Okategoriserade 05 oktober, 2004

Vägen ut ur nyliberalismen börjar i Trondheim – Facket i Norges tredje största stad vände utvecklingen

Vänstern i Europa försöker desperat klara av nedskärningskrav och privatiseringar. Men i Trondheim har det redan vänt. I Norges tredje största stad återkommunaliseras sådant som annars skulle privatiseras. Kommunen lovar att inte konkurrensutsätta sin verksamhet. De anställda i kommunen ska få inflytande över arbetsmiljön. Kort sagt: I Trondheim fungerar det som anses omöjligt. Och nu har hela norska LO beslutat ta efter Trondheimsmodellen inför valet 2005. Flamman har besökt staden som börjat vända striden till vänsterns fördel.

Trondheim är en stad vid Trondheimfjorden som löper ut i Nordsjön. I det långsmala Norge ligger det på mitten, längst norrut av alla större städer, i fylket Tröndelag. Jämför man med Sverige ligger Trondheim i höjd med Storlien eller Östersund. Här bor enligt folkräkningen 154 351 människor, vilket gör Trondheim till Norges tredje största stad befolkningsmässigt. De stora industrierna är nedlagda. Livsmedelsindustrin och servicenäringen är det som håller staden uppe.
En av de sista som arbetat i den tunga industrin är Arne Byrkjeflot, gammal smältverksarbetare. Byrkjeflot, som är sekreterare i Nei till EU i Trondheim, medlem i Röd Valgallians och sitter i stadsutvecklingskommittén i kommunen, är en av arkitekterna bakom Trondheims nya kurs. Själv sitter han i ett minimalt rum överhopat av papper i källaren på kommunhuset. Byrkjeflot lägger fram historien om hur LO vände på matchen i Trondheim.
År 2003 var det 14 år sedan högern tog över styret i Trondheims stadshus. Under 14 år fördes en politik som gick ut på att privatisera attraktiva delar av kommunens egendom, att bolagisera och konkurrensutsätta annat.
LO Kommun, en sammanslagning mellan fyra fackförbund inom norska LO tog initiativ till en ”ny kurs”. LO skulle driva en egen valrörelse. Tidigare hade man, precis som många fackföreningar världen över, helt enkelt betalat pengar till det socialdemokratiska Arbeiderpartiet, 270 000 norska kronor. Nu beslöt man att använda pengarna själv för att driva de frågor man ansåg nödvändiga, oavsett vilket parti som var berett att ställa upp på dem.
Efter att LO Kommun – som i princip bestod av offentliganställda – tagit initiativet, kom industrifacken med. Först då kunde man räkna med hela LO i Trondheim. Liksom i Sverige är det skillnad på fack och fack. Utan de tunga mansdominerade facken går det inte, vare sig i Norge eller i Sverige, att få fart på facket.
Men ytterligare en sak skulle till för mobiliseringen: tjänstemannafacken. Trondheimsalliansen byggde på tvärfackligt samarbete. Samtliga tjänstemannaförbund utom teknikernas var med. Den enda stora grupp som inte alls ville delta var Akademikerna, motsvarande svenska SACO.
Våren 2003 lades Trondheimsmanifestet, det gemensamma programmet med 19 punkter, fast. Programmet krävde motsatsen till den politik som förts i Trondheim och stora delar av världen: att välfärdsstaten skulle försvaras och att kvaliten på de offentliga tjänsterna skall förbättras genom en demokratisering av kommunen. De 19 kraven summeras till tre huvudparoller: Offentlig – icke privat välfärd. Enhetsskola – en likvärdig skola för alla. Omförhandling om Marienborg – försvara industrin. Den första rubriken lyder: Vi vill ha återkommunalisering!

Med de 19 punkterna gick alliansen ut direkt till arbetsplatserna och diskuterade med arbetare och tjänstemän. Gensvaret var starkt.
– Det blev ett väldigt gensvar! Jag är säker på att det aldrig funnits en majoritet för högerpolitiken i Trondheim, eller Norge för den delen, säger Arne Byrkjeflot. Men det finns ett enormt politikerförakt efter Arbeiderpartiets politik. Många har börjat misströsta över partierna till vänster. Det är ju bara det att partierna måste vara med om det skall bli någon förändring. När vi gick ut och pratade direkt med folk på arbetsplatserna sa vi: vi måste vinna valet, det räcker inte med fackligt arbete när det gäller kommunens beslut måste vi ha parlamentarisk majoritet.
Utifrån de 19 punkterna frågades partierna ut om huruvida de kunde gå med på kraven eller ej. Utfrågningen var det som tog längst tid. Lösa svar godtogs inte, alla svar skulle vara begripliga och för att komma ända fram fick alliansen skicka tillbaka oklara svar, och börja förhandla med några partier.
– Vi visste att om vi skulle kunna mobilisera krävdes tydliga svar. Att våra frågor också var tydliga var väldigt viktigt. Jag skulle nästan säga att det vara viktigare att kraven var klara än att de var politiskt bra. En annan sak var att vi måste ha med offensiva krav: det går inte att mobilisera folk bara på att kräva en återgång till det gamla, säger Arne Byrkjeflot.
När valet närmade sig startade alliansen valrörelsen med en stor fest, dit alla politiska partier inbjöds. Initiativet blev valets centrum: genom att var först på banan hade man redan startat debatten. Och genom att alla partier fick förhålla sig till initiativet blev alliansen en självklar referens.
I valet sopade vänstern hem majoriteten. Arbeiderpartiet låg kvar på samma siffror, medan Sosialistisk Venstreparti nästan fördubblades, från 9,9 procent till 17,7 procent. Valets stora förlorare var symboliskt nog Höyre, som gått i spetsen för den nyliberala politiken. För första gången på 14 år fick högerpartierna maka på sig och återkommunaliseringen kunde börja.

