Okategoriserade 20 maj, 2004

Särartsfeminism på jämställd skola

”Vi vill att flickor ska vara flickor och pojkar ska vara pojkar, könen är olika men lika mycket värda.” Så står det i projektbeskrivningen. Projektet är visserligen avslutat, men verksamheten vid Tittmyrans och Björntomtens förskola i Gävle, inrättas fortfarande efter denna så kallade jämställdhetspedagogik. Det handlar om att bryta könsroller, men framför allt att se individen, menar personalen. Flammans reporter Emma Berg har tittat närmare på den verksamhet som fått så mycket beröm, vid Tittmyran och Trödje skola.

Hösten 1996 kom Länsstyrelsen i Gävleborgs län ut med en projektidé om att studera jämställdheten i förskolan. I Gävle kommun anslöt sig Tittmyrans förskola till projektet. Förskolan ligger i byn Trödje, cirka två mil norr om Gävle. 22 barn i åldrarna ett till fem går på dagiset. I samma lilla by ligger Trödjeskolan. Även här arbetar personalen sedan 1999 efter den så kallade jämställdhetspedagogik som införlivades på Tittmyran 1996.
”Vi vill ge könen samma erfarenheter, kunskaper och möjligheter till utforskande, social kompetens och färdigheter för att berika samvaron. Men detta måste ske på olika sätt, eftersom pojkar och flickor är olika.”

Även dessa rader är hämtade ur den projektbeskrivning som jag får av förskoleläraren Eva Sundqvist, efter det att min intervju med henne är avslutad. Men varför måste man skilja på flickor och pojkar för att tänja på gränser? Hur överordnad får tanken om individen vara? Var kommer frågan om makt in? Är det så att Tittmyrans pedagogik trots allt tillskriver pojkar och flickor vissa egenskaper?
Sundqvist har arbetat på Tittmyran i 16 år. När projektidén om jämställdhet presenterades för åtta år sedan, var personalen på förskolan skeptisk. De ansåg att de redan arbetade tillräckligt jämställt. Flickorna snickrade och pojkarna vävde. Varför skulle de behöva ingå i något projekt?
– Hela personalgruppen gick trots detta på ett möte med dåvarande förskolenämnden. En förskolepsykolog som var med på mötet hävdade att förskolebarn är mer könsrollbundna än hemmabarn, berättar Sundqvist.
Detta kunde personalen på Tittmyran inte hålla med om. För att överbevisa uttalandet valde de att ansluta sig till projektet. Beslutet skulle ge samtliga lärare på förskolan en ”aha-upplevelse”, som Sundqvist uttrycker det.

Förskolan valde att med hjälp av videokamera, bandspelare och observationskontroller, studera sitt arbete. Så småningom upptäckte de att jämställdhet inte handlar om vad barnen gör, utan om hur de vuxna förhåller sig till barnen. Vem får mest uppmärksamhet, vem får hjälp med vad, vem pratar personalen mest med, vem kommenderar personalen? Sundqvist tar exemplet om att väva. Pojkarna fick välja färg, men inte själv trä garnet på nålen. Fröknarna påbörjade alltid vävningen, så att det bara var för pojkarna att ta vid. Flickorna däremot, fick försöka att trä nålen minst tre gånger innan någon vuxen hjälpte till, de fick själva välja längd på garntråden och de fick själva påbörja vävningen.
Efter denna upptäkt gick personalen igenom sina egna föreställningar om hur flickor respektive pojkar ska vara.
– Då började funderingarna kring att det är personalen som snävar in barnen i sina roller, säger Sundqvist.

Det är också nu som de mer fasta riktlinjerna läggs. Det handlar om att se till individen. Varje flicka och varje pojke är unik, men låst till en förväntad könsroll. Därför måste varje barn ges utrymme att vidga sina vyer och tänja på gränser.

Pojkar ska inte bli flickor, men de ska lära sig vara emotionella, vänta på sin tur, samarbeta, våga använda sig av mera kroppskontakt och framför allt utnyttja språket. Flickorna ska inte bli pojkar, men de ska lära sig att se olikheter positivt, våga tävla och ta för sig, kunna säga ifrån, erövra självförtroende och våga misslyckas.

Personalen på Tittmyran observerade barnens egenskaper, tog de egenskaper hos respektive kön som de ansåg som positiva och började sedan arbeta för att båda könen skulle lära sig det som motsatt kön är bättre på.
– De dåliga egenskaperna brydde vi oss inte om. Det var ju inte dessa sidor vi ville förstärka, säger Sundqvist.
Hon är övertygad om att detta är ett arbete som både killarna och tjejerna vinner på.
– Det är inte ett arbetsätt för att ge tjejerna mer makt. Vi anser att pojkarna tjänar lika mycket på det här. Det är fördelen och vinsten med det här jobbet. I början handlade det om att tjejerna skulle få sin chans, men vår upptäkt under resans gång är att killarna vinner lika mycket på vårt arbete.

Personalen videofilmar fortfarande sig själva, framför allt för att studera sitt eget agerande.
Hela dagiset är uppdelat efter kön. När barnen kommer på morgonen hänger de av sig i höger del av hallen om de är pojkar och i vänster del av hallen om de är flickor. Därefter sätter de upp ett foto på sig själv, som de hämtar ur en korg, märkt med kvinnotecknet respektive manstecknet. Varje barn som kommer får ett personligt mottagande.
– Vi försöker hitta barnet där det är.

