I den bipolära värden framställs kapitalismen som ”den fria världens skyltfönster” och den blir begärlig tack vara detta frihetslöfte. Är det så att vi går en kapitalism till mötes som, förutom att den upphäver jämlikheten, till slut också pulveriserar våra friheter?
– Marx’ kritik av kapitalismen är immanent. Han analyserar det faktum att det är kapitalismen som öppnat för en rad friheter som den, när dessa friheter är dragna till sin spets, inte tar något ansvar för. I framtiden kommer den inneboende logiken i kapitalismen att leda den till att inskränka friheterna. Med kommunismens sammanbrott, men också med socialdemokratins, har tanken att en kollektiv handling kan ändra historiens gång, nått vägs ände. Vi är tillbaka i ”ett ödesbundet samhälle”, där globaliseringen framställs som ett öde. Man kan förkasta detta öde men priset man då får betala är uteslutning. Själva idén att vi kan påverka våra liv genom en kollektiv pakt kritiseras som en potentiellt totalitär idé. Det man svarar oss är: ”Vill ni ha ett nytt Gulag?”
De flesta tror, som Fukuyama, att vi står inför historiens slut. Att vi med den moderna kapitalismen och global demokrati har hittat lösningen. Vi kan inte föreställa oss en annan världsordning och allt vi kan göra är att förmänskliga den nuvarande ordningen en smula, stifta fler lagar till skydd för ”minoriteterna”, mera ”tolerans”.

I boken ”Vad vill Europa” (Que veut l’Europe) analyserar du den strukturerande rollen hos den populistiska högern och extremhögern för att legitimera den liberaldemokratiska hegemonin, där det råder konsensus kring ett bipolärt politiskt system som bara erbjuder ett sken av valmöjligheter och som stänger ute alla vänsteralternativ. Är inte folkomröstningen i Frankrike ett tecken på ett trendbrott mot detta sätt att bedriva politik på?
– Jag tror att en av orsakerna till att extremhögern är så livskraftig, är vänsterns förbehållsamma inställning till arbetarklassen. Vänstern skäms nästan för att representera arbetarklassen och låter extremhögern tala å folkets vägnar! Och när vänster tar bladet från mun känner den ett behov av att legitimera sig genom bruket av referenser till etniska grupper, ”de stackars mexikanerna”, ”invandrarna”.
Apropå något annat: högern är de enda som fortfarande talar om politisk mobilisering. Jag tyckte det var motbjudande med tillfällena av solidarisk uppslutning gentemot Le Pen under den andra valomgången 2002.
Jag tror att extremhögern spelar en mycket strukturskapande roll. Hur reagerar flertalet ”demokrater”? De säger om Le Pen att han är en bärare av oacceptabla idéer, ”men…”. Ett sätt att låta förstå att han tar upp ”verkliga problem”. Vilket ger dem möjlighet att tillägna sig de problemställningar Le Pen tagit upp. Centerliberalerna är i grunden Le Pen-anhängare med ett mänskligt ansikte. Denna höger behöver Le Pen för att ta avstånd från de pinsamma övertrampen och framstå som moderat.
– Och när man vill vara lite mer till vänster är man numera omedelbart anklagad för att spela extremhögern i händerna. Kampanjen mot Lafontaines och Gysis nya vänsterparti under det senaste tyska valet är ett mönsterexempel på denna manipulation!
Detta betyder att den liberala post-politiska mitten utnyttjar extremhögerspöket för att utmåla denna imaginära fara som sin officiella fiende. Det tycker jag är ett tydligt exempel på en falsk opposition.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Nyheter 05 december, 2023

Veckan som gått

Foto: AP.

Låt Flamman sammanfatta veckans nyheter.

41 gruvarbetare räddas från en kollapsad tunnel i Himalaya, där de varit instängda sedan den 12 november. Efter att maskinerna som skulle assistera vid räddningen lagt av tvingades man använda den riskfyllda metoden råtthålsbrytning, där arbetarna manuellt fick gräva sig ut de sista rasmassorna genom ett kryptrångt hål.