Ett år efter valet är 13 av de 19 punkterna genomförda eller på väg att genomföras. Trondheim Renholdsverk är återkommunaliserat, liksom Byggservice, kommunens reparationscentral. All renovering av kommunala sjukhus är återkommunaliserad. Järnbaneverkstan på Marienborg kommer kunna räddas. Socialhjälpen har höjts med en tredjedel. Kommunen har ställt krav på daghemmen: om de skall få driftstöd, skall pensionerna fungera som i de kommunala daghemmen. Kommunens budget har stärkts med 200 miljoner, tack vare höjd egendomsskatt.
Och sist men inte minst: kommunen har ingått ett avtal med de kommunanställda och tjänstemännen, ett avtal som garanterar att ingen verksamhet skall privatiseras eller konkurrensutsättas fram till 2007. Sättet att arbeta med samarbetsavtal har testats i andra norska kommuner: Moss, Steinkjaer, Possgrunn, Sörum och stadsdelen Åsane i Bergen. I stort sett är resultaten lyckade, även om det på sina håll satts käppar i hjulen. I Trondheim är uppbackningen massiv: Avtalet har skrivits under av 23 fackliga organisationer, den politiska majoriteten och tjänstemännen i kommunen.
Samarbetsavtalet är den verkligt offensiva strategin som precis har inletts. Genom att garantera de anställda insyn och inflytande över sitt arbete skall kommunens verksamheter kunna utvecklas. Eller som det står i avtalet:

Gjennom utvikling og gode samarbeidsmodeller vil vi forbedre og modernisere tjenstetilbudet uten å konkurrenseutsette eller privatsere tjenstene. […] Trondheim kommune skal fokusere på en organisasjonskultur der tillit, medvirkning og myndiggjöring av medarbeidere er sentrale elementer.

Det första problem man tar itu med är arbetsmiljön. Många arbetsplatser är stressiga och har förbisetts när det gäller investeringar. Ett första steg i det nya sättet att arbeta är därför att kommunen ordnar en konferens om sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Steg för steg skall sedan alla kommunanställda få chansen att diskutera sin arbetsplats med kommunens politiker och tjänstemän. Exakt hur det skall gå till håller man nu på att försöka lösa. Man skall pröva sig fram och lyssna på de anställda istälklet för att bygga ambitiösa luftslott. Efter valet 2003 har resan bort från nyliberalismen börjat i Trondheims kommun. Den startar, helt logiskt, i demokratin.

”Först tar vi Trondheim, sen tar vi Norge”

Trondheimsmodellen har blivit uppmärksammad i Norge och framför allt inom den norska fackföreningsrörelsen. Norska LO har redan nu börjat Projekt 05, eller ”Den långa valkampen”, som det kallas. Tanken är att LO skall driva krav på stopp för privatiseringar och liknande saker som i Trondheim nationellt.

Knut Fagerbakke sitter i kommunstyrelsen för Sosialistisk Venstre, som nästan dubblade sitt röstetal i lokalvalet 2003. Han tror att privatiseringarna till slut blev för mycket för de borgerliga partiernas väljare också.
– Folk reagerade när de förstod att de miste kontrollen helt över kommunen. Vad det här handlar om är inte bara vem som skall äga utan möjligheten att föra en politik för lokal utveckling, vem som skall bestämma hur staden ser ut och relationen till miljön här ute vid kusten.
Men de borgerliga partierna ändrade sig inte i takt med medborgarna.
– De blev helt hysteriska över denna omvälvning. De började med en slags skrämselpropaganda som gick ut på att vänsterpartierna var LO:s nickedockor. Men där hade de nog missbedömt läget. Att vi och socialdemokraterna är nära LO är ju självklart för oss.
De borgerliga partierna har ännu inte hämtat sig, menar Fagerbakke.
– Jag tror att de är ganska överraskade av vår effektivitet nu. Vi har genomfört det vi lovade. Man skall komma ihåg att det inte är något enkelt projekt vi startat – regeringen, EES-avtalet och EU går i direkt motsatt riktning. Men det vi visat i Trondheim är att det går att göra något annat lokalt.
Det var dock inte partierna, utan LO, som var omvandlingens motor. Att LO kunde ta så klar ställning berodde på att den fackliga sammanhållningen höll på att brista med alla privatiseringar och avregleringar.
– Skälet till att vi bestämde oss för att bli mer offensiva var att den offentliga sektorn var under attack. De höll på att privatisera allt! säger Opdahl.
Ledamoten i stadsutvecklingskommittén i kommunen, Arne Byrkjeflot, och Arvid Opdahl är klara över vad det är som skapat succén.
– Klara och enkla krav. Att vi krävde svar från politikerna var avgörande, säger Byrkjeflot. Vi hade jobbat fackligt med alla kraven sedan 1999, men när vi lyfte dem till den politiska nivån hände det saker.
Stödet från de anställda har också varit viktigt.
– Byggservice återförs som kommunal enhet den 1 januari 2005. Det som hänt där är att för första gången på länge har vi haft mycket besökta fackmöten, säger Byrkjeflot. De är glada både för att slippa den extra byråkrati som beställar-utförarmodellen kräver. Men för dem handlar det också om att deras arbete som vaktmästare och renhällare ju egentligen helt är inriktat på kommunen. Om de skulle konkurrensutsättas får de hitta nya marknader om de inte alls känner till.