Frukost serveras vid halv nio. Flickorna sitter vid ett bord, pojkarna vid ett annat.
Kort sagt; det handlar om kön. Så varför har man då valt denna tydliga uppdelning i hallen, vilorummet och på korgarna? Dels handlar det om pedagogiken. Men Sundqvist berättar även att det är för att människor utifrån har påpekat att det ”inte märks” att dagiset arbetar med jämställdhet. Därför valde personalen att makera detta tydligare, för att åskådare, som till exempel Flamman, ska förstå att man tänker på att det finns två olika kön.
– Från början ville vi inte dela upp barnen i pojk- och flickgrupper. För att inte ge barnen dubbla budskap bestämde vi oss för att göra en uppdelning, under vissa delar av dagen, säger Sundqvist. Vi är ute efter att de ska kunna umgås tillsammans, men på lika villkor.
Resultatet vid matbordet blev att pojkarna lärde sig att be om maten och be om hjälp. Flickorna som tidigare agerat hjälpreda åt pojkarna kom av sig helt.
– Det började prata jättemycket. De hade ingen att ta ansvar för och serva.
Sundqvist tar även ett målande exempel på hur de kunde låta vid matbordet innan uppdelningen. När en pojke tar en ljus macka säger han: ”Jag tog en vit för att den är godast”. När en flicka tar en ljus macka säger hon: ”Och jag fick en vit macka.”
– Den bara kom till flickan, utan att hon själv stod för valet. Detta vill vi komma ifrån. Flickorna måste kunna stå för sina egna val och åsikter. Detta lär de sig bäst om de får äta utan pojkarna.
Att inte motsatt kön ska närvara när barnen övar traditionella ”tjej- och kill-grejer”, handlar även om att barnen inte ska sätta sig över varandra.
– Pojkarna kan gärna förlöjliga flickorna i lekar de inte behärskar lika bra. På samma sätt bemästrar flickorna pojkarna i till exempel docklek.
Personalen anstänger sig för att hitta litteratur som återspeglar båda könen. Men det är inte alltid så lätt. För det mesta väljer personalen att läsa boken som den är, och inte byta kön på huvudrollsinnehavaren. Efter läsningen pratar de om innehållet med barnen.
– Vi frågar om de tror att även en flicka hade kunnat göra som pojken i boken gjorde. Det är ofta pojkarna som är på äventyr i böckerna.

Vad får du för respons från barnen vid sådana frågor?
– Våra barn vet att flickor kan göra samma ska som pojkar. Men de tycker fortfarande att det låter bättre att det är en kille som är hjälten.
Här kommer vi in på en vana som barnen har med sig utifrån. Det är svårt att komma ifrån yttre påverkningar, menar Sundqvist.
– Ingen ska behöva avstå från en lek, för att de inte klarar av tekniken. Men sen kan det bli så att flickor väljer att leka typiska tjejlekar. De intresserar sig för olika saker i längden, i alla fall. Men vi i personalen vet att hon också klarar av att klättra upp i ett träd, om hon vill det.

Är det lättare att få flickorna att klä sig till pirat och leka kill-lekar, än vad det är att få pojkar att klä sig i klänning?
– Om vi använder sådana traditionella kläder brukar vi ha disco. Då svänger de bättre med en kjol. Men att killarna självmant skulle klä sig till prinssessa, det tror jag inte. Killarna väljer mest att klä ut sig till djur.
Men visst har det funnit pojkar som direkt har valt att sätta på sig klänning.

– Det finns hundra olika pojkar och hundra olika roller i pojkrollen, säger Sundqvist. Alla barn är individer. Vi vill ge dem alla möjligheter att välja vilken person de vill vara. I slutändan är det upp till dom, men de ska inte bli insnävade i en roll, bara för att jag förutsätter hur de ska vara.
Både flickor och pojkar får lära sig att stå i centrum. En övning på Tittmyran går ut på att tala inför grupp.

– Tjejerna måste tränas i att komma till skott. De får ofta ha händerna på ryggen och håret uppsatt för att inte gömma sig. Pojkarna får öva på att brodera ut sin berättelse.

Hur involverade är föräldrarna i er verksamhet?
– Vi ser oss som ett komplement till hemmet. Vi informerar om hur vi jobbar. Förhoppningsvis tar de med sig lite hem.
– Många är trots allt mer än nöjda. Jag har inte hört någon som valt bort Tittmyran. Och de vill gärna delta i större sammanhang.

Hur mycket tänker ni på era egna könsroller?
– Bara för att det skulle komma in en man till förskolan, blir vi inte jämställda. Alla måste börja våga titta på sig själv. Själv har jag till exempel vidgat mitt samvete. Genom att vi delar på ansvar, känner jag att jag inte behöver skuldbelägga mig själv lika mycket som förr.

Varför är det så viktigt att arbeta så tidigt arbeta med könsroller?
– Det är nu de fostras in i könsroller. Blir vi själva som vuxna medvetna om att det är vi vuxna som snävar in dem i sina roller, har vi också chansen att vidga barnens vyer.

“VI LÅTER INTE MANLIG PERSONAL VIDRÖRA BARNEN”

Som lärare bör du vara förebild för dina elever. Att arbeta jämställt, måste också innebära att agera jämställt. Hur stor roll spelar det egentligen att det är hon och inte han som ansvarar för kopiatorn? När Flamman ställer frågan om lärarens egen könsidentitet blir svaren vaga. Det är till exempel uteslutet att en man skulle kunna beröra och ta i eleverna, såsom de kvinnliga lärarna gör.

Mimmi Olsson har arbetat på Trödjeskolan sedan 1997. 1999 hoppade skolan på det jämställdhetsprojekt som förskolorna Tittmyran och Björntomten arbetat efter. Olsson är grundskolelärare för årskurs ett till sju, med matte/no-inriktning. På Trödjeskolan går eleverna upp till sjätte klass.