Firoz Qureshi, en gruvarbetare med ansiktet fullt av vitt damm, säger till Reuters: ”Det var ett svårt uppdrag, men för oss är ingenting svårt.”

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Opinion 05 december, 2023

Dör du på jobbet så är det ditt eget fel

I år har 47 arbetare dött i arbetet – ändå vill regeringen spara in på arbetshälsoforskningen. Foto: Mats Schagerström/TT.

Arbetares säkerhet offras när regeringen sparar in på livsviktig forskning. Tydligen är kunskap om hur man räddar arbetares liv ett ”slöseri med skattepengar”.

Den 12 november gick 18-åriga Nova till sitt jobb på LKAB, i tron att det skulle bli en helt vanlig dag. Det blev i stället den sista i hennes liv. När det var dags att gå på rast blev hon påkörd av ett arbetsfordon och avled kort därefter. 

Nyheten fick ovanligt mycket uppmärksamhet. Antagligen för att Nova bara var 18 år, med hela livet framför sig. Det väcker något mänskligt i oss, och vi söker förklaringar bortom slump, otur och den ”mänskliga faktorn”, som arbetsgivare gillar att hänvisa till.

Regeringen verkade däremot oberörd. I stället för att väcka frågan om hur dödsolyckorna på arbetsplatser kan förhindras gick den samma vecka fram med ett förslag av motsatt karaktär. Tio myndigheter skulle bli till fem – och bland annat ska Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap slås ihop. I Svenska Dagbladet (13/11) motiverade finansminister Elisabeth Svantesson och civilminister Erik Slottner beslutet med att statsförvaltningen skulle ”koncentrera sig på sin kärnuppgift”, och att man ville ”stoppa slöseriet med skattemedel”.

Synen på arbetares säkerhet som ”slöseri med skattemedel” känns igen från Fredrik Reinfeldts tid. Bland det första den regeringen gjorde var nämligen att lägga ner Arbetsmiljöinstitutet, som bedrev världsledande forskning om ohälsa i arbetslivet. Man fortsatte med drakoniska nedskärningar på Arbetsmiljöverket.

När regeringen Kristersson tillträdde var det med samma mål i kikaren. Först skar man ner ytterligare på Arbetsmiljöverket. Nu ska ytterligare en myndighet rymmas inom samma ramar. Men det är varken möjligt, eller regeringens ambition att båda verksamheterna ska rymmas där. I praktiken innebär ”hopslagningen” att Myndigheten för arbetsmiljökunskap läggs ner.

47 människor har hittills i år gått till jobbet för att aldrig mer komma hem. 47 människoliv som hade kunnat räddas.

Konsekvenserna kommer att bli förödande för det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna, som är avgörande för säkerheten. Varje olycksfall går nämligen att undvika, om man vet vad man ska leta efter och hur riskerna kan förebyggas. Arbetslivsforskningen spelar en nyckelroll i att ta fram den kunskapen.

47 människor har hittills i år gått till jobbet för att aldrig mer komma hem. 47 människoliv som hade kunnat räddas. Men den enda gången som regeringen verkar bry sig om arbetsmiljön är när den kan kopplas till kodordet ”kriminalitet”. Och den enda kriminalitet som erkänns när det har med arbetsmiljö att göra är så kallad ”arbetslivskriminalitet”. Den kännetecknas av ljusskygga aktörer som exploaterar migrantarbetare under ofta slavliknande villkor. 

Problemet är nog så viktigt att hantera, med regeringens uppsåt är knappast omsorg om de mest utsatta. Snarare är det ett led i dess ”hårdare tag”-strategi, som tar fokus från girigheten i samhällets toppskikt. En girighet som absolut inte vill spilla potentiella vinster på tidsödande och kostsamt arbete med riskbedömningar, skyddsronder och säkerhetsåtgärder. I stället har den allt att vinna på att olyckor som hade kunnat undvikas betraktas som konsekvenser av ”den mänskliga faktorn”.

Med andra ord: om du dör, är det ditt eget problem.