Nu pågår samtal om hur Trondheimsmodellen skall användas nationellt av LO. I Trondheim, som tidigare betraktades som en besvärlig opposition inom norska LO, har man gjort en slogan med inspiration av Leonard Cohen: ”First we take Trondheim, then we take Norway”.
Att det skulle gå att genomföra i Sverige tvivlar de inte heller på. De ekonomiska hindren är överdrivna, säger Arne Byrkjeflot.
– Så länge verksamheten är bolagiserad kan man återföra det som en kommunal enhet utan att det kostar ett öre. Och jag tror väl att det mesta i Sverige inte är helt sålt heller. När det gäller privatiserad egendom har vi här fonderat pengarna istället för att göra av med dem. Det innebär alltså att vi kan köpa tillbaka sådant som elverket utan att göra en förlust. En sån sak som ett elbolag hittar inte köpare var som helst. I många fall är kommunen den logiska ägaren.

Privatisering inte billigare

Ett skäl till att Trondheimsborna röstat för återkommunalisering är att privatisering redan testats grundligt. Och resultatet var inte speciellt uppmuntrande, enligt LO-ombudsmannen Arvid Opdahl.

– När tjänsterna skulle ut på anbud var priset ofta så lågt att kommunen kunde spara, men nya kostnader tillkom efter hand. Vi märkte rätt snart att kommunen inte hade kontroll över processen. I anbuden fanns det kryphål, som gjorde att kostnaderna kunde öka efter hand, säger Arvid Opdahl.
Kommunerna, ovana att agera köpare på marknader de inte kände till, möttes av smarta avtal och slipade affärsjurister som såg till att hitta profitmöjligheter. Ett annat skäl till att anbuden såg attraktiva ut var att man samtidigt omorganiserade och sänkte servicenivån.
– Samtidigt som man gick över till privat, infördes till exempel ett nytt insamlingssystem för avfallet som var billigare, eftersom det tvingade folk att göra mer av arbetet själva. Vi fann att vissa tjänster helt enkelt utgick. Sedan det privata Norsk Gjenvinning tog över avfallshanteringen kunde folk till exempel inte längre få sina julgranar hämtade – de fick göra sig av med dem själva, säger Opdahl.
Men de största förlusterna med att privatisera tjänsterna har varit en drastisk försämring av arbetsmiljön, som lett till ökad sjukfrånvaro. Eftersom kommunen betalar sjukpenningen, medan det privata bolaget tar hand om vinsterna, kan man få privatiseringen att se lönsam ut på papperet. I verkligheten är det en förlustaffär. Norsk Gjenvinning, ägt av franska Vivendi, ett gigantiskt energi- och vattenbolag som också äger Canal+, är kanske det tydligaste exemplet.
– När Norsk Gjenvinning tog över från kommunen hände något. Genomströmningen ökade till 90 procent i företaget. Efter några år var alltså tio procent av dem som först anställdes kvar.
Skälet var att de anställda drevs hårdare, att arbetsmiljön blev sämre och att deras anställningstrygghet försämrades.
– Vi försökte organisera dem fackligt, men det var svårt både för att deras arbetstider inte var normala och för att de flexibiliserats till sådan grad.
Nu har avfallshanteringen återkommunaliserats och sjuktalen sjunker.

Trondheimsmanifestet

Hela programmet ryms i det flygblad som LO i Trondheim delade ut inför valet 2003. Programmets inriktning är att försvara den lokala industrin, att sluta bolagisera och sälja ut den gemensamma egendomen, och att garantera en god standard på den offentliga servicen. Här är några av punkterna.

Vi vill ha rekommunalisering
Vi vill inte bara stoppa all konkurrensutsättning och privatisering. Vi vill återkommunalisera.
– Om det finns tillfälle vill vi att bystyret köper tillbaka Trondheim Energiverk AB och Team Trafikk AB (Trondheim trafiksällskap) helt eller delvis.
– Vi vill att Trondheim Kino AB förs tillbaka till folkvald styrning. Vi vill att Trondheim Renhållingsverk, Trondheim Bydrift, Trondheim Byggservice, Stavne Gård och Trondheim Parkering skall bli kommunala enheter under folkvalt styre.
Försvara enhetsskolan
Stoppa alla förberedelser att införa fritt skolval i Trondheims kommun.

Försvara industrin
Tomtspekulanterna i Trondheims kommun har alltid kunnat räkna med att omreglerat arealer/egendomar från industri och tyngre näringsverksamhet, speciellt till bostäder. Denna praxis har gett konsekvensen att företagen nu sittrer och räknar på alternativa tomtvärden, om de lägger ned eller inskränker i Trondheim. Järnbaneverkstaden på Marienborg är nu utsatt för detta och värdet av bryggeritomten är viktig när EC Dahls framtid skall avgöras.
– Vi vill därför inte godta någon omreglering av tomtarealer innan parterna är eniga om att detta tryggar verksamheternas framtid.