Under Olssons första år på Trödjeskolan hade hon fyra flickor i klassen som kom direkt från förskolan Tittmyran. Övriga elever kom från andra byar i närheten.
– Väldigt starka tjejer som jag inte riktigt förstod mig på. De hade en tydlig självbild och ett bra självförtroende. De tog väldigt mycket utrymme. För mig var det en aha-upplevelse, berättar Olsson.
Det var nu tanken om att arbeta på samma sätt som Tittmyran och Björntomten föddes. 1999 tackade skolan ja till att ingå i Länsstyrelsen i Gävleborgs jämställdhetsprojekt. På skolan arbetar man mycket individinriktat. Idag menar Olsson att hon inte längre skiljer på vilka barn som kommer från Tittmyran eller någon annan förskola.
– I vår pedagogik ska vi se till att inte prioritera fel saker. Vi ska träna barnen på saker de inte kan och försöka sudda ut gränserna mellan vad som är manligt och kvinnligt.
Varför tycker du att det är viktigt att bryta könsrollen i tidig ålder?
– Människan får inte begränsas. Vill jag bli polis ska jag kunna bli det. Vill jag jobba med sömnad, ska jag våga det. Könsrollen ska inte stoppa mig.

Hur återspeglas då detta bland lärarna? På skolan finns både män och kvinnor bland lärarpersonalen. Flamman undrar om lärarna har reflekterat över sina egna könsroller och vilka signaler de sänder ut till eleverna. Olsson berättar att man diskuterat detta.
– Jag är till exempel ansvarig för datorer och kopiatorn.
Men i förhållande till eleverna?
– Jag tror så här: Det är inte tillåtet för män att lägga händerna på barn. Det här med pedofildebatten har färgat av sig. Männen rör varken flickor eller pojkar.
Beröring har Olsson lagt sig till med ”som kvinna”. Får de beröring, slåss de inte, resonerar hon.
Men är det inte underligt att pojkarna ska lära sig utnyttja kroppskontakt, samtidigt som männen på skolan undviker detta? Olsson är benägen att hålla med till viss del, men tycker trots detta att det finns gränser som måste dras. Gränser satta av samhällsdebatten.
Idag kan lärarna på skolan se att barnens attityder till vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt har förändrats. Kvinnor kan vara snickare och män kan vara omhändertagande.
För att pojkar och flickor ska våga testa nya saker, måste de få träning. Pojkarna får träna på att hoppa hopprep, med syftet att det inte längre ska klassas som ”tjejigt”. Själv arbetar Olsson mycket med teknik, fysik och kemi. I sina klasser delar hon upp grupperna i könshomogena grupper.
– Skillnaderna mellan individen är mycket större, än mellan de olika könen.
Varför väljer du att dela upp barnen?
– Rollen ska inte spela någon roll i vad du tror att du kan göra eller inte göra. Det pågår ju ständigt ett spel mellen killar och tjejer.

Om hon introducerar något nytt inom till exempel kemin, skulle hon aldrig sätta en flicka och pojke tillsammans, oavsett om hon anser att de är lika starka inom ämnet. Då skulle pojken ta över, eller ”vinna”, som Olsson uttrycker det. Risken att tjejens självkänsla inte skulle kunna mäta sig mot pojkens, vill hon inte ta.
– Tjejerna får stärka varandra och killarna får stärka varandra. Jag vill inte att någon ska misslyckas. Jag vill skapa en så bra grund som möjligt för att de ska lyckas.
Trots sin tro på jämställdhetspedagogiken kan inte Olsson svara på hur förhållandet mellan pojkar och flickor i sjätte klass faktiskt ser ut.
– För mig har de mer blivit individer. Det finns nog ingen pojke i sexan som skakar av sig en kram. Och det finns ingen tjej som inte kan stampa ifrån och säga nej.
När man som tolvåring slutar på Trödjeskolan, ska man enligt målen vara en stärkt individ som vågar göra saker som anses traditionellt könsbunda. Poängen är att bli stärkt i könsidentiteten. Våga göra ”killgrejer” och ändå vara tjej.
För det handlar faktiskt om just detta: könen ska bestå, men pojkar ska bli bättre på att uttrycka sig i språk och kunna hoppa rep. Flickorna ska våga säga ifrån och tro på sig själva.
Trödjeskolan tillskriver pojkar och flickor vissa egenskaper som de menar ska appliceras på eller förstärkas hos det motsatta könet.
Frågan är om detta inte är egenskaper som egentligen är allmänmänskliga?

KRITISK LÄRARE: “FEL ATT UNDVIKA KROPPSKONTAKT MED BARNEN”

– Kroppskontakt är ett bra sätt att visa att barnen blir sedda, säger Franz Larsson, mellanstadielärare på Västbodaskolan i Farsta i Stockholm.
Franz Larsson har arbetat som lärare på Västbodaskolan i 35 år. Han tycker att det är farligt att pedofildebatten får starkt inflytande över manliga lärares beteende.
– Det är viktigt med kroppskontakt. För det mesta är det barnen själva som söker kontakten, säger han.
Larsson vågar röra vid sina elever när de sitter och arbetar. Det är ett sätt att ge dem uppmärksamhet och visa uppskattning.
– Jag har aldrig hört att någon skulle tycka det var fel eller tokigt. Varken bland personalen eller föräldrarna.
Vanlig mänsklighet måste man visa, tycker Franz Larsson. Han tycker nästan att det skulle vara ett krav på mer beröring och kontakt.
– Jag upplever att jag får en bättre kontakt med barnen och de vågar även berätta mer för mig.

info@zetkin.org

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfattar veckan som gått. Prenumera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Utrikes 08 juni, 2023

Ryska statsvetaren: ”Det mest idiotiska kriget i landets historia”

Rysk kravallpolis arresterar två unga män under en fredsdemonstration. Foto: AP.

Den ryska statsvetaren Greg Judin har slagits medvetslös för sin fredsaktivism – ändå fortsätter han att protestera. Han besökte Flammans redaktion för ett poddsamtal om det ryska motståndet.

Dagen efter Putins invasion av Ukraina publicerade Flamman en text av den ryska politiska filosofen och aktivisten Greg Judin, som dömde ut kriget som det mest ”vettlösa” i Rysslands historia. Några dagar senare greps han och slogs medvetslös av polis under en antikrigsdemonstration i Moskva.
På en resa genom Stockholm tittar han förbi Flammans redaktion för en intervju. Han är lång, välartikulerad, och vill inte höra ett ord om att han är modig.