Åtminstone är det inte statens.

Melinda Kandel
Tjänstledig städare och tidigare aktiv i Fastighetsanställdas förbund.
Kultur 04 december, 2023

Räkfrossans moder

”Searching for my inner Elvis in a post Elvis society” öppnar på Bonniers konsthall den 5 december. Foto: Pär Fredin.

Bonnier-stipendiaten är den första textilhantverkaren som fått utmärkelsen. Med manisk briljans syr Maja Fredin upp en dekadent splatterskräckis där skrattet fastnar som räkskal i halsen.

97, 98, 99… 101 handflatestora rosa räkor i glansig, rosabeige textil ligger framför mig i en kartong. Precis som den äkta varan i delidisken känns de vått sträva att ta i, med sprött skal som utlovar något mjukare därunder. När jag vänder på dem avslöjas gömmor av en blänkande rom av pärlor. Det är konstnären Maja Fredins kräftdjur och hon har sytt dem alla för hand, färgat in polyesterjersey, broderat och experimenterat fram den rätta konsistensen för att med maximal realistisk effekt arrangera en bombastisk räkfrossa. Snart öppnar utställningen på Bonniers Konsthall i Stockholm Searching for my inner Elvis in a post Elvis society. Vi kommer strax tillbaka till Elvis.

Maja Fredin är född 1992 i Uppsala och växte upp nära sin textilhantverkstokiga mormor, som introducerade henne till alla gammeldags hemslöjdstekniker och hjälpte henne att massproducera eleganta plagg till barbiedockorna. Hemmapysslet utvecklade sig till ett livskall och efter tio år av diverse utbildningar inklusive Konstfacks textilprogram kunde hon kalla sig färdig konsthantverkare – och blev utnämnd till årets Maria Bonnier Dahlin-stipendiat, den av de finaste utmärkelserna som en ung konstnär kan få i Sverige, som sällan ges till en textilare. Ingen i juryn hade hört hennes namn tidigare och det var hennes vältaliga ansökan som fick experterna att tänka om. ”Genom multidisciplinära verk i form av scenografier och installationer utforskar hon ämnen som överkonsumtion, beroendeproblematik och dysmorfofobi”, stod det i pressmeddelandet bland annat. I priset ingår en utställning och det är den som börjar nästa onsdag.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Krönika 04 december, 2023

John Hassler presenterar sin nya klimatutredning, som han själv inte var ”imponerad” av. Foto: Mikaela Landeström/TT.

Hur blev Tyskland världsledande på solenergi, Danmark på vindkraft och Norge Europaetta på elbilar? Alla är exempel på där staten haft en ledande roll för att påverka teknikutvecklingen. I Sverige skulle parallellen möjligen kunna dras till kärnkraften, som utvecklades under 1970-talet som en följd av tydlig statlig politik.

Annars har det i Sverige snarare rått konsensus kring att teknik- och energisatsningar måste vara teknikneutrala. Grundtanken med teknikneutrala system är att politikerna endast ska ange villkoren och marknaden sedan bestämma tekniken. Den tidigare amerikanska presidenten George W. Bush sammanfattade synsättet 2008 med att ”staten inte bör utse vinnare och förlorare i denna marknad under utveckling”.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Ledare 02 december, 2023

Opera är soundtracket till ett samhälle som faller samman

Kan man komma närmare en beskrivning av tidsandan? ”Askungen” på Folkoperan. Foto: Carl Thorborg.

I tider av krig och auktoritarianism borde vi begära det som är till synes mest onödigt av allt: sopraner åt folket!

Rosa tårta, bubbel och tyll, och så kilovis med glitter på det. De slippriga systrarna, den fyllsjuka pappa, den kärlekskranke prinsen och den drulliga betjänten. Alla är samlade på scen i andra akten i Rossinis 1800-talsopera Askungen, som närmar sig klimax i balscenen under höstens uppsättning på Folkoperan. Vem är den okända, maskerade skönheten med de enorma platåskorna? När ska prinsen förstå att den vinglande blondinen är samma tjej som nyss städade trapphuset, och hur kommer de bortskämda styvsystrarna att reagera när de inser att loppet är kört?

