Nyheter 01 november, 2023

Ett vänsterprogram för klimatet

Solpark. Utanför byn Hjolderup i södra Danmark finns 340 hektar med solpaneler, med en planerad effekt på 300 MW. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP.

När regeringen smular sönder Sveriges klimatpolitik står hoppet till EU. Men om unionen ska ställa om måste den släppa nyliberala dogmer, demokratiseras från marknadens grepp och börja investera i grön teknik. Jonas Sjöstedt presenterar sitt politiska program inför EU-valet.

I somras såg vi alla skogsbränderna och stormarna blixtra förbi. Det är bilderna från en planet i brand.

2023 ser ut att bli det varmaste året på jorden sedan mätningarna började, och vid årsskiftet har vi fem år på oss innan planeten har blivit 1,5 grader celsius varmare. Människans ”koldioxidbudget” – mängden växthusgas som vi kan släppa ut och ändå klara målet – har krympt med en tredjedel. Så skriver sex klimatforskare i en rapport i tidskriften Nature den 30 oktober.

Klimatfrågan är alltså akut, och nu måste vi göra allt som krävs för att få ned utsläppen. Samtidigt har vi en svensk regering som river ned en fungerande men otillräcklig klimatpolitik och överger för lågt satta klimatmål. De blåbruna regeringsåren är förlorade år. Regeringen har dessutom effektivt smulat sönder Sveriges internationella trovärdighet i frågan.

I EU ser det annorlunda ut. EU:s klimatarbete har skärpts upp betydligt, med en ny klimatlag, klimattullar och bättre regler för utsläppshandeln. Vi har en ny situation när EU förbättrar medan Sverige försämrar klimatpolitiken. Vårt hopp om bättre lagstiftning på klimatområdet står under de närmaste åren till bättre regler i EU. Därför är valet till EU-parlamentet så viktigt. 

Högern klarar inte av att ifrågasätta kapitalismens fria marknad med dess inbyggda maktordning

Inför det förra valet till EU:s parlament 2019 rankade den europeiska miljörörelsen olika partiers agerande i klimatfrågan. Vänsterpartiet var inte bara det bästa svenska klimatpartiet – vi var ett av de bästa klimatpartierna i hela unionen. Det är där vi hör hemma. Vi röstar och agerar konsekvent för striktast möjliga klimatpolitik.

I Sverige liksom i EU är det högern och rasisterna som bromsar klimatarbetet. Därför måste vi förhindra att även EU-parlamentet får en blåbrun majoritet. Det är inte så konstigt att högern bromsar politiken på detta område. Klimatkrisen kräver att kapitalismens och EU:s ”fria marknad” begränsas och sätts ur spel.

Användandet av fossila bränslen måste fasas ut och förbjudas på flera områden. Det krävs statsstöd för att gynna förnybara alternativ. Ekonomi och investeringar behöver mer långsiktig planering. Människors konsumtionsmönster måste förändras. Den traditionella ekonomiska tillväxten som måttstock för samhällens framgång måste ersättas med mer relevanta mått. Den lilla rika elit som bidrar allra mest till klimatkrisen, högerns hjältar, måste ändra sitt sätt att leva mer än några andra.

Högern klarar inte av att ifrågasätta kapitalismens fria marknad med dess inbyggda maktordning. De vill inte heller begränsa privilegierna för den globala överklassen, eller föreslå politiska lösningar som innebär ökad jämlikhet, mer gemensamt ägande eller demokratiskt inflytande över produktionen. Men det kommer att krävas för att rädda klimatet – och det är vänsterns uppgift. Det är områden av politiken där vänstern sedan länge formulerat politiska alternativ och genomfört konkreta förändringar.

Gryning. För att klimatomställningen ska spira måste vänstern bry sig mer om EU, skriver Jonas Sjöstedt. Foto: Christian Charisius/dpa via AP.

Denna motsättning mellan höger och vänster i klimatpolitiken märks tydligt i EU. Vänstern vill inte bara gå längst i höjda klimatmål, förbättrade miljöregler och striktare lagar. Vi kräver systemförändringar av unionens konstruktion och spelregler. EU är i dag bättre än Sverige på klimatpolitik, men politiken är fortfarande otillräcklig. För att klara klimatkrisen måste EU göra upp med gamla dogmer.