– Det var inte bara en brutal invasion av ett grannland, utan av en kulturellt närstående nation som vi delar en lång historia med. Dessutom riktades invasionen i stort sett mot hela världen – inte för att den nödvändigtvis fördömde den, men handlingen var idiotisk då den isolerade Ryssland från det kulturområde som det hör hemma i.

Han säger att Vladimir Putin inte har någon som helst chans att vinna kriget.

– Det finns inte ens någon förståelse av hur en seger ska definieras. Kriget har inte bara förstört relationen till ukrainarna, utan även till alla grannländer. Tidigare talades det om ett ”slaviskt broderskap”, men vad återstår av det efter den här invasionen? Kriget kommer att ha katastrofala konsekvenser för mitt land. Det är verkligen det mest idiotiska kriget i landets historia.

Så håller befolkningen med om det, eller sväljer de propagandan? Enligt Greg Judin är frågan felställd.

– Det första man måste förstå är att Ryssland är ett djupt avpolitiserat samhälle. Folk vill inte ha någonting med politik att göra. Om du vill förstöra en fest i Ryssland så kan du börja prata politik.

Det här skedde inte över en natt utan var en viktig del av Putins politik.

– Så fort Putin vann makten började han odla en nihilistisk inställning till politiken, och han lyckades. Det är en del av hans nyliberala kurs där ekonomin prioriteras över politiken, och allt som betyder något är pengarna på fickan – allt annat är värdelöst. Så om du frågar mig om ryssar tycker si eller så blir mitt svar: de bryr sig inte.

Greg Judin satt även fängslad 2011, när han protesterade mot Putins grundlagsändring som skulle låta honom sitta en tredje presidentperiod – och därmed cementera sin egen makt. Han beskriver detta som en ”brytpunkt”, när det var en öppen fråga om Ryssland skulle fortsätta med allmänna val eller bli en diktatur.

– Det som händer nu är resultatet av vad som hände då. Det var då han konsoliderade sitt monarkiska styre.

Jag ber Judin kartlägga hur den ryska vänstern och fredsrörelsen ser ut.

– För det första har de officiella partierna ingen betydelse. Formellt sett har vi ett flerpartisystem men i själva verket styrs de alla från Kreml. De finansieras till och med därifrån. De har kuratorer på presidentkontoret som övervakar deras uttalanden och beteende.

Den ryske statsvetaren Greg Judin har gripits och misshandlats för sin aktivism. Han berättar om det ryska motståndet mot Putins regim i det senaste avsnittet av Flammans podd Norrskenet. Foto: Flamman.

Detta kallas för den ”systemiska oppositionen”.

– Systemets gränser är väldigt tydligt definierade. Om du anser att Vladimir Putin ska få styra så länge han vill, då får du verka inom systemet. Annars utesluts du omedelbart. Så det vi pratar om nu är den ”antisystemiska oppositionen”.

Men där utanför är det oerhört svårt att formalisera sig som organisation. Alla ansökningar om att bilda ett parti avslås, och man blir omedelbart måltavla för den hemliga polisen, förklarar Judin.

– Så genom åren har folk lärt sig att institutionalisera sin aktivism på till synes apolitiska sätt. Den ideella organisationen Memorial är ett exempel på det – de spelar en viktig kulturfunktion genom att bevara minnet av Sovjetunionens brott, vilket inte är strikt politiskt. Men de har uppenbarligen politiska sympatier, och så fort du intar någon sorts självständig politisk position är du slut.

En annan väg är att etablera organisationer med endast delvis politisk agenda som Aleksej Navalnyjs stiftelse mot korruption, som förvandlades till en politisk rörelse och ett proto-parti. De flesta rörelser utanför systemet är antingen vänster eller liberala, då högern inte har samma problem med den politik som bedrivs inom systemet.

Vissa aktörer har lärt sig att spela inom systemets begränsningar. Bland annat använder de ”smart röstande” där alla oppositionella samlas bakom en enda kandidat, så att valet blir en omröstning för eller emot det styrande partiet. Detta har dock blivit svårare, och i april 2022 avslöjades det att både Apple och Google på Putins order censurerade Navalnyjs listor över föreslagna kandidater.

Andra försöker luckra upp gränsen mellan den politik som förs inom och utanför systemet, som den demokratiska socialisten Mikhail Lobanov (intervjuad i Flamman nummer 49/2021).

– Till slut blev denna strategi väldigt farlig för Kreml. Systemet blev så instängt att det till och med i systempartierna började uppstå ett motstånd som ibland hade effekt. Till exempel 2019 när Navalnyj och andra använde den smarta omröstningsstrategin, vilket oftast innebar att man röstade på kommunistpartiets kandidat. Vad Lobanov gjorde var att kombinera den kvardröjande respekten för Sovjetsystemet med intresset bland unga för nya vänsterrörelser, en allians som framstod som mycket farlig för styret.

Redan före kriget hårdnade stämningen i Ryssland, med förbudet mot Navalnyjs rörelse och nedstängningen av Memorial. Det senare handlade inte främst om att de grävde fram brott under Stalineran, utan att de upprätthöll kapaciteten för politisk organisering utanför systemet.

– Alla försök till kollektiv handling stoppas omedelbart. Intressant nog gäller det även rörelser som stödjer regeringen. Även de är farliga! Inför kriget arrangerades en demonstration av militärer för att visa att det ryska folket stödjer invasionen. Dessa människor blev omedelbart arresterade. Det är så denna regim fungerar. Den gör allt för att avpolitisera samhället. Alla initiativ riskerar att leda över i att självständiga tankar formuleras.

Därför ser Greg Judin Ryssland som ett extremt exempel på den nyliberala politiska logiken.

– Allt som överskrider ens privata ekonomiska intresse betraktas med misstänksamhet. För vem i hela friden bryr sig om andra människor?