Rossinis komiska opera innehåller allt en proppmätt nobless kunde förvänta sig av underhållning under den italo-napoleonska eran. Inga dra-åt-helvete-känslor á la wagnersk etnomysticism eller pucciniskt suicidala damer. Bara situationshumor, en massa snubblande och en oändlig följd av kvittrande koloraturer – en röstteknik som operasångare använder för att dekorera en melodi, något som sker in absurdum i den egentligen inte särskilt musikaliskt nyskapande konstformen. Krusiduller och överdåd specialskrivna för de skickligaste sopranerna och tenorerna. Vad är egentligen det här för eskapism, och vad har en sådan barnslig och otidsenlig saga med vår gravallvarliga samtid att göra?

Jag dras med av den musikaliska glädjen och kommer på mig själv med att regrediera och villigt ge efter för ett genuint engagemang i den lyckliga upplösningen. Samtidigt inser jag att regissören Nora Nilsson varit ute efter något mer somd som tränger upp till ytan, något mörkare. Julia Przedmojskas överdådiga scenografi och uppskruvade tempo är helt klart ute efter något annat, outtalat. Jo, visst är det en oförblommerad bild av samtiden som tränger fram i slutscenens uppställning, med ett enormt pysande, uppblåst knallrosa hoppslott i centrum, och en grisfest som gått totalt överstyr och är på väg mot sin avgrund?

I en samtid där en prisad miljökämpe får en Hitlermustasch påklistrad av en anrik dagstidning, när Jimmie Åkesson till tonerna av nazistrock uppmanar till rivande av moskéer, då skolpengar går till investeringar i Saudiarabien och nödlarm från vetenskapen av den svenska miljöministern avfärdas med ”en nypa salt” – då är få konstnärliga uttryck mer lämpade att fånga ett tillstånd i full färd med att implodera. Det enda mer effektfulla än en undergångskomedi så är det en undergångskomedi med höga c och vibrato.

En operabiljett kostar mellan 500 och 1  200 kronor. Ändå tillhör de flesta scenarbetare prekariatet, med osäkra för att inte säga obefintliga anställningar. Ett fält som borgerliga kommunpolitiker städar bort i sina budgetar med samma reflex som om det vore brödsmulor på ett tangentbord. Pandemin knäckte många karriärer och de skenande hyrorna och pressen på hushållen gör inte saken bättre. Särskilt som konstformen är den minst sossiga så har den inte heller värnats vänsterifrån. Men en uppsättning av det här slaget, med fingret på pulsen, visar att här finns mer att hämta än gemene socialist kan tro.

Med ekonomisk depression, samhällets tilltagande militarisering och allt fler krig i omvärlden låter kanske den glamorösa operavärldens rop på hjälp ynkligt. Men jag tror att det som förnuftet säger att vi behöver minst av allt just nu mycket väl kan vara vägen till räddning. Det är därför vi behöver begära rätten till mer opera åt folket. Inget mindre än det.

Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Utrikes 02 december, 2023

För Israel – mot Tyskland

I Tyskland är delar av den autonoma vänstern starkt proisraelisk. Foto: Fabian Steffens/imago.

Världen över har vänstern organiserat sig i stöd för palestinierna. Men i Tyskland har en inflytelserik del av vänstern slutit upp på Israels sida – och vill avskaffa den tyska staten. Flamman träffar den ”antityska” vänstern.

I Leipzig fladdrar den antifascistiska AFA-fanan framför ett hav av blåvita Israelflaggor. ”Kamp mot antisemitismen! Ned med Tyskland – leve sionismen!” lyder ett av slagorden på de lappar som de cirka 600 svartklädda demonstranterna håller i händerna. Aktivisterna tillhör den ”antityska” antideutsch-rörelsen, en marginell grupp inom den tyska autonoma vänstern som sedan 1990-talet uttryckt starkt stöd för Israel, samtidigt som de förespråkar en nedmontering av den tyska nationalstaten.