Dagis till alla barn
Trondheim saknar 1300 dagisplatser. De senaste åren har det nästan inte byggts några kommunala dagis. Vi menar att det måste tas krafttag och detta krafttag måste vara i offentlig regi.
– Minst 1000 nya kommunala dagisplatser.

Ordnade arbetsförhållanden
Vi upplever att många företag idag använder dåliga löner och arbetsförhållanden och saknar pensionsavtal för att konkurrera ut seriösa firmor.
– Vi vill att Trondheims kommun tar med i sina anbudsdokument, i avtal om driftstillskott och som en förutsättning för kommunalt stöd att de anställda har kollektivavtal och att det finns lärligsplatser där det är naturigt. Detta skall också gälla för inhyrda och underleverantörer. trondheims kommun skall garantera att frånvaron av pensionsavtal inte blir ett vapen i anbudskonkurrensen.

Bevara naturresurserna, bevara miljön
Trondheims kommun har sålt ut stadens naturresurser, Trondheims Energiverk. Kanske lika allvarligt, är det bristande underhållet av kommunens egendomar, där vi nu ligger halvannan miljard efter. Synligast är det i skolorna, där barn, ungdomar och lärare erbjuds ovärdiga förhållanden. Denna utveckling måste stoppas och det måste tas krafttag för att återupprätta standarden.
– Inom loppet av fyraårsperioden måste en standard som tillfredställer förordningarna på alla skolor och daghem vara säkrad. Pressen måste läggas på staten, men om det är nödvändigt kan en miljard av E-verksfonden användas.

Social bostadspolitik
– Minst 200 kommunala hyresbostäder årligen
– Sätt igång 200 låginsatslägenheter årligen

Äldre och socialpolitik
– Öka socialhjälpsatserna med 50 procent.
– Öka grundbemanningen på sjukhem.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfattar veckan som gått. Prenumera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Okategoriserade 05 juni, 2023

Öppet brev till regeringen om mediestödet

Förslaget till nytt mediestöd hotar att slå ut nationella samhällspolitiska tidningar. Foto: Helena Landstedt/TT.

Nya mediestödet får inte sänka mångfalden av nationella samhällspolitiska tidningar.

Inom kort kommer regeringens förslag till nytt mediestödssystem. En mångfald av olika medier är av stor vikt för en levande demokrati. Men tidningsbranschen är hårt pressad, med vikande annons- och prenumerationsintäkter för många. Därför behöver ett nytt mediestöd ge faktiska och realistiska förutsättningar för utgivning också av små och medelstora rikstäckande nyhetstidningar – med olika perspektiv, kvalificerad nyhetsrapportering och vass men högkvalitativ opinionsjournalistik.

Mediestödsutredaren Mats Svegfors vill att det nya mediestödssystemet inriktas primärt på lokalmedia. Men det är viktigt att det nya systemet även ger små och medelstora nationella nyhetstidningar, som inte hör till de stora kommersiella mediehusen, förutsättningar att fortsätta utgivningen. Tyvärr skulle Svegfors förslag omöjliggöra fortsatt utgivning av flera små och medelstora rikstäckande nyhets- och samhällspolitiska nischtidningar, som med dagens presstöd ändå är livskraftiga.

  • Nästan allt stöd föreslås gå till lokaltidningar. Svegfors talar förvisso om en liten ”rännil” som ska kunna gå till ett fåtal rikstäckande tidningar som är ”av särskild vikt för demokratin”. Det är för otydligt, otillräckligt och osäkert för små och medelstora nationella tidningar som inte hör till de stora mediehusen och som behöver mediestöd för att kunna komma ut. Regeringen bör därför tydliggöra att mediestöd även ska gå till dessa tidningar, och att det finns tillräckligt med pengar för dessa stöd.
  • Utredningens krav att varje enskild tidning måste vara ett ”allmänt nyhetsmedium”, med en ”allsidig” nyhetsförmedling, och ”ett brett utbud av perspektiv” riskerar att redan från början exkludera flera små och medelstora nationella tidningar som idag har stöd från att få det framöver.

Risken är stor att sådana formuleringar diskvalificerar nationella dagstidningar som utgår från vissa perspektiv i sin nyhetsrapportering. NU, det liberala nyhetsmagasinet rapporterar exempelvis om svensk politik utifrån ett liberalt perspektiv, Hemmets vän utifrån ett kristdemokratiskt, Aktuellt i Politiken utifrån ett arbetarrörelseperspektiv, Sändaren utifrån ett kristet perspektiv, Flamman, Internationalen och Arbetaren utifrån socialistiska perspektiv, Fempers Nyheter utifrån feministiska, Dagens ETC utifrån röda och gröna och Syre samt Global utifrån ett frihetligt gröna perspektiv. Dessa och andra liknande tidningar har funnits i många årtionden och uppbär presstöd idag. De har sammantaget en särskild betydelse för mediemångfalden och det demokratiska samtalet, eftersom demokrati till syvende och sist handlar just om samhällsfrågor och politik, där det är helt naturligt att ha olika perspektiv.