Denna inställning kan dock vara på väg att ändras. I en enkätundersökning som Judins universitet genomförde bland unga ryssar frågade de: ”Vilket land borde vara en förebild för Ryssland?” De flesta svarade att det inte spelar någon roll, för att inget ändå kommer att förändras. Men på andra plats kom Sverige.

– Sverige är förstås en symbol – för mer solidaritet, engagemang och respekt mellan människor. Så det finns önskemål om det. Alla vill egentligen ta hand om varandra och styra över sitt eget land, så den här situationen kommer inte att hålla för alltid. Den här klyftan mellan generationerna gör att jag i slutändan är hoppfull.

Lyssna på hela intervjun: soundcloud.com/norrskenetpodd

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.leonidas.aretakis@flamman.se
Krönika 08 juni, 2023

Soldater och Stridsfordon 90 under övningen Våreld på P7 Revingehed. Foto: Johan Nilsson/TT.

Revingefältet var fram till 1960-talet ett jordbrukslandskap med plats för kvarnar, fruktodling, bränneri, smedjor och ett par mindre fabriker. Här ligger sand- och grustäkter samt våtmarker som kan utgöra viktiga livsmiljöer för många arter. Det gäller inte minst Krankesjön, en av Skånes viktigaste fågelsjöar, och en ranch för ekologiskt jordbruk.

Men nu är det slut med mycket av detta. Försvarsmakten har sedan länge kört ut de permanent boende från fältet, och kräver nu att få utöka sina krigsövningar till den grad att kossorna inte längre kan vara kvar. Det är bara ett av många exempel på hur miljöintresset får kröka rygg för män i gröna uniformer.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Jens Holm
red@flamman.se
Rörelsen 07 juni, 2023

Förstatliga och ställ om Sveriges oljeraffinaderier!

Preemraff i Lysekil är ett av Sveriges fem oljeraffinaderier. Foto: Thomas Johansson/TT.

Den svenska klimatrörelsen står inför två huvudsakliga utmaningar. Den ena handlar om vikten av att ställa krav med potential att dra med sig många människor. Ett sådant är sannolikt målsättningen att införa avgiftsfri kollektivtrafik i våra kommuner. Utsläppen av växthusgaser kommer till hela 20 procent från privatbilismen och kravet har dessutom en progressiv fördelningsprofil då nästan alla medborgare bidrar via skattsedeln. Notera också att människor längst ned på samhällsstegen, de som uppbär försörjningsstöd, inte betalar någon inkomstskatt!

Den andra handlar om att resa mer systemöverskridande krav. Det räcker inte med att i allmänna ordalag tala om hur förödande det rådande tillväxtparadigmet är eller vilka miljömarodörer de stora multinationella bolagen är. Kravet att de kvarvarande fossila resurserna måste stanna kvar i marken eller havsdjupen är också i sig otillräckligt. Det som behövs är konkreta analyser, strategier och krav riktade mot det fossila kapitalet, endast så kan vi komma åt den faktiska makten.

På svensk botten saknar vi nästan helt fossila naturtillgångar, utan det blir nästa steg i förädlingskedjan som aktualiseras – raffinaderierna. Vi har i dagsläget fem raffinaderier: Preemraff och St1 i Göteborg, Nynas i Nynäshamn och Göteborg samt dessutom Preemraff i Lysekil. Kravet som bör resas är att dessa raffinaderier förstatligas och att en omställning till miljövänlig och samhällsnyttig verksamhet äger rum: antingen om det går att utnyttja befintlig infrastruktur och teknisk kompetens eller om det är andra anläggningar och teknik som måste till. Ingen ska dock behöva bli arbetslös utan de anställda erbjuds fortsatt sysselsättning i den nya strukturen.

Det som behövs är konkreta krav riktade mot det fossila kapitalet.

Det hela är en process som inte går att få på plats i en handvändning, men ett sjuårsperspektiv – med 2030 som mål – kanske är en rimlig tidsrymd? Sedan måste vi givetvis fundera över vägar att genomföra denna ägaromställning samt vilka alternativa verksamheter som kan vara passande – men utan en betydande folklig mobilisering kommer dock alla goda intentioner att stanna på förslagsstadiet.

Kravet ovan bör också länkas in i ett vidare perspektiv. Förnyelsebar energi – alternativt en ren energieffektivisering – måste gå in och täcka behovet från den raffinerade oljan för om vi i stället importerar samma produkt och volym går poängen förlorad. Det gäller också att åtgärden sprids och väcker genklang bortom våra egna gränser, att strukturella planer upprättas i land efter land och att transnationella samarbeten uppstår, utifrån vetskapen om att de fossila jättarna har sina tentakler utspridda över hela världen.

Anders Karlsson
Socialistisk Politik
Krönika/Kultur 07 juni, 2023

Flerstämmigt. Körsång för integration och som levande kulturarv. Foto: Janerik Henriksson/TT.

När skolornas underfinansiering och skolbibliotekens existens står på spel är det förstås lönlöst att dra en lans för skolkören. Trots att det är en lyckans port till språk och gemenskap.

Hugo Alfvén var en otrolig kompositör. Hans körstycken fångar med såväl mulna som glittrande klanger de få dagarna av bitterljuv svensk försommar med iskallt vatten, syréndoft, solreflexer och ett plötsligt sus när en il rusar genom björkens nyutspruckna lövverk. Att han 1941 framträdde officiellt i det naziockuperade Norge och 1937, alltså före det ökända Bollhusmötet, öppet protesterade mot att en svart jazzmusiker skulle spela på Grand Hotel, är inget man tänker på till tonerna av Uti vår hage, tonsatt för exakt hundra år sedan och som just nu hörs i blomsterprydda kyrkor och på skolgårdar. 