I Tyskland har Palestinarörelsen under de senaste två månaderna utsatts för hård repression från staten: under ett par veckor rådde ett totalt förbud mot demonstrationer till stöd för Palestina, och i mitten av oktober förklarades den propalestinska ramsan ”Från floden till havet” lika straffbar att yttra som ”Sieg heil”. Antirasistiska organisationer har fått indragna bidrag, inklusive judiska Israelkritiska rörelser. Möten och framträdanden i landet med internationella vänsterprofiler som Bernie Sanders och Jeremy Corbyn har avbokats med hänvisning till deras tidigare uttalanden i frågan. I en artikel i Der Spiegel misstänkliggjordes även Greta Thunbergs rörelse Fridays for future nyligen som antisemitisk.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Kultur 01 december, 2023

Varje dikt som en klar pärla

Ada Limón (född 1976) utnämndes 2022 till landets första U.S. Poet Laureate med latinamerikanskt ursprung. Foto: Anya Lorenzo.

USA-hyllade Ada Limón expanderar det lilla till det kosmiska. Från det ofödda barnet till det globala massutdöendet.

Vem ska minnas mig när jag är död? Kommer någon sörja vid min grav? Två frågor vars existentiella ångest alla känt. De med barn, och de utan.

Bärandet skildrar dödsångesten hos en kvinna som inte kan få barn. Men upplevelsen överstiger den individuella kroppen. De tusentals flyktingar som dör till följd av samtida migrationspolitik; det pågående massutdöendet av såväl språk som växt- och djurarter. Ångesten är kollektiv. I Ada Limóns diktsamling slår den ofrivilliga barnlösheten upp en port till en tidlös och allomfattande smärta över alltings försvinnande.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Rörelsen 01 december, 2023

Vill Vänsterpartiet stryka socialismen?

Nejlikan har varit en symbol för socialismen i över hundra år. Foto: Wikimedia.

Vänsterpartiet har presenterat sitt förslag till nytt partiprogram. Det avspeglar partiets utveckling de senaste åren väl.

I det nu gällande programmet förekommer ordet socialism 44 gånger, i förslaget fem. Visst kan man hävda att etiketter inte spelar roll – ett program måste ju kunna moderniseras också språkligt. Men här avlövas begreppet socialism allt konkret innehåll.

”Att slå in på en socialistisk väg framåt handlar om att organisera arbetet på bättre sätt, för att bygga ett samhälle där vi kan leva friare liv”, heter det. Och längre på den vägen än till intet förpliktande formuleringar, som ökat statligt ägande inom finanssektorn, är man inte beredd att gå. Nooshi Dadgostar ska hädanefter slippa svara på besvärliga frågor om banksocialisering.

Det är uppenbart att ett syfte med programmet är att försöka fylla det tomrum som socialdemokraterna skapat på sin färd högerut.

Vänstern är i dag mer tillbakapressad än någonsin, samhällsklyftorna vidare, kapitalet mäktigare och de nuvarande maktstrukturerna oförmögna att lösa klimatkatastrofen. Är då inte hoppet om en utveckling mot att i grunden ”omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra arbetarklassens sociala frigörelse” – som det länge hette i det socialdemokratiska programmet – viktigare än någonsin?

Det är uppenbart att ett syfte med programmet är att försöka fylla det tomrum som socialdemokraterna skapat på sin färd högerut.

Ja, Vänsterpartiet vill gärna framställa sig som den svenska modellens främsta försvarare. Man blickar gärna tillbaka till 1970-talet, när en reformvänlig socialdemokrati under trycket  av en djup samhällsradikalisering skapade en välfärdsstat, unik i sin omfattning och till stora delar befriad från marknadskrafterna.

Men det som saknas är förståelsen för den avgörande roll det socialistiska perspektivet spelade för denna utveckling.