Svegfors skrev förvisso även att ”ett medium som rapporterar brett om samhällsfrågor men gör det utifrån ett livsåskådningsperspektiv mycket väl kan vara stödberättigat.” Men risken är ändå stor att nyhetsrapportering som utgår från ett specifikt samhällspolitiskt perspektiv skulle nekas stöd om inte regering och riksdag tydliggör att dessa typer av samhällspolitiska nisch- och nyhetstidningar inte bör diskvalificeras.

  • Men även om en liten nationell tidning skulle uppfylla kriterierna, så är nivåerna på utredarens förslag till stöd betydligt lägre och mer osäkra än tidigare. Svegfors har själv erkänt att det inte låg några noggrannare beräkningar bakom de föreslagna stödnivåerna. Det duger inte.

    En mängd kostnader täcks inte av utredningens förslag till nytt mediestöd: administration, marknadsföring, frilans, tryck- och distribution, opinionsjournalistik (t ex debattredaktör eller politisk redaktör), med mera.

    Dessutom är Svegfors förslag om så kallat övergångsstöd för tidningar som har varit beviljade presstöd hittills inte alls så generöst som han har gett sken av. Tvärtom skulle det innebära en kraftfull neddragning av det redan högst begränsade stödet. Ett konkret exempel är att en av våra tidningar skulle få sitt mediestöd sänkt med 40%, från 5 till 3 miljoner kronor/år. Det gör fortsatt utgivning i praktiken omöjlig.
  • Till detta kommer att det nya mediestödet har föreslagits gå från att vara rättighetsbaserat till att utgå från en fast summa pengar som anslås av riksdag och regering. När de anslagna pengarna har gått åt, så finns det inte mer, även om fler tidningar skulle ha varit berättigade. Det skapar mycket dåliga planeringsförutsättningar för tidningsutgivare.
  • Utredaren anger budgetskäl för de sänkta och smalare stöden. Men idag utgör stödet till de små och medelstora rikstäckande nyhetstidningarna mindre än 18 procent av det totala presstödet som betalas ut under 2023 (endast 126 av 717 miljoner kronor). Den allra största delen av presstödet går redan idag till lokalmedia. Det kan inte rimligtvis finnas statsbudgetmässiga skäl att strypa stödet till just nationella nischtidningar som har en särskild betydelse för mediemångfalden och demokratin.
  • Det är demokratisk betänkligt att det föreslagna nya mediestödssystemet är så otydligt beskrivet, och uppdelat på en proposition nu och en förordning senare i höst. Det gör att det är svårt att få en tydlig bild av konsekvenserna. Om inte regering och riksdag gör reglerna tydligare och mer överblickbara, så kommer konsekvenserna av förslaget att stå klart för alla först när vi ser den nya mediestödsnämndens beslut. Då kan det för många tidningar vara för sent.

Sammantaget är det nu därför viktigt att regeringen och riksdagen säkerställer att det nya mediestödet fungerar även för små och medelstora nationella nyhetstidningar. Det går inte att ha ett system som bygger på att man behöver komma igenom det ena snäva nålsögat efter det andra, bara för att slutligen finna att pengarna ändå är slut, eller att den nya mediestödsnämnden gör en tolkning av otydliga regler som inte gick att förutse.

Det finns ett stort värde i att denna typ av frågor, som har stor betydelse för demokratin, beslutas med mycket bred majoritet i riksdagen. Vi utgår från att regeringen och riksdagen inte aktivt bidrar till att förvärra tidningsdöden, utan värnar och stärker en mångfald av röster och perspektiv. Om regeringen ändå går vidare med Svegfors förslag, så kan vi inte tolka det på annat sätt än att man inte vill att våra tidningar ska kunna komma ut framöver, och är beredd att använda staten för att minska mediemångfalden. Om det är så, så bör regeringen vara tydlig med det. För det vore skadligt för svensk demokrati.

Daniel Färm, vd och politisk redaktör för socialdemokratiska nyhetstidningen Aktuellt i Politiken

Bertil Östberg, vd för Tidningen NU – det liberala nyhetsmagasinet 

Åke Hällzon, chefredaktör och ansvarig utgivare för kristdemokratiska tidningen Hemmets vän

Annika Waldenström, vd för kristna nyhetstidningen Sändaren

Lennart Fernström, chefredaktör och ansvarig utgivare för frihetligt gröna tidningen Syre

Anna-Klara Bratt, chefredaktör och ansvarig utgivare för feministiska Fempers Nyheter

Marco Jamil Espvall, chefredaktör för socialistiska tidningen Internationalen

Jan-Åke Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare för frihetligt gröna tidningen Global

Andreas Gustavsson, chefredaktör för oberoende röda och gröna Dagens ETC

Leonidas Aretakis, chefredaktör och ansvarig utgivare för oberoende socialistiska Flamman

Annie Hellquist, tf chefredaktör för syndikalistiska Arbetaren

Peter Eller, grundare och politisk redaktör för Miljömagasinet

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.leonidas.aretakis@flamman.se
Utrikes 04 juni, 2023

Ungdomen hoppas på ett demokratiskt Thailand

Pita Limjaroenrat, ledare för partiet Move Forward, tar emot folkets jubel i Bangkok efter valsegern för hans koalition. Foto: Wason Wanichakorn/AP.

Sedan statskuppen 2014 har Thailand levt under hårt militärstyre. Nu undrar ett helt land om den demokratiska oppositionens valseger den 14 maj ska bringa förändring.