Sången, som enligt rykten handlar om receptet till en hemkokt abortmedicin, är ett paradstycke som ingår basrepertoaren i Sverige informellt mesta elitskola: Adolf Fredriks musikklasser, grundad det ödesdigra året 1939. Här blandas den kulturella medelklassens barn med läkarfamiljer från Bromma och enstaka vanlisar som sållats fram i de tuffa inträdesproven som utförs när barnen är tio år. Några få går vidare till en musikkarriär, medan de flesta andra tar över sina föräldrars yrken eller blir jurister. Mina judiska invandrarföräldrar kände inte till skolan, trots att jag var glad i att sjunga och hade mina lyckligaste stunder i skolkören i Brannhällskolan i Orminge. Utan sångfröken Inger och nothäftet Nu sjunger vi hade mitt liv vare sig blivit fyllt av musik eller introducerat mig intravenöst till den svenska visskatten och senare i livet, när jag som tonåring sökte till Musikgymnasiet, till det europeiska kulturarvet med Bachs Magnificat och Mozarts Requiem.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.kultur@flamman.se
Inrikes 06 juni, 2023

Vänsterkonferens hoppas bryta den fackliga S-dominansen

Lisa Ledin (NÄTA, kvinnligt nätverk inom Byggnads), Silvana Vretoska (Kommunal), Karin Stöckel (Gruvarbetarkvinnor) i ett samtal om kvinnors organisering under ledning av Eva Nikell. Foto: Tuija Roberntz.

”Bygg facket starkt” är temat för Vänsterpartiets fackliga rikskonferens, som ägde rum den 2–4 juni på ABF-huset i Stockholm. Bland utmaningarna märks organiserandet av unga och kvinnor, samt ett kvardröjande socialdemokratiskt grepp om förbunden.

På träpanelen är röda banderoller upptejpade. ”Sportvänstern” står det på en, ”Arbetare förena er” på en annan. Ett sorlande gäng fackligt aktiva vänsterpartister rör sig långsamt in i Sandlersalen på ABF-huset. Vi ska lyssna på ett panelsamtal om kvinnors organisering.

I panelen som leds av Eva Nikell sitter Karin Stöckel från Gruvarbetarkvinnor, Lisa Ledin från det kvinnliga nätverket Näta inom Byggnads och Silvana Vretoska från Kommunal. Samtalet rör sig mellan allt från sexuella trakasserier, policyer som förblir pappersprodukter, och ”gravidfrågan” som Karin Stöckel uttrycker det.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.tuija.roberntz@flamman.se
Inrikes 05 juni, 2023

”Vi hoppas att Erdogan blir kränkt”

Under söndagen fylldes Stockholms innerstad med PKK-flaggor. Foto: Tuija Roberntz.

Under helgen ägde demonstrationer mot den nya terrorlagen rum i både Göteborg och Stockholm. Vid sidan om lagen är förhoppningen att stoppa Sveriges inträde i Nato.

Röda PKK-flaggor som vajar i vinden samtidigt som fler flaggor delas ut på Norra Bantorget i Stockholm. Tal hålls på flaket till en lastbil av äldre modell och det är snart dags för demonstrationståget, som polisen uppskattar till 500 personer, att börja röra sig.

Den 1 juni infördes den nya terrorlagstiftningen och det har enligt bland annat Lagrådet och människorättsorganisationen Amnesty inte varit tydligt hur den ska tolkas. Under lördagen uppgav både polis och säkerhetspolis till SvD att de bedömer att det inte är ett brott att bära en symbol för PKK. 

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.tuija.roberntz@flamman.se
Ledare 05 juni, 2023

Zlatan – för sig själv, i tiden

Sågad. Zlatanstatyn som skulle stå på Stadiontorget i Malmö har lagats flera gånger. Foto: Johan Nilsson/TT.

Kultursidesvänstern försökte länge framställa Zlatan som progressiv ikon. Men när han nu avslutar karriären smäller diktaturvurmandet högre än alla klacksparkar.

”För Sverige i tiden”.

Titeln på SVT:s dokumentär om Zlatan Ibrahimovic från 2018 sammanfattar de höga svenska förhoppningarna om fotbollsgeniet. Han skulle bli kung över 2000-talets mångkulturella Sverige – axla manteln åt Sveriges alla rosengårdar och visa att det går att bli blågul folkhjälte fast man bryter på serbo-kroatiska.

Ett tag hyllades rentav något som tveksamt nog kallas ”osvenskt”: att han betedde sig divigt på planen och förolämpade kollegor i fotbollsvärlden, med gliringar om att Robert Laul är ful och att Ralf Edström duger till att klippa hans gräsmatta. Detta kunde även uppskattas av en höger som snarare såg ett uppror mot den såssiga svenska ”jantelagen”.

När han nu snörar upp fotbollsskorna för gott får den antirasistiska legenden om Zlatan anses grusad. Inte för att ”osvenskt” har blivit ett skällsord i ett Sverige med SD bakom spakarna. Utan för att Zlatan Ibrahimovic själv aldrig var sugen på, eller kapabel till, att bli en modern Zpartacus. (Bara en gång, jag lovar.) Han slogs alltid med en persons framgångar för ögonen – sina egna. Högern fick rätt till slut.

Den första gången som det framgick att han inte bara var spontant kaxig mot journalister, utan även kalkylerat respektlöst mot supportrarna, var när han i november 2019 köpte in sig i Hammarby IF – och i en transaktion gjorde två städer förbannade. Bajen för att man ville fortsätta vara gräsrotsklubb snarare än spekulationsobjekt, och Malmö FF för att han investerade i en fiende.

Det finaste med svensk fotboll, såväl som med fotbollen generellt, är den starka föreningskulturen, i Sverige uttryckt genom regeln att klubbarna måste ägas till minst 51 procent av föreningens medlemmar. Zlatan Ibrahimovic står för motsatsen, ett försök att förvandla sporten till en köttmarknad för asiatiska fossilkapitalister. Jag ska inte skriva att det är rätt att hans staty bokstavligen har sågats av vid fotknölarna – men nog är den stympade varianten ett mer passande monument över hans arv.