EU bygger fortfarande på den föråldrade tanken om att företagens rätt att sälja varor ska överordnas andra hänsyn. Rent konkret innebär det att medlemsländer hindras från att skärpa miljökrav om det innebär att den fria rörligheten av varor begränsas. Det hindrar medlemsländer från att ta täten, antingen genom att ta fram ny teknik eller driva på utvecklingen i frågor som avgaskrav för bilar, kemikalier eller återvinningskrav. Vänsterpartiet vill att alla regler för varor som berör miljö och klimat ska vara minimiregler, medlemsländer ska alltid kunna gå före och införa bättre regler än EU, men aldrig sämre.

EU lider av brist på öppenhet och demokrati. Det ger utrymme för omfattande lobbyism och ibland ren korruption. Det gynnar storföretagen som går som barn i huset hos den slutna EU-kommissionen, samtidigt som det missgynnar folkrörelser som miljörörelsen. 

Bara kommissionen får föreslå nya lagar i EU. Medlemmarna – EU-kommissionärerna – är en sorts superbyråkrater som inte tillåts ta instruktioner från sina hemländer. Det kortsluter den demokratiska processen. Därför måste öppenheten i EU öka och lobbyismen begränsas. EU-kommissionärerna borde utses av och ansvara inför de nationella parlamenten. Vår riksdag, inte byråkrater, borde ha rätten att föreslå nya lagar i EU. En demokratisering av EU skulle gynna folkrörelser och demokratisk debatt, och minska storföretagens makt.

EU-kommissionärer som åker privatjet visar att man inte lever som i de egna högtidstalen

Det är ingen tvekan om att EU:s klimatarbete har skärpts och blivit mer heltäckande. Samtidigt ger unionen enorma subventioner till investeringar och verksamheter som ökar utsläppen. Otaliga flygplatser och motorvägar har byggts med medfinansiering från EU. Unionens jordbrukspolitik går till stor del till animalieproduktion som ger stora utsläpp, medan desto mindre går till att gynna framväxten av de vegetariska alternativen. Subventioner till verksamheter som ökar utsläppen måste fasas ut. Den europeiska investeringsbanken, EIB, är en av världens största långivare. Den bör göras om till en grön investeringsbank för klimatsatsningar. EU:s egna institutioner – med ett ambulerande EU-parlament som ständigt reser mellan Bryssel och Strasbourg, många onödiga flygresor och EU-kommissionärer som åker privatjet – visar att man inte lever som i de egna högtidstalen.

I internationella handelsavtal försöker EU förhandla in så kallade investeringsskydd: klausuler som ger företag rätt att stämma och få skadestånd av stater som genomför lagar som minskar företagens vinst. Det kan handla om oljebolag som inte får borra efter olja i känsliga naturområden eller tobaksbolag som vill kompenseras för varningstexter på cigarettpaket. Detta förhindrar stater över hela världen att ta fram och genomföra skärpningar av klimatpolitiken. Denna typ av investeringsskydd bör avlägsnas ur alla internationella handelsavtal.

Vi måste snabbt komma ned till nivåer av utsläpp av växthusgaser som planeten tål. Den stora skillnaden mellan utsläppsnivåer går inte mellan invånare i olika länder, utan mellan rika och storföretag som orsakar stora utsläpp och de som inte gör det oavsett i vilket land man bor. Vi måste alla bidra till att utsläppen minskar, men de som orsakar mest utsläpp måste minska dem mest. Konsumtion av sjukvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik orsakar mycket mindre utsläpp än motsvarande privat materiell konsumtion. Den insikten måste också prägla EU:s ekonomiska politik.

EU:s klimatpolitik bygger till stor del på handel med utsläppsrätter. En sådan handel kan vara effektiv om den utformas rätt, men den har också inbyggda nackdelar. En handel med rätten att släppa ut innebär att priserna på konsumtionsvaror höjs – något de med stora ekonomiska resurser inte påverkas så mycket av, men som för vanliga löntagare märks rejält. Det riskerar att leda till att de som orsakar mest utsläpp kan fortsätta släppa ut som tidigare, medan de som orsakar mindre utsläpp påverkas mer. Därför måste utsläppshandel kompletteras med annan politik som innebär att fossila bränslen fasas ut, att järnväg och kollektivtrafik byggs ut och får lägre priser, att samhället investerar i klimatsmarta bostäder, och att flygbeskattning blir progressiv så att den som flyger ofta betalar mer för varje resa. Privatjet bör förbjudas helt. Trappan måste sopas uppifrån.