Sedan parlamentsvalet i Thailand den 14 maj har landet präglats av vaksam optimism.

Valets stora vinnare var partiet Move Forward (tidigare Future Forward) och Peua Thai, arvtagare till Thai Rak Thai som vunnit alla val sedan 2001 under ledning av familjen Shinawatra. Tillsammans blev partierna tillräckligt stora för att kunna forma en stark koalitionsregering med 292 av 500 platser i representanthuset. Med stöd av ytterligare sex partier har koalitionen nu 313 platser och har tagit fram ett gemensamt program. Även om valet talar för ett generationsskifte så finns det hinder för verkligt genomgripande förändringar.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Karin Zackari
Forskare i historia och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.
Inrikes/Krönika 04 juni, 2023

Den gamla tidens engagerade kundtjänst är snart ett minne blott. Foto: Leif R. Jansson/TT.

Minns ni klasslistorna? En självklarhet för svenskar i min ålder. De satt ofta på kylskåpen, i början av läsåret släta och rena, i blomstertid hundörade och nedklottrade. De finns inte längre. Orsaken påstås vara GDPR. När jag häromåret tänkte kontakta de andra föräldrarna i klassen för att tillsammans adressera bristen på läromedel gav jag utmattad upp redan inför tanken på att logga in i en oberäknelig skolapp och där försöka hitta kontaktuppgifter ur en uppenbart inaktuell och ofullständig lista av e-postadresser. Det blev inget.

Och det, intalar jag mig, må vara hänt. Sannolikt fanns tillräckligt goda skäl för GDPR för att stå ut med problemet. Men jag tappar det förlåtande konceptet när jag en tid senare dränks i tjatigt sälj från de fotoföretag som av outgrundlig anledning fortsatt får bedriva marknad på skolorna. Önskefoto, Exakta och de andra tycks ha full tillgång till föräldrars kontaktuppgifter och har dessutom svårt att ta ett nej. Jag begriper att det finns någon förklaring, ett kryphål som företaget nyttjar. Kanske att vi har en ”tidigare kundrelation”, kanske att jag någon gång ouppmärksamt klickat i någon ruta som ger företaget full tillgång till mig och mina avkommor intill tredje led, vem vet? Kontentan är hur som helst denna: Vi föräldrar och våra barn ”skyddas” effektivt från kontakt med varandra. Vi skyddas däremot inte, åtminstone inte effektivt, från sälj och kommers.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Cecilia Verdinelli
Skribent och läkare.
Inrikes 03 juni, 2023

Frågorna som vänstern borde ställa om Hybrit

Det fossilfria stålet Hybrit utgör kronan i den gröna svenska industrisatsningen. Foto: Erland Segerstedt.

Den gröna industriomställningen i norr är nödvändig för att minska koldioxidutsläppen, och flera av högerns invändningar är irrelevanta. Men även från vänster finns anledning att ställa kritiska frågor.

Länge har det verkat som om enigheten är stor kring satsningen på ”fossilfritt stål” i norra Sverige, men den senaste tiden har skarp kritik hörts från Sverigedemokraterna, en del moderata politiker och några forskare. Kostnaderna är stora, elbehoven enorma och det går att minska utsläppen mer genom att skicka elen på export, menar kritikerna.

Det går att se problem med kritikernas resonemang, men också med den oreserverat positiva hållning som dominerat bland ledande politiker.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Arne Müller
Journalist i Umeå, som har skrivit boken "Norrsken: Drömmen om den gröna industrin", som granskar industriprojekten i norra Sverige.
Utrikes 02 juni, 2023

Priset på cement i Nigeria

Aliko Dangote, Afrikas rikaste man. Foto: Sunday Alamba/AP.

Afrikas snabbväxande cementmarknad har gjort många rika över dagen. Aliko Dangote har vunnit priser och blivit en panafrikansk ikon, men framgångarna bygger lika mycket på fiffel som företagsamhet.

Medan natten sänkte sig över Obajana i staten Kogi i centrala Nigeria lyste cementfabriken upp. På andra sidan vägen från dess taggtrådsstängsel och vakttorn sjönk byns byggnader av korrugerad plåt ned i mörkret: två världar separerade av en väg full av lastbilar. Godwin Agada, en mekaniker som har bott här i 20 år, berättar för mig att:

– Trots att han gör så stora vinster här, har vår granne nästan inte gjort någonting för oss. Vattnet går inte längre att dricka och allt fler drabbas av astma. Två brunnar har grävts, men vi äter sand. Så vi väntar fortfarande på de framsteg som Dangote Group lovade oss.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Jean-Christophe Servant
är tillsammans med Anne-Cécile Robert författare till boken "Afriques, années zéro" (2008).
Rörelsen 02 juni, 2023

Arabvärldens intellektuella lämnar syrierna i sticket

Den syriska presidenten Bashir al-Assad hälsas med värme till Arabförbundets toppmöte. Foto: Syriska myndigheterna/AP.

Med bedrövelse läser jag att den syriske presidenten och Baathpartisten Bashar al-Assad närvarar under Arabförbundets toppmöte den 19 maj, för första gången sedan en mångårig uteslutning. Syrien har i dagarna blivit fullvärdig medlem i Arabförbundet efter uteslutningen 2011, då al-Assad med brutalitet slog ned det syriska folkets fredliga uppror. Sedan dess har tusentals syrier fängslats och utsatts för tortyr, hundratusentals har dödats och cirka åtta miljoner är på flykt.