Socialism blev plötsligt något mer än bara ett ord i högtidstal – också för socialdemokratin. SSU antog ett program för socialistisk ekonomi, där makt och ägande skulle överföras från privatkapitalet till folkvalda organ, fackföreningar och kooperationen. Kvinnoförbundet krävde att bostadsproduktionen skulle socialiseras. Broderskapsrörelsen förespråkade en ekologisk socialism som krossade kapitalismen.

Och som kronan på verket ställde sig LO, under klang och jubel, bakom kravet på löntagarfonder, med det uttalade syftet att överföra makten över företagsägare till fackföreningarna.

Ett uttalat socialistiskt perspektiv var sannerligen inget hinder för att bygga världens starkaste välfärdsstat – det var en förutsättning.

Det finns ännu en symbolmättad förändring i programförslaget. I det gamla nämns ”kamp” 44 gånger, i förslaget en. Ord som strejk, demonstrationer eller civil olydnad är helt strukna.

1970-talets reformvåg möjliggjordes i själva verket av ett brott med den svenska modell som härskat i 30 år

I stället introduceras ett helt nytt ord, ”förhandlingsstyrka”. Det förekommer 20 gånger, gärna kopplat till elliptiska formuleringar som ”ju tryggare och friare vi är, desto mer förhandlingsstyrka har vi.” Det är ett uppenbart försök att knyta an till den svenska modellens tradition av att lösa samhällsmotsättningar med fredliga förhandlingar

Men 1970-talets reformvåg möjliggjordes i själva verket av ett brott med den svenska modell som härskat i 30 år. Den långa perioden av arbetsfred bröts genom en våg av vilda strejker. Demonstrationer var legio, civil olydnad ett hedersord. De politiska kvinnoförbunden, nöjde sig inte längre med att lobba med tröga män, eller förhandla i slutna utskottsrum, utan förenade sig med Grupp 8 i mäktiga demonstrationer för daghemsutbyggnad och kvinnofrid.

LO lämnade förhandlingsbordet och fordrade lagstiftning för att avskaffa arbetsgivarnas oinskränkta makt att leda och fördela arbetet, drev igenom LAS och en ny arbetsmiljölag och krävde att regeringen genomförde löntagarfonder. 

Om det framlagda förslaget antas kommer vi för första gången sedan arbetarrörelsens barndom sakna ett parti som öppet verkar för att ersätta kapitalismens makt med ett socialistiskt samhälle byggt på de arbetandes självorganisering.

Är det verkligen vad svensk vänster behöver i dag?

Ledare 30 november, 2023

Socialdemokratiskt ryggsmisk leder inte till himlen

Träsnitt av två socialdemokrater från Nürnbergkrönikan, 1493. Foto: Wikimedia.

Med ekonomiska svångremmar och migrationspolitisk självspäkning försöker Socialdemokraterna göra bot inför väljarna. Men de enda som kommer att tacka dem är Sverigedemokraterna.

1349 anlände digerdöden till Tysk-romerska riket, och från stad till stad – Mainz, Köln, Limburg – vandrade flagellanterna för att be om syndernas förlåtelse. De heliga självpryglarna bar röda kors och piskade sig på ryggen framför kyrkorna medan de sjöng: Tretten herzu wer busen will/So flihen wir die heisse hell. (”Häng med, den som vill straffas/Så flyr vi det heta helvetet”).

Limburgkrönikan från 1617 är en eldig sidoläsning till Socialdemokraternas nya rapport ”Framväxten av parallellsamhällen”, som ska ligga till grund för reformåtgärder som presenteras i vår. ”Jag är kritisk både mot mig själv och mitt eget parti”, säger riksdagsledamoten Lawen Redar till Aftonbladet (27/11). Rappen är riktade mot partiets tidigare öppna migrationspolitik.

”2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån de materiella, kulturella eller språkliga förutsättningarna”, enligt rapporten, som slår fast att den ”största samhällsförändringen under 2000-talet i Sverige är den förändrade demografin på grund av invandringen.”

När det gäller finanspolitiken framstår Magdalena Andersson som mer dogmatisk än Ebba Busch.