EU:s elmarknad måste göras om och Sverige behöver ett pristak för elen

En annan föråldrad del av EU:s politik som bromsar klimatarbetet är de ständiga kraven på avregleringar och privatiseringar. Elmarknaden är ett typexempel där EU:s regler gjorde att elpriserna rusade till orimliga nivåer. Det har även påverkat Sverige trots att vi är en av EU:s största exportörer av el. Hushåll och företag fick betala dyra elräkningar medan kraftbolag kammade hem miljarder. Detta förvärrades av att den svenska blåbruna regeringen inte införde prisregleringar som andra länder. EU:s elmarknad måste göras om och Sverige behöver ett pristak för elen. Om vi vill elektrifiera industrier och transporter så måste vi kunna erbjuda rimliga elpriser.

EU har genomfört långtgående avregleringar av järnvägen. Sverige är ett typexempel på de problem som avreglering av tågtrafiken skapar. Den har orsakat onödig byråkrati, bristande helhetsansvar och kortsiktiga, ineffektiva upphandlingar. En välfungerande tågtrafik kräver sammanhållet ansvar, långsiktighet och starka statliga järnvägsbolag som samarbetar med varandra. Samhällsnytta och klimatnytta, inte kortsiktig avkastning, måste komma först. Det är ingen slump att de länder i Europa som har bäst tågtrafik, som Österrike och Schweiz, satsar ordentligt på sina nationella statliga järnvägsbolag.

USA storsatsar med statligt stöd till förnybar energi som solceller, för att bygga upp nya industrier för elfordon och förbättra järnvägen. Kinesiska staten agerar på liknande vis och Kina dominerar därför tillverkningen av solpaneler. Men EU har byråkratiska regler som hindrar liknande statsstöd. Det gör att vi förlorar investeringar och arbetsplatser i batterifabriker och solcellstillverkning, och blir dessutom beroende av diktaturen Kina på viktiga områden för klimatomställningen. EU:s statsstödsregler måste förändras och tas bort när det gäller klimatinvesteringar. EU har redan pausat förbudet mot statsstöd för vissa gröna industrier, vilket visar att det är möjligt. En global konkurrens om att satsa mest på grön omställning är något gott. Vi ska inte låta gamla EU-dogmer hindra nödvändiga klimatinvesteringar.

Vänsterpartiet är inte bara pådrivande i EU för så ambitiösa klimatmål som möjligt. Vi vill ändra de spelregler i EU som förhindrar att vi tar ned utsläppen i tid. Det skiljer oss från andra partier.

Jonas Sjöstedt vill bli en av Vänsterpartiets kandidater till EU-parlamentsvalet den 9 juni 2024.

Jonas Sjöstedt
Frilansjournalist och tidigare partiledare för Vänsterpartiet.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Kultur 10 december, 2023

Utan berättelser, ingen klimatkamp

Vägen framåt för klimatrörelsen är insikten om att katastrofen redan är här. Foto: Oliver Berg/AP.

Är du paradisiker, anarkokapitalist, miljökämpe eller vänster? Författarna till boken ”I apokalypsens skugga” vill förstå vad som krävs för att miljörörelsen äntligen ska bli en massrörelse.

På en fest för några veckor sedan träffade jag två miljöaktivister som identifierade sig som ”paradisiker” respektive ”anarkokapitalist”. Jag tvivlar på att de kommer vakna upp i morgon som övertygade antikapitalister. Men i en ny bok menar sociologerna och rörelseforskarna Carl Cassegård och Håkan Thörn att det är just ett sådant uppvaknande miljörörelsen måste genomgå. Åtminstone om den ska lyckas bli den motkraft som så desperat behövs för att bromsa klimatkrisen.

För kapitalism och klimatkamp går knappast hand i hand. I veckan pågår ett klimattoppmöte i Förenade Arabemiraten, lett av Ahmed al-Jaber – ordförande för landets statliga oljebolag. Oxfam presenterade nyligen en rapport som visade att den rikaste procenten av världens befolkning står för lika stor del av utsläppen som de fattigaste fem miljarderna. I höstas lade regeringen fram en budget som innebar en regelrätt slakt av miljö- och klimatpolitiken.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Nyheter 09 december, 2023

”Kriget har öppnat en avgrund av oförsonlighet”

Cecilia Uddén har varit Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent i totalt 22 år. Foto: Robin Lorentz-Allard/Aftonbladet/TT.