Visst kämpade antirasistiska skribenter tappert för att framställa hans oförskämda hyperindividualism som något ädlare, de betryckta förorternas suck och hjärtat i ett hjärtlöst Sverige. Till slut blev det dock omöjligt.

Hans ständiga hån mot damfotbollen, hyllningar av tv-populisten Silvio Berlusconi, eller hans betyg på ”10 poäng” till fotbolls-VM i Qatar kunde inte ens av kultursidornas Zlatanviskare omtolkas till progressiva slagord. För i slutändan finns det inget antal magiska klackmål som kan väga upp för 6 500 migrantarbetares död. Han visade sig inte alls vara hjärtat i en hjärtlös värld, utan ännu en av dess torpeder.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.leonidas.aretakis@flamman.se
Okategoriserade 05 juni, 2023

Öppet brev till regeringen om mediestödet

Förslaget till nytt mediestöd hotar att slå ut nationella samhällspolitiska tidningar. Foto: Helena Landstedt/TT.

Nya mediestödet får inte sänka mångfalden av nationella samhällspolitiska tidningar.

Inom kort kommer regeringens förslag till nytt mediestödssystem. En mångfald av olika medier är av stor vikt för en levande demokrati. Men tidningsbranschen är hårt pressad, med vikande annons- och prenumerationsintäkter för många. Därför behöver ett nytt mediestöd ge faktiska och realistiska förutsättningar för utgivning också av små och medelstora rikstäckande nyhetstidningar – med olika perspektiv, kvalificerad nyhetsrapportering och vass men högkvalitativ opinionsjournalistik.

Mediestödsutredaren Mats Svegfors vill att det nya mediestödssystemet inriktas primärt på lokalmedia. Men det är viktigt att det nya systemet även ger små och medelstora nationella nyhetstidningar, som inte hör till de stora kommersiella mediehusen, förutsättningar att fortsätta utgivningen. Tyvärr skulle Svegfors förslag omöjliggöra fortsatt utgivning av flera små och medelstora rikstäckande nyhets- och samhällspolitiska nischtidningar, som med dagens presstöd ändå är livskraftiga.

  • Nästan allt stöd föreslås gå till lokaltidningar. Svegfors talar förvisso om en liten ”rännil” som ska kunna gå till ett fåtal rikstäckande tidningar som är ”av särskild vikt för demokratin”. Det är för otydligt, otillräckligt och osäkert för små och medelstora nationella tidningar som inte hör till de stora mediehusen och som behöver mediestöd för att kunna komma ut. Regeringen bör därför tydliggöra att mediestöd även ska gå till dessa tidningar, och att det finns tillräckligt med pengar för dessa stöd.
  • Utredningens krav att varje enskild tidning måste vara ett ”allmänt nyhetsmedium”, med en ”allsidig” nyhetsförmedling, och ”ett brett utbud av perspektiv” riskerar att redan från början exkludera flera små och medelstora nationella tidningar som idag har stöd från att få det framöver.

Risken är stor att sådana formuleringar diskvalificerar nationella dagstidningar som utgår från vissa perspektiv i sin nyhetsrapportering. NU, det liberala nyhetsmagasinet rapporterar exempelvis om svensk politik utifrån ett liberalt perspektiv, Hemmets vän utifrån ett kristdemokratiskt, Aktuellt i Politiken utifrån ett arbetarrörelseperspektiv, Sändaren utifrån ett kristet perspektiv, Flamman, Internationalen och Arbetaren utifrån socialistiska perspektiv, Fempers Nyheter utifrån feministiska, Dagens ETC utifrån röda och gröna och Syre samt Global utifrån ett frihetligt gröna perspektiv. Dessa och andra liknande tidningar har funnits i många årtionden och uppbär presstöd idag. De har sammantaget en särskild betydelse för mediemångfalden och det demokratiska samtalet, eftersom demokrati till syvende och sist handlar just om samhällsfrågor och politik, där det är helt naturligt att ha olika perspektiv.

Svegfors skrev förvisso även att ”ett medium som rapporterar brett om samhällsfrågor men gör det utifrån ett livsåskådningsperspektiv mycket väl kan vara stödberättigat.” Men risken är ändå stor att nyhetsrapportering som utgår från ett specifikt samhällspolitiskt perspektiv skulle nekas stöd om inte regering och riksdag tydliggör att dessa typer av samhällspolitiska nisch- och nyhetstidningar inte bör diskvalificeras.

  • Men även om en liten nationell tidning skulle uppfylla kriterierna, så är nivåerna på utredarens förslag till stöd betydligt lägre och mer osäkra än tidigare. Svegfors har själv erkänt att det inte låg några noggrannare beräkningar bakom de föreslagna stödnivåerna. Det duger inte.

    En mängd kostnader täcks inte av utredningens förslag till nytt mediestöd: administration, marknadsföring, frilans, tryck- och distribution, opinionsjournalistik (t ex debattredaktör eller politisk redaktör), med mera.

    Dessutom är Svegfors förslag om så kallat övergångsstöd för tidningar som har varit beviljade presstöd hittills inte alls så generöst som han har gett sken av. Tvärtom skulle det innebära en kraftfull neddragning av det redan högst begränsade stödet. Ett konkret exempel är att en av våra tidningar skulle få sitt mediestöd sänkt med 40%, från 5 till 3 miljoner kronor/år. Det gör fortsatt utgivning i praktiken omöjlig.
  • Till detta kommer att det nya mediestödet har föreslagits gå från att vara rättighetsbaserat till att utgå från en fast summa pengar som anslås av riksdag och regering. När de anslagna pengarna har gått åt, så finns det inte mer, även om fler tidningar skulle ha varit berättigade. Det skapar mycket dåliga planeringsförutsättningar för tidningsutgivare.
  • Utredaren anger budgetskäl för de sänkta och smalare stöden. Men idag utgör stödet till de små och medelstora rikstäckande nyhetstidningarna mindre än 18 procent av det totala presstödet som betalas ut under 2023 (endast 126 av 717 miljoner kronor). Den allra största delen av presstödet går redan idag till lokalmedia. Det kan inte rimligtvis finnas statsbudgetmässiga skäl att strypa stödet till just nationella nischtidningar som har en särskild betydelse för mediemångfalden och demokratin.
  • Det är demokratisk betänkligt att det föreslagna nya mediestödssystemet är så otydligt beskrivet, och uppdelat på en proposition nu och en förordning senare i höst. Det gör att det är svårt att få en tydlig bild av konsekvenserna. Om inte regering och riksdag gör reglerna tydligare och mer överblickbara, så kommer konsekvenserna av förslaget att stå klart för alla först när vi ser den nya mediestödsnämndens beslut. Då kan det för många tidningar vara för sent.