Visst erkänner rapporten behovet av sociala satsningar, men det har vi också hört förr. Givetvis har Sverige också förutsättningarna att integrera våra nya invånare. Sådana ambitioner spelar dock ingen roll så länge vi medvetet svälter ekonomin: sedan 1990-talet har Sverige styrts av en åtstramningspolitik helt i flagellanternas anda. Till och med språkdräkten var av kristet snitt: ”Den som är satt i skuld är inte fri”, förklarade Göran Persson, och fick budgetsaneringen att framstå som den enda vägen till omvändelse.

Medan socialdemokraterna fortsätter predika nyliberalismens evangelium är det i stället Ebba Busch som besvarar vänsterns böner om en omvälvning av Sveriges finanspolitik – och öppnar för ett statligt investeringsprogram för järnvägar, vägar, bostäder och välfärd. Att detta i sammanhanget radikala förslag presenteras av en högerregering, och inte den socialdemokratiska oppositionen, säger allt om hur marinerad dagens socialdemokrati är i 1990-talets åstramningsdogmer. När det gäller finanspolitiken framstår Magdalena Andersson som mer dogmatisk än Ebba Busch.

Liknande strategier ser vi i land efter land, och resultaten borde få socialdemokraterna att kallsvettas. I nästa nummer av Flamman publicerar vi en lång analys av det turkiska valet av Halil Karaveli. Han visar hur Kemal Kilicdaroglu, ledare för det socialdemokratiska oppositionspartiet CHP, försökte besegra Erdogan genom att flirta med den konservativa högern. Löftena inkluderade att utvisa alla syriska flyktingar inom ett år och behålla de 54 fängslade kurdiska borgmästarna i sina celler. Samtidigt spelade han ned skillnaderna i ekonomisk politik, med argumentet att högern ”också vill hjälpa de fattiga”. Valresultatet är tydligt: trots – eller just på grund av – anpassningen vann Erdogan överlägset.

Väljarna verkar inte vilja hänga med i tåget av kringresande flagellanter, som med svångrem och piska ber om barmhärtighet.

I Nederländerna har socialdemokratin imploderat på ett liknande sätt, efter att ha misslyckats med att opponera sig mot mittenhögern och Mark Ruttes nyliberala ekonomiska politik och i stället hakat på den främlingsfientliga retoriken. Som två nederländska skribenter påpekar i Jacobin bildade partiet i stället en mittenkoalition med honom mellan 2012 och 2019, och blev därmed också medskyldiga till regeringens åtstramningspolitik. Denna dubbla högersväng hjälpte högerpopulisten Geert Wilders att vinna överlägset förra helgen.

Men trots allt detta lever drömmen om ett liknande mittensamarbete kvar även i Sverige. Daniel Färm, politisk redaktör på socialdemokratiska Aktuellt i politiken, föreslog precis att Moderaterna skulle riva upp Tidöavtalet och samarbeta över blockgränserna ”för Sveriges säkerhets skull” (Di, 28/11).

Att röra sig högerut kring både finanspolitik och migration, samtidigt som man varnar för hur farlig högern är, är en strategi dömd att misslyckas. Socialdemokratin behöver ett eget politiskt projekt. Väljarna verkar inte vilja hänga med i tåget av kringresande flagellanter, som med svångrem och piska ber om barmhärtighet.

De enda som kommer att tacka dem, när domen faller om tre år, är Sverigedemokraterna.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Inrikes/Nyheter 30 november, 2023

Ida Gabrielsson: ”Regeringen lägger bördan på hushållen”

Foto: Mikaela Landeström/TT.

Som ny ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet vill Ida Gabrielsson lyfta politikens roll i klimatomställningen. ”Om det inte går en buss kan man inte ta den”, säger hon till Flamman.

Under onsdagen meddelade Vänsterpartiet att Ida Gabrielsson blir partiets nya ekonomisk-politiska talesperson när Ali Esbati slutar efter ett och ett halvt år. 

Över telefon berättar Ida Gabrielsson att uppdraget känns roligt och viktigt, särskilt i en tid av ekonomisk recession. 

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.[email protected]