Hon är Sveriges mest rutinerade Mellanösternkorrespondent med över 20 års erfarenhet av Israel-Palestina-konflikten. Men något liknande det pågående Gaza-kriget har Cecilia Uddén aldrig tidigare upplevt.

Hon har bevakat Mellanöstern i totalt 22 år, med bas först i Amman och numera i Kairo. Redan från början har hon följt situationen i Israel och Palestina, från Oslo-avtalet till den andra intifadan och de otaliga krigen på 2000-talet mellan Israel och Hamas. Men för Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén är det pågående kriget i Gaza något helt nytt: till skillnad från tidigare finns i dag ingen på någon sida som faktiskt vill ha fred, menar hon.

– Det här är en helt ny situation där allt är uppkastat i luften. Jag var med på 1990-talet då Hamas och Islamiska Jihad utförde många självmordsattentat i Israel. Då förstärkte attentaten alltid viljan till fred. Även om det alltid fanns en grupp som skanderade att ”det bevisar att de inte vill ha fred”, så fanns det också en som tyckte att det bevisade att freden var nödvändig.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Utrikes 09 december, 2023

Utan imperialism, inga imperiemöbler

Casamance-regionens civilbefolkning drabbas hårt av konflikterna mellan regering och rebeller, kopplade till den olagliga smugglingen av rosenträ till grannlandet Gambia. Foto: Tilda Kämmlein.

Den bördiga Casamance-regionen i södra Senegal är hemvist åt en av Afrikas mest seglivade separatiströrelser. Striderna har på senare år intensifierats i takt med en snabbväxande träsmuggling till Kinas produktion av möbler i imperiestil.

Senegals politik har sedan självständigheten 1960 präglats av en sällsynt stabilitet. Landet beskrivs som en demokratisk oas – i kontrast med sina konfliktdrabbade grannar – och är den enda staten på det västafrikanska fastlandet som aldrig styrts av militärer.

I skuggan av framgångarna pågår dock ett lågintensivt inbördeskrig i regionen Casamance, i södra delen av landet i gränsområdet mot Gambia, mellan staten och rebellrörelsen MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance). Gruppen bildades 1982 och har sedan dess kämpat för regional autonomi. I augusti i fjol skrev båda parter under ett fredsavtal, men konflikten spås vara långt ifrån över.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Tilda Kämmlein
Frilansjournalist.
Rörelsen 08 december, 2023

Socialismen handlar om att bygga makt här och nu

Nooshi Dadgostar talar på Vänsterdagarna i Göteborg, 25 november 2023. Foto: Adam Ihse/TT.

Kjell Östberg skriver i Flamman om förslaget till partiprogram för Vänsterpartiet. Det är en läsning som ligger ganska långt från hur diskussionerna gått i programkommissionen – men som kanske kan leda till en bra diskussion, där det blir tydligare vad programförslaget innebär och inte. 

En av de saker vi landat i under arbetets gång har varit att vi vill se en socialistisk rörelse som står med båda benen i de klasskonflikter som pågår här och nu. Därför har strategiska frågor som hur vi bygger sammanhållning och makt vägt tungt för oss. 

Begreppet förhandlingsstyrka är en del av en serie resonemang i programförslaget om hur förändring blir möjligt. Vi har velat ge materialistiska svar på varför radikala förslag kan eka tomt i en politisk situation, för att sedan visa sig vara sprängstoff i en annan. 

Det är genom att vinna konkreta ekonomisk-politiska segrar i strategiska frågor som vi bygger makt och hopp

Östberg tar upp löntagarfonderna, som är ett bra exempel på just det. Skälen till att det förslaget kom så långt handlade om att en bred arbetande klass stod samlad organisatoriskt, att politiken drivit fram full sysselsättning och att människor levde i en ny ekonomisk och social trygghet. 

Decennier av framsteg för arbetarrörelsen hade byggt upp en förhandlingsstyrka som blev självförstärkande. Den användes i allt från vilda strejker till centrala avtal och politiska initiativ. 

Att vi lyft fram det beror på att vi ser det som avgörande för vad Vänsterpartiet kan göra idag för att skapa liknande situationer i framtiden. Det är genom att vinna konkreta ekonomisk-politiska segrar i strategiska frågor som vi bygger makt och hopp. 