Sammantaget är det nu därför viktigt att regeringen och riksdagen säkerställer att det nya mediestödet fungerar även för små och medelstora nationella nyhetstidningar. Det går inte att ha ett system som bygger på att man behöver komma igenom det ena snäva nålsögat efter det andra, bara för att slutligen finna att pengarna ändå är slut, eller att den nya mediestödsnämnden gör en tolkning av otydliga regler som inte gick att förutse.

Det finns ett stort värde i att denna typ av frågor, som har stor betydelse för demokratin, beslutas med mycket bred majoritet i riksdagen. Vi utgår från att regeringen och riksdagen inte aktivt bidrar till att förvärra tidningsdöden, utan värnar och stärker en mångfald av röster och perspektiv. Om regeringen ändå går vidare med Svegfors förslag, så kan vi inte tolka det på annat sätt än att man inte vill att våra tidningar ska kunna komma ut framöver, och är beredd att använda staten för att minska mediemångfalden. Om det är så, så bör regeringen vara tydlig med det. För det vore skadligt för svensk demokrati.

Daniel Färm, vd och politisk redaktör för socialdemokratiska nyhetstidningen Aktuellt i Politiken

Bertil Östberg, vd för Tidningen NU – det liberala nyhetsmagasinet 

Åke Hällzon, chefredaktör och ansvarig utgivare för kristdemokratiska tidningen Hemmets vän

Annika Waldenström, vd för kristna nyhetstidningen Sändaren

Lennart Fernström, chefredaktör och ansvarig utgivare för frihetligt gröna tidningen Syre

Anna-Klara Bratt, chefredaktör och ansvarig utgivare för feministiska Fempers Nyheter

Marco Jamil Espvall, chefredaktör för socialistiska tidningen Internationalen

Jan-Åke Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare för frihetligt gröna tidningen Global

Andreas Gustavsson, chefredaktör för oberoende röda och gröna Dagens ETC

Leonidas Aretakis, chefredaktör och ansvarig utgivare för oberoende socialistiska Flamman

Annie Hellquist, tf chefredaktör för syndikalistiska Arbetaren

Peter Eller, grundare och politisk redaktör för Miljömagasinet

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.leonidas.aretakis@flamman.se
Utrikes 04 juni, 2023

Ungdomen hoppas på ett demokratiskt Thailand

Pita Limjaroenrat, ledare för partiet Move Forward, tar emot folkets jubel i Bangkok efter valsegern för hans koalition. Foto: Wason Wanichakorn/AP.

Sedan statskuppen 2014 har Thailand levt under hårt militärstyre. Nu undrar ett helt land om den demokratiska oppositionens valseger den 14 maj ska bringa förändring.

Sedan parlamentsvalet i Thailand den 14 maj har landet präglats av vaksam optimism.

Valets stora vinnare var partiet Move Forward (tidigare Future Forward) och Peua Thai, arvtagare till Thai Rak Thai som vunnit alla val sedan 2001 under ledning av familjen Shinawatra. Tillsammans blev partierna tillräckligt stora för att kunna forma en stark koalitionsregering med 292 av 500 platser i representanthuset. Med stöd av ytterligare sex partier har koalitionen nu 313 platser och har tagit fram ett gemensamt program. Även om valet talar för ett generationsskifte så finns det hinder för verkligt genomgripande förändringar.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Karin Zackari
Forskare i historia och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.
Inrikes/Krönika 04 juni, 2023

Den gamla tidens engagerade kundtjänst är snart ett minne blott. Foto: Leif R. Jansson/TT.

Minns ni klasslistorna? En självklarhet för svenskar i min ålder. De satt ofta på kylskåpen, i början av läsåret släta och rena, i blomstertid hundörade och nedklottrade. De finns inte längre. Orsaken påstås vara GDPR. När jag häromåret tänkte kontakta de andra föräldrarna i klassen för att tillsammans adressera bristen på läromedel gav jag utmattad upp redan inför tanken på att logga in i en oberäknelig skolapp och där försöka hitta kontaktuppgifter ur en uppenbart inaktuell och ofullständig lista av e-postadresser. Det blev inget.

Och det, intalar jag mig, må vara hänt. Sannolikt fanns tillräckligt goda skäl för GDPR för att stå ut med problemet. Men jag tappar det förlåtande konceptet när jag en tid senare dränks i tjatigt sälj från de fotoföretag som av outgrundlig anledning fortsatt får bedriva marknad på skolorna. Önskefoto, Exakta och de andra tycks ha full tillgång till föräldrars kontaktuppgifter och har dessutom svårt att ta ett nej. Jag begriper att det finns någon förklaring, ett kryphål som företaget nyttjar. Kanske att vi har en ”tidigare kundrelation”, kanske att jag någon gång ouppmärksamt klickat i någon ruta som ger företaget full tillgång till mig och mina avkommor intill tredje led, vem vet? Kontentan är hur som helst denna: Vi föräldrar och våra barn ”skyddas” effektivt från kontakt med varandra. Vi skyddas däremot inte, åtminstone inte effektivt, från sälj och kommers.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Cecilia Verdinelli
Skribent och läkare.