Redan 2017 hade FN:s särskilda kommission som granskar det syriska inbördeskriget tillräckligt med bevis för att kunna åtala presidenten för krigsbrott. Inget hände.

I dag ser vi hur krigsförbrytaren får återta sin plats på den regionala scenen.

Har han blivit rumsren, eller kan det vara så att toppmötets värdland Saudiarabien vill distansera honom från Putins grepp? En kan spekulera, särskilt med anledning av den ukrainske presidenten Zelenskyjs oväntade närvaro vid toppmötet i Jidda.

Gulfstaternas regimer med Saudiarabien i spetsen, eller övriga arabiska regimer för den delen, har jag inga förväntningar på. Däremot skäms jag å irakiernas vägnar. Förblindade av sekterismen har de glömt att de delade samma öde som det syriska folket när Baathpartiet styrde Irak. Att bli av med Saddam Hussein fick ett högt pris. USA:s olagliga invasion av Irak 2003 har kostat många irakier livet, det talas om en miljon. Ändå hölls demokratiska val och de tidigare förtryckta shiamuslimerna som utgör mer än 60 procent av befolkningen fick makten. I dag styr de med stöd av Iran.

Under Saddam Husseins tid öppnade syrierna sina hjärtan och välkomnade oss exilirakier. Syrierna, det generösa folket som även tagit emot palestinier, libaneser och tillbaka i tiden även varit det främsta exillandet för greker som flydde undan de turkiska förföljelserna. Miljoner irakier levde eller passerade genom Syrien på flykt från krig och diktatur. Var är irakiernas solidaritet med det syriska folket i dag?

Hyckleri eller realpolitik? Utfallet är ändå detsamma.

Den irakiska regimen är öppen med sitt stöd till al-Assad. En anledning är deras rädsla för att Syriens sunnitiska majoritet ska få samma inflytande i Syrien som de själva har fått i Irak.

De undviker att prata om sunniterna överlag. I stället framhåller de farhågan för ett maktövertagande av sunnitiska extremistgrupper. Samma argument verkar Iraks intellektuella använda och bortser från det syriska folkets rätt till grundläggande demokratiska rättigheter som rätten till fria val där folket självt får styra över utfallet.

Krigsförbrytaren al-Assad har även besökts och hyllats av arabiska intellektuella från hela regionen, inklusive ordförandena för författarförbunden i Tunisien (Alaa Abdel Hadi), Palestina (Murad al-Sudani), Tunisien (Adel Khedr) och Jordanien (Akram Al-Zoubi), samt den irakiska författaren Najeh al-Mamour.

De är väl medvetna om regimens fruktansvärda övergrepp på det syriska folket. Irakiska intellektuella som öppet har tagit ställning mot al-Assad är väldigt få, och i ett politiskt oroligt Irak verkar den irakiska regimen och de religiösa shiitiska miliserna vara ense om ett totalt stöd för al-Assad. Hyckleri eller realpolitik? Utfallet är ändå detsamma: Vi har övergett det syriska folket och lämnat det i klorna på en grym tyrann.

Som svenskirakier skäms jag.

Kholod Saghir
Skribent med rötter i Irak
Kultur 01 juni, 2023

Hur gör man egentligen en familj?

"Självstående", skriven av frilansjournalisten Maria Hagström, är en praktika för en osynlig grupp – även om den är väl ytlig.

Assisterad befruktning för ensamstående är inte för fattiga, men “Självstående” är en bok som behövs.

2016 kom lagen som gör det tillåtet i Sverige för ensamstående att skaffa barn med hjälp av assisterad befruktning. Sedan lagen kom på plats och ändrade möjligheter för och föreställningar om det planerat ensamstående föräldraskapet finns inte mycket skrivet på området. Självstående är alltså en bok som behövs.

Den grupp som beskrivs i boken är både privilegierad, eftersom prövningarna inför att bli förälder på egen hand kräver goda ekonomiska och sociala förutsättningar, men också granskad och utelämnad till en vård som varierar kraftigt beroende på region. Narrativet om en stark, aktivt väljande kvinna återkommer och framhävs av författaren själv, exempelvis i upprepade formuleringar som ”inte ensam men själv” och i användandet av ordet självstående som delvis syftar till att skilja ut gruppen från ensamstående.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Okategoriserade 31 maj, 2023

Turkiet kräver att kurdisk demonstration stoppas

Berömd. På en demonstration mot Erdogan och Nato i Stockholm den 21 januari skymtades den omtalade dockan. Foto: Christine Olsson/TT.

De nya terrorlagarna sågas av både tunga juridiska instanser och människorättsorganisationer. Nu kräver Turkiet att en demonstration stoppas med hänvisning till lagen. ”Är alla kurder terrorister?”, säger Ridvan Altun från det kurdiska nätverket NCDK.

Den 1 juni blir deltagande i terrororganisation ett nytt brott i Sverige. Den som deltar i en organisation som ägnar sig åt att ”främja, stärka eller understödja terror” straffas med fängelse i upp till fyra år. Det blir även straffbart att finansiera deltagande i en terrorstämplad organisation, att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande samt att resa utomlands i avsikt att begå det.