Ofta kommer det handla om saker som människor upplever som enkla och självklara. Kan vi till exempel göra verklighet av det starka tryck som finns idag på att styra upp ägandet i skolan, så skulle den segern öppna dörren för en liknande diskussion kring exempelvis oansvariga banker. En seger öppnar för nästa. Det vi kallar socialism är den verkliga rörelse som gör upp med de unkna strukturer vi ser idag, för att parafrasera Marx. 

Vi är helt överens med Kjell Östberg om att det kapitalistiska samhället behöver läggas på historiens skräphög. Det är också en av de tydligaste röda trådarna i programförslaget. Trots att förslaget är kortare, argumenterar det långt mer uttryckligt kring varför ägandefrågorna spelar så stor roll. Förändringar där löser högst praktiska problem som samhället står inför idag, och kommer samtidigt åt grunden för kapitalets makt.  

I programförslaget finns två stycken som handlar om Vänsterpartiets visioner om ett bättre samhälle. Det första sammanfattar de tidigare resonemangen om varför just ägandet är centralt. Det andra beskriver det friare liv vi skulle kunna leva om vi genomför det skiftet. 

Det finns inget att vinna på att försöka skriva recept för framtidens kök

Vi har velat ge visionerna rätt roll i rörelsen – de är en del av rörelsens hjärta. Hoppet om ett samhälle som präglas av värme, demokrati och omsorg för morgondagen tar oss ur normaliseringen av den hårda verklighet vi möter i vardagen. 

Skulle vi däremot försöka göra en ritning på hur allt en dag ska se ut, kommer den snart vara hopplöst förlegad. Det finns inget att vinna på att försöka skriva recept för framtidens kök. Vi kan visserligen arbeta här och nu för att ge förutsättningar för en ny strid i löntagarfondernas anda om tio eller trettio år. Designen av de förslagen lämnar vi dock med varm hand till den tidens rörelser. 

Programförslaget bygger på förtroende för att människor kommer använda den förhandlingsstyrka vi tillsammans bygger upp till kloka saker. Det bygger också på ett förtroende för andra vänsterpartister, och att vi är ett parti som genomsyras av socialistisk och feministisk övertygelse. Ett partiprogram som försöker ”förpliktiga” organisationen till olika sätt att agera långt i framtiden kommer bli fyrkantigt, och stå i vägen för det verkliga arbetet. Vi behöver tvärtom ha gott om utrymme att svara strategiskt på de politiska situationerna allt eftersom de uppkommer. 

Verkliga samhällen formas i historiska situationer. Därför är det ett medvetet val att socialismen i förslaget till partiprogram framför allt handlar om att bygga upp den makt och sammanhållning som öppnar för att faktiskt förändra samhället i grunden. 

Jens Börjesson
Sammankallande för Vänsterpartiets programkommission
Krönika 08 december, 2023

Snillen spekulerar. Foto: SVT.

När Utrikesbyrån ger sig på att förstå varför Greta Thunberg solidariserar sig med palestinierna blir nivån pinsamt låg. Panelen lyckas ta sig igenom ett helt program utan att ens nämna klimatrörelsens relation till antikoloniala kamper.

”Varför bryr sig Greta Thunberg om frågor som inte handlar om klimatet och skadar inte detta klimatrörelsen?” frågar sig programledaren Rebecca Randhava och hennes tre panelister. Greta gått igenom ”formativa år” och måste få ändra sina åsikter, poängterar kommunikationsforskaren Sol Agin, men ifrågasätter samtidigt  om klimatplattformen är rätt forum. 

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.[email protected]
Utrikes 08 december, 2023

Gazakriget försenar svenskt Nato-inträde: ”Vi säger ja när Netanyahu är i Haag”

Erdogan på ett möte till stöd för Palestina den 28 oktober 2023. Foto: Emrah Gurel/AP.

Under kriget mot Gaza har Turkiets handel med USA och Israel fortsatt som vanligt. Samtidigt pressas han av folklig ilska till konfrontation med Väst. Nu kan nya krav från den turkiska högern försena Sveriges Natointräde ytterligare.

I dag ställer Devlet Bahçeli, ordförande för Erdogans högernationalistiska koalitionspartner MHP och skuggledare i regimen, nya krav för att acceptera ett svenskt medlemskap i Nato.

– Vi ställer oss givetvis kyliga till ett svenskt Natointräde. För oss är förolämpningar mot vår heliga skrift detsamma som att förtrycka muslimer. Om en permanent fred uppnås mellan Israel och Palestina, om den palestinska statens oberoende och territoriella integritet erkänns, med Östra Jerusalem som sin huvudstad och med 1967 års gränser, om Israel går med på att betala kompensation, och att en rättegång för Netanyahu förbereds i Haag, så kommer vi att säga ja till Sveriges Natomedlemskap.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Halil Karaveli
Halil Karaveli är senior forskare vid Institute for security and development policy (ISDP) i Stockholm, och författare till boken "Why Turkey is authoritarian" (2018).
Utrikes 08 december, 2023

En postsovjetisk krutdurk

Kazakstans president Qaym-Zjomart Toqayev och Rysslands president Vladimir Putin skakar hand med diplomater i den kazakiska staden Astana. Foto: Pavel Bednyakov/AP.

Centralasien har en lång historia av etniska konflikter. Med ett instabilt närområde och autokrater i presidentpalatsen riskerar regionen att explodera i nya krig.

För de flesta i väst är Centralasien en vit fläck på kartan. Hade de fem muslimskt präglade postsovjetiska republikerna i området varit ett enat land, så skulle dess ekonomi varit bland de 30 största, dess befolkning bland de 20 största och dess territorium det sjunde största i världen. I stället är det är en splittrad region som vanstyrs av autokrater, i den globala uppmärksamhetsekonomins periferi. Men i kölvattnet av den dramatiska geopolitiska utvecklingen runt Ukraina kan avkroken förvandlas till en brännpunkt för världspolitiken – i värsta fall.

För som Vladimir Putins erövringskrig mot Ukraina visar är den postsovjetiska ordningen långt ifrån självklar. Att föreställa sig Putins nyimperialism ta sikte på exempelvis Kazakstan kräver inte mycket fantasi. I landets norra delar finns en betydande rysk minoritet, som skulle kunna behöva ”befrias” så fort den ryska militärmakten har återhämtat sig från debaclet i Ukraina.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Utrikes 07 december, 2023

En miljöaktivist i örnens näste

Protest i Arkhangelsk mot Moskvas planer på att dumpa sopor i ett dussintal fattiga glesbygdsstäder. Foto: Natalia Beshkareva/Pravda/AP.

När miljöaktivisten och journalisten Dmitrij Sjevtjenko tog sig in på byggarbetsplatsen för Putins nya privatresidens blev han stoppad och beordrad att radera bilderna. Men minneskortet fick han med sig i strumpan.

Ryssland är som de flesta länder: delat. Å ena sidan finns storstäder som Sankt Petersburg och Moskva, där det satsas på storslagna byggen, förbättrad infrastruktur och nöjen. Å andra sidan finns periferin, på ryska kända som regiony, regionerna. Det är eftersatta delrepubliker och områden med en betydligt lägre levnadsstandard, samtidigt som de utarmas på naturresurser, i högre grad drabbas av miljöförstöring, och där attraktiv mark inte sällan olagligt tas över av politiker och oligarker.

Regionerna drabbas också hårdare av miljöförstöring. För några år sedan, när Moskvas soptippar svämmade över, beslöts exempelvis att huvudstadens sopor i stället skulle dumpas i den arktiska orten Sjies. Lokala och tillresta miljöaktivister slog upp tältläger och gjorde allt för att förhindra planerna.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Satir 07 december, 2023

Ellen Lagerson
Illustratör och formgivare.
Kultur 06 december, 2023

Folkhemmet som sunkigt mattorg

Iris Smeds, ”Det tusenåriga riket” (Scen 5 och 7), 2023.

”Det isolerade benet” sätter fingret på samhällets smärtpunkter, och får skriket ut i rymden att kännas meningsfullt.

Tittar du också på nyheterna och känner att du vill skrika rakt ut i rymden utan att något händer? Har du någonsin känslan av att befinna dig i en dröm, fastän allt som händer sker på riktigt utan att larmet går eller att folk gör det mest logiska och grips av panik?

Känslan av dissociation och förtvivlan, som många av oss någon gång delat, är utgångspunkten för en ny utställning med den makabra titeln Det isolerade benet.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]