Lagrådet, som granskar och yttrar sig över regeringens lagförslag innan de läggs fram i riksdagen, har varit starkt kritiska mot lagändringen. Kritiken har bland annat handlat om att förslaget inskränker förenings-, yttrande- och tryckfriheten, och att det är otydligt vad som faktiskt kriminaliseras. Enligt justitieministern Gunnar Strömmer kommer lagen inte omfatta sådant som att delta i ett möte eller vifta med en terrorstämplad organisations flagga. Liknande saker kan däremot användas som bevis för att styrka brott mot den nya lagen.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Soledad Cartagena
Bibliotekarie och journalist.
Ledare 31 maj, 2023

Sverige borde ha råd med mjölk till barn

I Köping tvingas kommunen dra ned på mjölken för barn i skola och förskola. Foto: Hasse Holmberg/TT.

De brutala nedskärningarna som vi ser över hela landet är bara en försmak. Smärtgränsen måste vara nådd snart.

Det knakar överallt och gör dessutom ont.

I ett hårt och utdraget förlopp plågas hushållen fortfarande under inflationen när kostnaderna fortsätter att öka. Nu står välfärden på tur – inflationen och räntorna innebär en katastrof för kommunernas och regionernas ekonomi. Under våren har SKR krävt besked om krisstöd från regeringen i hopp om att kunna freda kommuners och regioners budgetarbete inför 2024. Man har förgäves påpekat att den exceptionella situationen kräver extra tillskott och att fungerande välfärdsinstitutioner behöver ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet för att kunna fungera på ett adekvat sätt.

Något besked från regeringen har dock inte kommit. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) tycks snarare sätta en ära i att vara så undflyende som möjligt. I fredags meddelade hon via TT att hon ”följer frågan och återkommer med höstbudgeten”.

Särskilt under en ekonomisk kris, där många hushåll lider, blir skolmaten extra viktig att hålla fast vid.

Själv förväntar jag mig inga mirakel. Elisabeth Svantessons prestationer hittills är inte imponerande. Vi har i dagsläget EU:s sämsta tillväxt. Vi har en uppseendeväckande passiv finanspolitik utan några som helst krisinsatser. Därtill har vi en åtstramningspolitik som hotar att kväva landets ekonomi ytterligare under en nedgång. Förutom skattesänkningar som inflationsförsäkrar höginkomsttagares inkomster står regeringen handfallen.

Under tiden tvingas grundskolan i Göteborg kapa 500 tjänster. Från södra Sverige larmar sex regiontoppar, moderater såväl som socialdemokrater, om en kommande vårdkris. Flera av landets sjukhus går mot underskott och fyra av fem kommuner har inte kunnat räkna upp budgeten i takt med inflationen. 2024 kommer bli ett hårt år, men det börjar redan nu.

I Köping sker det ofattbara när kommunen tvingas dra in mjölken för förskolebarn och skolbarn för att klara budgeten. Mjölken är viktig för att få i sig viktiga näringsämnen, särskilt för mindre barn som äter mindre mängder mat vid måltiderna. Många äter dagens nyttigaste mål just i förskolan och skolan. Särskilt under en ekonomisk kris, där många hushåll lider, blir skolmaten extra viktig att hålla fast vid. Inte ens det verkar Sverige klara av.

Välfärden är redan kraftigt eftersatt efter en lång tid av underfinansiering där skattesänkningar och subventioner har prioriterats framför social infrastruktur, av borgerliga såväl som av socialdemokratiskt ledda regeringar. Hur den kommer att se ut efter ytterligare ett ekonomiskt stålbad går knappt att föreställa sig.

I ett mail till Aftonbladet skriver Elisabeth Svantesson: ”Jag kommer inte att lämna kommuner och regioner i sticket.” Det låter inkännande, men i själva verket knakar det och gör ont i samhällskroppen. Så ont att en rad olika yrkesgrupper börjar värna om sina intressen. Här ryms bland annat Sveriges Lärares nationellt uppmärksammade demonstrationer mot nedskärningar i skolan.

Frågan är om trycket kan bli så hårt att det knakar och gör ont även i regeringen. Jag hoppas det.

Laila Vianden
Ledarskribent i Flamman.laila.vianden@flamman.se
Okategoriserade 30 maj, 2023

”SD-bögar” klipps om efter hot mot dragqueens

Journalisten Erik Galli har intervjuat SD-bögar. Fotograf: Albin Händig.
Journalisten Erik Galli har intervjuat SD-bögar. Fotograf: Albin Händig.

Arbetet med den nya dokumentärserien ”SD-bögar” har kantats av utmaningar. Stockholm Pride ställde inte upp på att bli intervjuade och i sista stund klipptes serien om, efter hotelser mot dragqueens.

Med sin nya dokumentärserie ”SD-bögar” hoppas SVT belysa en allt mer framträdande grupp av homosexuella sverigedemokrater. Under arbetet med programmet har journalisten Erik Galli intervjuat sverigedemokratiska väljare, politiker och debattörer.

­– Med tanke på den misstro som många sverigedemokrater har för journalister och SVT blev jag förvånad över att det var just Stockholm Pride som avböjde att ställa upp på en intervju, säger Erik Galli till Flamman.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.tuija.roberntz@flamman.se